Sociologija

Курс:
Класичне социолошке теорије (осн.)
Предавачи: др Александар Молнарредовни професор
др Исидора Јарићванредни професор
др Наташа Јовановић Ајзенхамердоцент
обавезни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: У оквиру курса не тежи се свеобухватном историографском приказу развоја социологије у XIX и прве две декаде XX века, већ је пажња поклоњена пре свега: (а) анализи основних сазнајних и методолошких проблема у реконструкцији социолошке традиције; (б) испитивању неколико најзначајнијих теоријских парадигми у формативном и класичном раздобљу историје социологије и (ц) распознавању њиховог утицаја у савременој социологији.
Циљ изучавања курса: Циљ курса је да се студенти упознају са класичним социолошким теоријама насталим, оквирно, у периоду од 1815-1918.
Предуслови за полагање: Услов за похађање наставе на курсу Класичне социолошке теорије је положен испит из Историје политичких и социјалних теорија.
Облици наставе: Један семестар, 15 x 4 часа предавања, 15 x 2 часа вежби.
План курса:

1. недеља
предавање - Увод

1. недеља
вежбе - Подела тема за реферате

2. недеља
предавање - Конституисање европске социологије у доба национализама (1815-1917)

2. недеља
вежбе - Конституисање европске социологије у доба национализама (1815-1917)

3. недеља
предавање - Француске социолошке теорије I: Клод-Анри де Сен-Симон

3. недеља
вежбе - Француске социолошке теорије I: Клод-Анри де Сен-Симон

4. недеља
предавање - Француске социолошке теорије II: Огист Конт

4. недеља
вежбе - Француске социолошке теорије II: Огист Конт

5. недеља
предавање - Француске социолошке теорије III: Алексис де Токвил

5. недеља
вежбе - Француске социолошке теорије III: Алексис де Токвил

6. недеља
предавање - Француске социолошке теорије IV: Емил Диркем

6. недеља
вежбе - Француске социолошке теорије IV: Емил Диркем

7. недеља
предавање - Енглеске социолошке теорије I: Херберт Спенсер

7. недеља
вежбе - Енглеске социолошке теорије I: Херберт Спенсер

8. недеља
предавање - Тест

8. недеља
вежбе - Тест

9. недеља
предавање - Чарлс Дарвин и социјалдарвинизам

9. недеља
вежбе - Чарлс Дарвин и социјалдарвинизам

10. недеља
предавање - Немачке социолошке теорије I: Карл Маркс и Фридрих Енгелс

10. недеља
вежбе - Немачке социолошке теорије I: Карл Маркс и Фридрих Енгелс

11. недеља
предавање - Немачке социолошке теорије II: Роберт Михелс и Вилхелм Дилтај

11. недеља
вежбе - Немачке социолошке теорије II: Роберт Михелс и Вилхелм Дилтај

12. недеља
предавање - Немачке социолошке теорије III: Георг Зимел

12. недеља
вежбе - Немачке социолошке теорије III: Георг Зимел

13. недеља
предавање - Немачке социолошке теорије IV: Макс Вебер

13. недеља
вежбе - Немачке социолошке теорије IV: Макс Вебер

14. недеља
предавање - Теме по избору студената

14. недеља
вежбе - Теме по избору студената

15. недеља
предавање - Теме по избору студената

15. недеља
вежбе - Теме по избору студената
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Alvin W. Gouldner: “Romantizam i klasicizam: temeljne strukture u društvenoj znanosti”, u: Za sociologiju, Zagreb 1980, str. 319-342
Aljoša Mimica: “Sociologija i francuska revolucija”, u: Pogled unazad: Monteskje – Tokvil – Dirkem, Sremski Karlovci i Novi Sad 1995, str. 89-105
Dragoljub Mićunović: Istorija društvenih teorija, Beograd 2010, knj. 2, str. 12-22
Fransoa Šatle i dr. (ur.): Enciklopedijski rečnik političke filozofije, Sremski Karlovci i Novi Sad, 1993, str. 668-673, 899-907 i 1023-1035 (tom II)
Hari Elmer Barnes: Uvod u istoriju sociologije, Beograd 1982, knj. 1, str. 107-165 i knj. 2, str. 555-583
Aljoša Mimica: “Tokvil, naš savremenik”, u: Stari režim i revolucija, Sremski Karlovci i Novi Sad 1994, str. 5-20
Rudi Supek: Herbert Spencer i biologizam u sociologiji, Zagreb 1987, str. 71-99
Aleksandar Molnar: Rasprava o demokratskoj ustavnoj državi, Beograd 2002, knj. 3, str. 131-155
Umberto Cerroni: “Istoricizam”, u: Uvod u društvenu znanost, Zagreb 1983, str. 11-19 i 35-40
Veljko Korać: “Novokantovsko tumačenje razlika između prirodnih i društveno-istorijskih nauka”, u: Istorija društvenih nauka, Beograd 1990, str. 206-217
Radomir Lukić: Formalizam u sociologiji, Zagreb 1987, str. 48-78
Mihailo Đurić: Sociologija Maksa Vebera, Zagreb 1987, str. 71-93, 98-103, 121-133 i 166-179
↑↑↑