Sociologija

Курс:
Увод у социологију 1 (осн.)
У оквиру предмета: Увод у социологију 1
Предавачи: др Владимир Вулетићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 5.00
Садржај курса: - теоријска настава Уводи студенте у основне појмове, теорије и методе анализе историјског и друштвеног контекста појаве социологије, неједнаке друштвене поделе рада, богатства, моћи, угледа, формирања идентитета, екологије, криминала и беде - практична настава Кроз учешће у дискусијама, писању и дебати о једном истраживачком семинарском раду на одабрану тему, студенти овладавају кључним појмовима из перспективе утемељивача основних теоријских и методолошких приступа у социологији
Циљ изучавања курса: Упознавање студенате са основним претпоставкама, појмовима, структурним и генетичким проблемима социологије као научне дисциплине из перспективе различитих теоријских и методолошких приступа
Предуслови за полагање: Предзнања стечена у средњој школи из предмета социологија и одређени степен опште културе
Облици наставе: Комбинација интерактивних предавања и вежби 4 сата недељно. Детаље видети на адреси http://www.f.bg.ac.rs/sociologija/silabusi?IDK=2208
План курса:

1. недеља
предавање - Социолошки поглед на свет
Oдређењa појмова друштво, наука, култура, социјализација, норма, вредност, статус, улога, типови и развој друштава, социолошка машта и одговори на питање чему социологија кроз дискусију о предзнањима и мотивима студирања студената. Дискусија о овој теми на основу прочитане литературе ће бити на вежбама после првог колоквијума

1. недеља
вежбе - Упознавање са планом и програмом рада, обавезама студената, начином оцењивања
Преузимање обавеза за недељно саопштење (најмање један уџбенички извор, објављивање писаних теза најкасније на дан саопштавања за максималну оцену) и упознавање са избором тема за семинарски рад (критичка анализа читаве књиге – предаја и уношење завршеног рада на одговарајући форум најкасније до последње недеље у семестру на адресама http://moodle2.f.bg.ac.rs/mod/forum/view.php?id=624 и http://moodle2.f.bg.ac.rs/mod/forum/view.php?id=625

2. недеља
- - Социолошки поглед на свет - структурално-системске перспективе у социологији-
Поређење функционалистичког и ново материјалистичког, преокренуто дијалектичког (марксистичког) приступа истраживању друштвених појава

3. недеља
- - Социолошки поглед на свет - Интеракционистичке перспективе у социологији- остало
Основне одлике приступа истраживању друштвених појава са нагласком на разумевање смисла узајамног деловања људи

4. недеља
- - Природа и друштво - пол и род
полне и родне разлике, социобиологија, биологија и полна подела рада, порекло родних неједнакости, патријархат, мушкост

5. недеља
- - Природа и друштво - становништво и еколошка криза
динамика промене становништва, демографска транзиција, утицај човека на природни свет, еколошки ризици

6. недеља
- - Разграничење између нормалног и девијантног понашања
физиолошке и психолошке теорије девијантности, различити социолошки погледи на девијантност - функционализам, марксизам, структуралне и супкултурне теорије, интеракционистичке теорије, феноменолошки приступ анализи девијантности, маркетизација, глобализација, неједнакост и злочин, род и злочин, постмодернизам и криминологија

7. недеља
предавање - прва писмена провера знања
-

7. недеља
вежбе - Дебата на тему о пореклу, предмету и употребама социологије
одређења појмова друштво, наука, култура, социјализација, норма, вредност, статус, улога, типови и развој друштава, социолошка машта и одговори на питање одакле и чему социологија кроз дискусију о прочитаној литератури (видети списак у првој теми/недељи)

8. недеља
- - Друштвена структура и структурална промена на основама поделе рада
природа рада, радни процес и деградација рада, класична становишта о подели рада као чиниоцу дез/интеграције и ре/структурације друштва,

9. недеља
- - Друштвена стратификација - различите теоријске перспективе
савремене функционалистичке, веберовске и марксистичке теорије стратификације

10. недеља
- - Рад и подела рада у савременим друштвима
класе у савременим друштвима, технологија и друштво, род и рад, незапосленост, доколица

11. недеља
- - Друштвени систем као производ сагласности и принуде - моћ, политика, држава
моћ и типови власти, држава, теорија елита, различити теоријски приступи анализи моћи и државе, национална држава и глобализација, друштвени покрети

12. недеља
- - Сиромаштво, поткласа и друштвена искљученост
дефиниције и мерење сиромаштва, дебате о поткласи и облици друштвене искључености доступно на адреси http://esociologyveraintroduction.wikispaces.com/file/detail/Oscar+Lewis+Culture+of+poverty+debate.pdf и http://esociologyveraintroduction.wikispaces.com/file/detail/Charles+Murray+underclass+debate.pdf

13. недеља
- - друга провера знања
-

14. недеља
- - Завршна дебата и припрема за испит
-

15. недеља
- - Испит
-
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Хараламбос: 2-9, 20-21; Гиденс: 2-6, 20, 24-49
Хараламбос, М.(2002): Социологија - теме и перспективе, Г. Маркетинг, Загреб стране: 2-21,23-38,49-96,111-125, 127-139, 348-361,372-385,588-604,609-647, 685-693,694-717
Гиденс, Ентони (2007): Социологија, ЕФ, Београд, стране:2-20, 24-49, 86-111, 126- 7, 210-226,316-341,616-648
Хараламбос: 9-14, 17-18 Гиденс: 7-14, 17-19.Пожељно је прочитати и одговарајуће делове завршних поглавља о теорији и методу који се детаљно обрађују у Социологији 2
Хараламбос:127-139 (139-197); Гиденс: (116-126)126-127 (127-149) (у загради је допунска литература)
Хараламбос, 2002: 348-361; 372-385; Гиденс:210-226
Хараламбос:33-36;685-693 Гиденс: 11,(289-291)
Хараламбос:23-32, 36-38; 111-125; (Гиденс: 288-296)
Гиденс: 316-341
Видети у првој недељи/теми Социолошки поглед на свет
Хараламбос: 588-604, 609-647 (Гиденс: 54-81; 425-436)
Хараламбос 49-96; 694-717 (Гиденс: 297-310; 380-419)
Општа допунска литература
Wright,Е.О. (editor), Introduction (прев) за Alternative Foundations of Class Analysis, December, 2002, http://www.ssc.wisc.edu/~wright/Found-TC.PDF
Лазић, Цвејић, Промене друштвене структуре у Србији: случај блокиране постсоцијалистичке трансформације, у Милић,А. (ур) (2004) Друштвене трансформације и стратегије друштвених група. Београд:ИСИФФ
Вебер, Моћ и власт (253-254), Три чиста типа легитимне власти (320-327) у Ђурић, М, Социологија Макса Вебера,
Парсонс, T. Хобс и проблем поретка, у Кувачић, Функционализам у социологији, Напријед, 1990, 175-180
Вратуша, В.,“Ставови о приватизацији у Србији крајем XX и почетком XXI века“, Милић, А. (ур.) (2004) Друштвена трансформација и стратегије друштвених група. Београд: ИСИФФ
Клајв Понтинг, Еколошка историја света, Одисеја, Београд, 2009: Основе неједнакости,180-188, 195-198, 203-208
Andre Gorz Екологија и политика, Просвета, Београд, 1982, Екологија и криза капитализма, 50-64, 71- 72
Горц, А.Екологија и политика, Просвета, Београд, 1982, Самоуправљање и друштвено хетероуправљање, 64-71
Donella H. Meadows и др, Границе раста, Стварност, Загреб, 111, 140-151
Sylvia Walbby, Theorizing Patriarchy,1994, Blackwell Publishers: Структурисање патријархалног друштва (ен.), 20-24, 178-82, 200-201
Eнгелс, Ф, Порекло породице, приватне својине и државе, гл.2, одељак 4, класни сукоб мушкараца и жена у оквиру моногамног брака
Гиденс, Е.Друштвени покрети у "радикализованој" модерности у Последице модерности, Београд, 1998: 145-164
Дарендорф, Р.Homo sociologikus, Ниш, 1989, 199-213
Писмо индијанског поглавице племена Сијетла председнику САД Пирсу из 1854. године, у „Нови свет је могућ“, аутори Дуња и Љубодраг Симоновић, Београд, 2007.
Милосављевић, М.,Сиромаштво у свету и у Србији, Социјална мисао, 2008, vol. 15, br. 4, str. 7-27
Фридрих, Е,, Положај радничке класе у Енглеској-Резултати, у Маркс, Енгелс, Дела, т. 4, 183-210
Бекер, Х, Девијантност и девијанти, у Спасић, И, Интерпретативна социологија, 74-86
Енгелс, Ф, : О ауторитету, у ДЕЛА, Просвета, 1979, т.29, 351-355
Mилс: Владајућа елита у Елита власти,327-358
Клајв Понтинг, Еколошка историја света, Одисеја, Београд, 2009: Основе неједнакости,180-188, 195-198, 203-208
Дебата о Култури сиромаштва Оскара Луиса, (ен) http://lms.f.bg.ac.rs/file.php/10/Oscar_Lewis_Culture_of_poverty_debate.pdf
Дебата о Подкласи Чарлса Муреја, Introduction(ен) http://lms.f.bg.ac.rs/file.php/10/Charles_Murray_underclass_debate.pdf
Парето, В, Кружење елита у Кувачић, Увод у социологију Одабрани социолошки радови, 366-370
Конт о позитивној методи и политици, у Фиаменго, Анте, 1987, Saint-Simon и Auguste Comte, Напријед, Загреб, 336-341, 343-349
Маркс Тезе о фојербаху у Marx, K., F. Engels, 1971-1986,: Дела, Просвета, Београд, т.6,6>; Предговор за Прилог критици политичке економије, ibid. т 20, 331>
Durkheim, Emil, Шта је то друштвена чињеница, Правила која се односе на посматрање друштвених чињеница, у Правила социолошке методе, Савремене школе, Београд, 1963, 21-30, 31-54
Маx , W ебер: Појам социологије и друштвеног делања, у Ђурић, М., 1964: Социологија Маxа Wеbera, Матица Хрватска, Загреб, 199-223
Herbert Blumer: Друштво као симболичка интеракција у И. Спасић, Интерпретативна социологија, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1998, 63-74
Gofman Eric, Pредстављање себе у свакодневном животу у И. Спасић, Интерпретативна социологија, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1998, 63-74
Harold Garfinkel, Шта је етнометодологија у И. Спасић, Интерпретативна социологија, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1998, 123-142
Дахрендорф, Р. Хомо социологикус, Градинам друштвена улога, положај и статус 141-151
Милић А, Социологија породице, Породица између хијерархије и симетрије односа пол-род, 29-31
Вебер, М., Класе, сталежи, странке, у Ђурић, М. Социологија Макса Вебера, Матица Хрватска, 1964, 303-319
Браверман, Радничка класа 311-339 у Рад и монополни капитал,
Дејвис, Мур (Davis, Moore), Неки принципи стратификације; Тумин(Tumin), Критичка анализа, у Кувачић,И., Функционализам у социологији, Напријед, 1990:345-355; 356-367
Диркем, Е., Механичка и органска солидарност; Подела изнуђеног рада у О подели друштвеног рада, Просвета 1972, 154-162; 363-374
Маркс, К., Отуђени рад, Економско филозофски рукописи, у Дела,Просвета, 1972, т.3, 216-226
Маркс, К, Буржуји и пролетери, у Комунистички манифест,Дела, Просвета, 1975,т.7; Грађански рат 1848-1850 у Осамнаести бример Луиса Бонапарте, ДЕЛА, т.11, 91-98
Волерстин, Е. Теоретска реприза, у Савремени светски систем, ЦЕКАДЕ, 1986, 261-269
Диркем, Емил, Правила социолошке методе, Правила која се односе на разликовање нормалног и патолошког, 55-76
Југовић, А, Морална паника и друштвене девијације на селу, Социјална мисао, вол.15, бр.3, 41-57
Мертон, А., Аномија и друштвена структура у Кувачић, И, Функционализам у социологији, 1999, Загреб, 327-336
Бек, У. Ризично друштво, Ја сам ја, 173-194
Гиденс:616-648
Бек, У, Ризично друштво: О логици расподеле добара и расподеле ризика31-75 Политичка теорија знања у ризичном друштву 75-125
Хараламбос: 14-16, 18-19; Гиденс: 14-16, 19-20, 86-111. Пожељно је прочитати и одговарајуће делове завршних поглавља о теорији и методу који се детаљно обрађују у Социологији 2
Изворни текстови релевантни за писање и одбрану одабраног семинарског рада од којих се неки могу наћи на страницама Уводa у социологију1 http://lms.f.bg.ac.rs/course/view.php?id=10
Милс, Рајт, Социолошка имагинација, Београд 9-15
Вера Вратуша(-Ж), 2011: „Увод у социологију с интерактивним појмовником - oтворени пројекат", http://lms.f.bg.ac.rs/mod/resource/view.php?id=4622
Ботомор, Томас, Социологија као друштвена критика, Загреб , 9-13
Бергер, Х.; Келнер, П., Социологија у новом кључу,Ниш, 30-42
Гулднер, А. За социологију , Загреб, 11-33
↑↑↑