Sociologija

Курс:
Социологија културе (докт.)
У оквиру предмета: Социологија културе (докт.)
Предавачи: др Ђокица Јовановићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Одређивање предмета социологије културе и њеног односа према сродним дисциплинама (филозофија културе, историја културе, културологија, етнолошка и антрополошка изучавања културе, културна антропологија). Разматрање епистемолошких, теоријско-методолошких и друштвених аспеката настанка и развоја социологије културе. Објашњење облика, динамике, друштвене условљености културе, са једне, и објашњење релативне самосталности и социјалних функција културе са становишта значајнијих теорија о култури, са друге стране. Посебна пажња ће бити поклоњена проблематизовању тема: култура у савременом друштву, дискусија о карактеру културе и цивилизације, културна традиција, однос модерне и постмодерне, масовној култури и уметности. У оквиру семинарске наставе ће се разматрати резултати истраживања савремених културних феномена саопштених у домаћој и страној литератури, као и истраживања у којима учествују студенти. Анализа посебних садржаја у области савремене културне продукције.
Циљ изучавања курса: Разумевање појмова о култури и цивилизацији, увид у теоријске оријентације, с посебним освртом на савремено стање у социологији културе. Критички приступ према моделима универзалних и посебних, националних и мањинских култура.
Предуслови за полагање: Знање из области социологије културе (и социологије масовне културе), социологије уметности, социологије религије, антропологије, историје, националне књижевности и уметности уопште
Облици наставе: Предавања, семинарске вежбе, писање семинарских радова и дебата.
План курса:

1. недеља
предавање - Социологија културе
Предања о теоријским концепцијама и резултатима емпиријских истраживања културе. Обавеза студената да напишу семинарски рад, о коме подносе саопштење на вежбама и о коме се води дебата.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Kliford Gerc, Tumačenje kultura, I-II, Čigoja, Beograd, 1998.
E. V. Sokolov, Kulturologija, Prosveta, Beograd, 2001.
Antonjina Kloskovska, Sociologija kulture, Čigoja štampa, Beograd, 2001
Sreten Petrović, Kultura i umetnost, Prosveta, Niš, 1991.
Veselin Ilić, Mitologija, ideologija i kultura, Novo delo, Beograd, 1987.
↑↑↑