Sociologija

Курс:
Политичка и идеолошка употреба националног мита (мастер)
Предавачи: др Ђокица Јовановићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Идеолошка употреба националног мита је нововековни феномен. Периоди конституисања модерних европских, потом и других држава, обележени су повратком миту као пра-слици, која се сматра конститутивном у формирању нације. Повратак миту је идеолошки налог нових класа и њихово идеолошко, културно и политичко упориште. У том процесу долази до инструментализације (прераде) мита. По правилу, у кризним, превратничким периодима елите посежу за инструменталном вредношћу митских представа. Нарочита пажња ће бити посвећена процесу инструментализације српског националног мита у постбољшевичком периоду. Слом поретка је праћен употребом националног мита у Србији у другим републикама. Национални мит је постао идеологијом у идеолошки празном простору, са једне стране, а са друге, у процесу ретрадиционализације у култури митским представама се придаје фундаментални значај. Презентација апликативног материјала. Анализа садржаја и порука у медијима, литератури и јавним наступима.
Циљ изучавања курса: Акцептирање основних чињеница о идеолошкој употреби мита, увид у основне теоријске оријентације о овом проблему, с посебним освртом на савремено стање у Србији.
Предуслови за полагање: Знање из области социологије културе (и социологије масовне културе), социологије религије, антропологије, историје, идеологије, националне књижевности и уметности уопште.
Облици наставе: Предавање, писање семинарских радова и расправа.
План курса:

1. недеља
предавање - Политичка и идеолошка употреба националног мита
У оквиру предавања биће предочене теоријске концепције о миту и посебно о политичком миту. Размотриће се процеси ретрадиционализације и митизације политичке и културне стварности у Србији у постсоцијалистичком периоду. У овиру семинара биће отворена расправа на основу семинарских радова студената.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Ђокица Јовановић, Јасмина Петровић, Саша Мадић, Пародија трагичног, Кич као конституенс политичке и културне идеологије. Истраживање доминантних политичких ставова и културних преференција у Србији. (
Милан Матић, Мит (политички), у: Енциклопедија политичке културе, Савремена администрација, Београд, 1993.
Српска страна рата: Траума и катарза у историјском памћењу, (приредио: Небојша Попов), Република, Београд, 1996.
Миодраг Поповић, Видовдан и часни крст, XX век, Београд, 1998.
Измишљање традиције, уредили: Ерик Хобсбаум, Теренс Рејнџер, XX век, Београд, 2002.
Општа допунска литература
Корнелијус Касторијадис, Успон безначајности, Градац, Чачак, 1999.
Лех Мруз, Мит и митско мишљење, Култура, 33-34/1976.
Мирча Елијаде, Митови и историја, у: Мит, традиција, савременост. У: Дело, Београд, 1972.
Оливера Милосављевић, Радмила Радић, Обрад Савић, Српска елита, Хелсиншки одбор за људска права, Београд, 2001.
Раул Жирарде, Политички митови имитологије, XX век, Београд, 2000.
Цветан Тодоров, Ми и други, XX век, Београд, 1994.
Душан Бандић, Царство земаљско и царство небеско, XX век, Београд, 1997.
Иван Чоловић, Митска Србија и коментари, Дијалог, пилот број, јесен-зима, 1995.
↑↑↑