Sociologija

Курс:
Социологија друштвених девијација - криминалитет (осн.)
Предавачи: др Милана Љубичићванредни професор
др Слађана Драгишић Лабашредовни професор
обавезни курс
Број бодова: 5.00
Садржај курса: Студенти се током курса упознају са најзначајнијим проблемима криминалитета и његове друштвене контроле. Поред излагања о теоријским и методолошким аспектима ових појава, излажу се феноменолошка, етиолошка и виктимолошка димензија злочина и криминалитета, као и основни проблеми њихове формалне и неформалне контроле, имајући у виду домаћа, инострана и упоредна искуства.
Циљ изучавања курса: Циљ је упознати студенте са теоријама девијантног понашања, као и методама и појавним облицима друштевно неприхватљивог понашања, те начинима (не)формалне контроле истих.
Предуслови за полагање: Положени предмети: Увод I и II, Општа историја, Основе филозофије, Социјална антропологија, Социјална психологија,Социјална демографија. Одслушан предмет Савремене теорије.
Облици наставе: Настава се изводи на предавањима, на семинарским и практичним вежбама.
План курса:

1. недеља
предавање - Увод у Социологију друштвених девијација-криминалитет
Упознавање студената са значајем научног проучавања злочина, основним појмовима у кримнинологији, те местом које ова дисциплина има у систему наука.
Литература: Игњатовић Ђ. (2011): Криминологија, Досије, Београд
Љубичић М., Драгишић Лабаш С. (2010): Страх од злочина-истраживање ставова студената, Социлошки преглед, 44(4), 615-638

1. недеља
семинар - Уводно предавање
Упознавање студената са обавезама на предмету Социологија друштевних девијација-криминалитет, начином полагања испита, литературом, те темама за израду семинарских радова. Подела тема семинарских излагања.

2. недеља
предавање - Методи криминологије
Указивање на значај "истраживачког описмењавања" у криминологији. Поделе криминолошких метода, значај и критике статистичке евиденције у криминологији.

2. недеља
семинар - Прве научне теорије о узроцима криминалитета. Класична школа
Излагање основних идеја Класичне школе и дискусија о друштвеним приликама које су допринеле примени ових учења у казненој политици у 18-ом и 19-ом веку. Разматрање значаја идеја Класичне школе у формалној контроли криминлаитета.
Литература: Игњатовић Ђ. (2009): Теорије у криминологији, Правни факултет у Београду, Београд, 151-163
Прадел Ј. (2008): Историјат кривичних доктрина, Београд
Предел Ж. (2009): Компаративно кривично право – санкције (превод), Београд
Бекарија Ћ. (1984).: О злочинима и казнама, Сплит

3. недеља
предавање - Феноменолошка димензија криминалне појаве
Упознавање студената са стањем криминалитета у упоредној перспективи. Анализа друштвено-еконосмких фактора релевантних за објашњење разлика између држава са високом и ниском стопом криминалитета.
Литература: Игњатовић Ђ. (2011): Криминологија, Досије, Београд

3. недеља
семинар - Позитивиснтичка оријентација у криминологији
Излагање идеја најзначајнијих представника позитивистичке школе о етиологији криминалитета: Ломброза, Гарофала и Ферија. Дискусија о научној релевантности и утицају овог наслеђа на савремене теорије у криминологији, као и на политике сузбијања криминалитета и других видова девијантности.
Литература: Игњатовић Ђ. (2009): Теорије у криминологији, Правни факултет у Београду, Београд, 163-189
Ломброзо Ћ. (2010): Геније и лудило, Београд

4. недеља
предавање - Феноменолошка димензија криминалне појаве
Кретање криминалитета у земљама у транзицији, са посебним освртом на Србију. Упознавање са друштвеним условима који су могли утицати на регистровање стопа криминалитета у нашој земљи од краја 19-ог па све до друге деценије 21-ог века.
Литература: Љубичић М. (2011): Породица и делинквенција, Београд
Archer D.,Gartner R. (1984): Violence and Crime in Cross-national Perspective, New Haven

4. недеља
семинар - Биолошке теорије о етиологији криминалитета
Излагање о "старим" и "новим" биолошким схватањима о узроцима криминалитета. Диксусија о релевантности ових научних теза и њиховим последицама у прошлости и у савременом добу.

5. недеља
предавање - Прогнозирање криминалитета
Упознавање студената са различитим видовима типологије дела и учиниоца: законској, клиничкој, класификацији према друштвеној средини и према мотиву.
Литература: Игњатовић Ђ. (2011): Криминологија, Досије, Београд

5. недеља
вежбе - Ране социолошке теорије о криминалитету
Излагање Диркемових и Тардових идеја о узроцима криминалитета. Диксусија о друштвеним условима и значају које су ова схватрања имала у науци од свог настанка до данашњих дана.
Литература: Ивановић М. (2008): Религиозност и криминалитет, Београд
Игњатовић Ђ. (2009): Теорије у криминологији, Правни факултет у Београду, Београд, 221-239

6. недеља
предавање - провера знања
Први колоквијум из Социологије друштвених девијација-кримниналитета.

6. недеља
семинар - Историјско-материјалистичко схватање о уроцима криминалитета
Излагање Бонгерових идеја о етилогији криминалитета и Чемблисових теза о политичкој економији криминалитета. Диксусија о друштвеном контексту у којем су ова учења настала. Разпада теоријских хипотеза о могућности примене историјско-материјалистичких схватања о етиологији криминалитета у објашњењу кретања стопе криминалитета у савременим друштвима.

7. недеља
предавање - Типови кирминалитета
Упознавање студената са основним типовима криминалитета: насилничким, имовинским, политичким и саобраћајним. Преглед схватања о утицају друштвених услова на препознавање нових облика криминалитета.
Литература: Игњатовић Ђ. (2011): Криминологија, Досије, Београд

7. недеља
семинар - Чикашка школа: криминалитет и градска подручја
Излагање учења најзначајнијих представника Чикашке школе о етиологији криминалитета: Шоа у МекКеја. Дискусија на тему о урнанизацији и миграцијама као етиолошком фактору криминалитета на примеру бивше СФРЈ. Разматрање актуелности Селинове теорије о културном конфликту као узроку неких видова криминалитета у савременом свету.
Литература: Игњатовић Ђ. (2009): Теорије у криминологији, Правни факултет у Београду, Београд, 244-249
Тодоровић А.(1971): Узроци код малолетничког преступништва, Београд
Anderson E. (2000): Code of the Street: Deecence, Violence and the Moral Life of the Inner City, New York

8. недеља
предавање - Етиолошка димензија криминалне појаве
Упознавање студената са приступима узрочности у криминологији, са посебним освртом на спољашње и унутрашње чиниоце криминалног понашања.
Литература: Игњатовић Ђ. (2011): Криминологија, Досије, Београд
Николић В. (2000): Од жртве до затворенице – насиље у породици и криминалитет жена, Београд
Крон Л. (2008): Рат и колективно понашање – Оглед о социјалној и психолошкој реалности, Београд

8. недеља
семинар - Поткултура и делинквенција
Излагање Сатерлендових, Коенових, Волфгангових и Феракутијевих схватања о поткултури као узроку делинквенције. Дискусија о могућности примене њихових идеја на објашњење хулиганизма на примеру Србије.
Литература: Игњатовић Ђ. (2009): Теорије у криминологији, Правни факултет у Београду, Београд, 249-280

9. недеља
предавање - Социјална реакција на злочин и кримниналитет: неформални видови контроле
Упознавање студената са типовима реакције на злочин, са посбеним освртом на анализу претпосваки његове неформалне контроле. Приказ примера из праксе.
Литература: Игњатовић Ђ. (2011): Криминологија, Досије, Београд

9. недеља
семинар - Психо-социјалне теорије о етиологији криминалитета
Упознавање са техникама неутрализације, теоријом суздржавања и контролном теоријом делинквенције. Анализа сличности и разлика међу поменутим теоријама.
Литература: Игњатовић Ђ. (2009): Теорије у криминологији, Правни факултет у Београду, Београд, 286-312, 323-345

10. недеља
предавање - Формална реакција на злочин - кривично право
Излагање о претпоставкама и границама кривичне репресије, са посебним освртом на утицај културе на динамику инкриминација и оштрину кривичне репресије.
Литература: Игњатовић Ђ. (2011): Криминологија, Досије, Београд

10. недеља
семинар - Нова друштвена одбрана
Излагање идеја о сузбијању девијантног понашања најзначајнијих представника покерта Ноев друштвене добране: Граматике и Ансела. Разматрање значаја ових учења на казнену политику европских земања са посебним освртом на Србију.
Литература: Анцел М.(1991): Друштвена одбрана (превод дела: Le Défense Sociale, Парис, 1985. превод: Перић О.), Београд
Игњатовић Ђ. (2009): Теорије у криминологији, Правни факултет у Београду, Београд, 312-323

11. недеља
предавање - Формлана контрола криминалитета - деловање полиције
У оквиру овог предавања биће објашњени друштвени услови који су допринели настанку модрен полиције. Такође, биће указано на основне врсте и стратегије, те области полицијског деловања, као и на низ протуречних захтева и сукоба улога које стоје пред овим органом формалне социјалне контроле.
Литература: Игњатовић Ђ. (2011): Криминологија, Досије, Београд
Стакић Ђ. (2007): Деца и полиција – психолошки и етички аспекти успостављања односа поверења и сарадње између полиције и деце у контакту и/или сукобу са законом, УНИЦЕФ, Београд

11. недеља
семинар - Критичка криминологија
Излагање схватања о критичко-криминолошком концепту злочина. Диксусија на тему могућности примене ових концепата у осмишљавању стартегија за сузбијања криминалитета у различитим друштвено-културним миљеима.
Литература: Игњатовић Ђ. (2009): Теорије у криминологији, Правни факултет у Београду, Београд, 345-372
Хулсман Л., Бернат де Целис Ј. (2010): Изгубљене казне- кривични систем под знаком питања (превод), Београд

12. недеља
предавање - Казнене установе и контрола кирминалитета
Биће указано на друштвене услове који су подстакли оснивање првих казнених установа, као и на њихову еволуцију од ћелијског преко прогерсивног до модерног система. Такође, биће речи и о оспоравању ове казне и предностима и манама алтернатива казни затвора, као и о новим трендовима у контроли кирминалитета.

12. недеља
семинар - Мушкост и злочин
Излагање Месершмитових и Сегалових схватања о повезаности између мушкости и злочина. Дискусија о примењивости ових идеја у теорисјком објашњењу кретања криминалитета у различитим културним контекстима.
Литература: Игњатовић Ђ. (2009): Теорије у криминологији, Правни факултет у Београду, Београд, 424-439

13. недеља
предавање - Други колоквијум
Провера знања.

13. недеља
семинар - Призонизација и "муке затвореника"
Упознавање са Клемеровим и Сајксовим хипотезама о негативном утицају затвора на осуђенике. Дискусија о алтернативима казни затвора и разрада теоријских хипотеза о политикама сузбијања криминалитета у будућности у упоредној перспективи.
Литература: Шпадијер Ј.(1973): Затвореничко друштво, Београд
Фуко М.(1997): Назирати и кажњавати – Рођење затвора, Београд
Игњатовић Ђ. (2009): Теорије у криминологији, Правни факултет у Београду, Београд, 509-529
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Игњатовић Ђ. (2011): Криминологија, Досије, Београд
Игњатовић Ђ. (2009): Теорије у криминологији, Правни факултет у Београду, Београд
↑↑↑