Sociologija

Курс:
Основе социологије организације (осн.)
Предавачи: др Марија Бабовићредовни професор
др Душан Мојићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Одређење домена и предмета социологије организације и основних теоријско-методолошких оријентација; прецизирање теоријских и примењених значења појмова организације и радне организације, структуре организације, релевантне околине организације, организацијске културе, моћи у организацији, савремених типова радних организација; анализа проблема организацијске ефикасности, руковођења, друштвених сукоба и начина њиховог превазилажења; осврт на главне трендове у мењању савремених радних организација.
Циљ изучавања курса: Омогућити студентима да упознају савремена социолошка знања о својствима организација, чиниоцима њиховог уобличавања и структурирања, о актерима који делују унутар организација, о трендовима у мењању организација.
Предуслови за полагање: Одслушан курс из Основа социологије рада.
Облици наставе: Интерактивна предавања и семинарска настава.
План курса:

1. недеља
предавање - Представљање садржаја, циљева и начина остваривања наставе
-

1. недеља
семинар - Упутства за израду семинарских радова, начин рада на вежбама
-

2. недеља
предавање - О појму организација и особеностима њиховог социолошког изучавања
-

2. недеља
семинар - Особености социолошког проучавања организација
-

3. недеља
предавање - Најважнији теоријски приступи у социологији организације
-

3. недеља
семинар - Расправа о доминантним теоријама у социологији организације
-

4. недеља
предавање - Организације и околина, друштвена и културна околина организација
-

4. недеља
семинар - Утицај културних образаца на организације
-

5. недеља
предавање - Класификације култура и њихов значај за социологију организације
-

5. недеља
семинар - Примери културних типологија
-

6. недеља
семинар - Савремена интеркултурна истраживања организација: пројекат ГЛОБЕ
-

6. недеља
- - Припрема за колоквијум
-

7. недеља
предавање - Колоквијум
-

7. недеља
семинар - Колоквијум
-

8. недеља
предавање - Организациона структура и култура
-

8. недеља
семинар - Когнитивни елементи организационе културе
-

9. недеља
предавање - Вођство у организацијама
-

9. недеља
семинар - Симболички елементи организационе културе
-

10. недеља
предавање - Партиципација у организацијама
-

10. недеља
семинар - Класификација организационих култура
-

11. недеља
предавање - Промене организација
-

11. недеља
семинар - Групе и тимови у организацијама
-

12. недеља
предавање - Умрежена предузећа
-

12. недеља
семинар - Етичко понашање на радном месту
-

13. недеља
предавање - Увод у управљање људским ресурсима
-

13. недеља
семинар - Мобинг - појам и последице
-

14. недеља
предавање - Припрема за испит
-

14. недеља
семинар - Припрема за испит
-

15. недеља
- - Испит
-
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Мојић Д. 2014. Организације и (пост)модерно друштво. Београд: Чигоја штампа; Институт за социолошка истраживања Филозофског факултета.
Castells M. 2000. Uspon umreženog društva. Zagreb: Golden marketing, str. 184-211.
Општа допунска литература
Morgan G. 1986. Images of Organization. London: Sage, pp. 321-344
Watson T. 2000. Sociology, Work and Industry. London: Routledge, pp. 233-330
↑↑↑