Sociologija

Курс:
Социологија насеља-социологија града - општи курс
Предавачи: др Мина Петровићредовни професор
др Вера Бацковићванредни професор
др Јелисавета Петровић доцент
обавезни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Sadržaj kursa pokriva ključne teorijske pristupe, analitičke koncepte i metode proučavanja grada kao društvenog fenomena. Posmatra se uloga gradova u različitim istorijskim etapama razvoja društva i prepoznaju se ključni resursi sistemske integracije koji su koncetrisani i centralizovani u gradovima. Definišu se uslovi koji oblikuju urbani sistem, kako strukturni tako i onih koji proističu iz svakodnevnih praksi stanovnika grada. Kurs se bavi prepoznavanjem društvenih aktera koji oblikuju uslove života u gradu, asimetrijom moći i potencijalnim sukobima interesa koji obeležavaju njihove odnose kao i mehanizmima njihovog razrešavanja. Pažnja je usmerena na sadržinske promene urbane politike (od pitanja socijalne redistribucije ka pitanjima ekonomskog rasta) i mehanizme upravljanja (ka partnerstvu sa privatnim sektorom) u kontekstu širih procesa socio-ekonomskog restruktuiranja. Iz ove perspektive studenti se upoznaju sa karakteristikama savremene urbanizacije i metropolizacije, bitnim obeležjima socio-prostornih nejednakosti, kako unutar gradova (promene ključnih mehanizama i različite dimenzije socijalne diferencijacije i njihovih prostornih formi) tako i izmedju gradova istog ili različitih društava, problemom održivog razvoja u gradovima. Sve teme posmatraju se u istorijsko-komparatrivnoj perspektivi (gradovi razvijenog sveta, gradovi zemalja u razvoju i postsocijalistički gradovi)
Циљ изучавања курса: Osnovni cilj kursa je da studente osposobi u sociološkom razumevanju i kritičkom proučavanju specifičnosti gradova kao društvenih entiteta iz perspektive opštih društvenih procesa i svakodnevnih praksi. Ovaj cilj postiže se aktivnim angažovanjem studenata u izradi pismenog rada koji ima formu projektnog zadatka. Drugim rečima, svaki student treba da izradi predlog projektnog zadatka na jednu od tema koje se tokom kursa obradjuju, pri čemu se posebno vrednuje angažovanje studenta u prikupljanju literature i izvora podataka.
Предуслови за полагање: Za uspešno pohadjanje ovog kursa potrebno je poznavanje opšte sociološke teorije i metodologije. Za studente sociologije uslov su odslušani predmeti Teorija društvene strukture i sistema i Teorije o društvenim promenama; za studente etnologije i antropologije uslov je odslušan predmet Sociologija naselja – sociologija sela.
Облици наставе: Jedan semestar, 15 x 2 časa predavanja i 15 x 2 časa vežbi.
Обавезе студената: Redovno pohadjanje i aktivno učestvovanje u nastavi: na predavanjima i vežbama; Priprema i vodjenje diskusije na jednom času vežbi; Izrada pismenog rada na jednu od tema kursa koji se predaje pre usmenog izlaganja; Polaganje kolokvijuma; Polaganje završnog usmenog ispita koji se sastoji od dva ispitna pitanja.
Начин оцењивања рада и резултата: Učestvovanje u nastavi, priprema i vodjenje diskusije (maksimalno 20 poena; 11-12=6; 13-14=7; 15-16=8; 17-18= 9; 19-20=10). Kolokvijum (maksimalno 30 poena; 16-18=6; 19-21=7; 22-24=8; 25-27= 9; 28-30=10). Usmeni ispit (maksimalno 50 poena 26-30=6; 31-35=7; 36-40=8; 41-45=9; 46-50=10). Konačna ocena: 51-60=6; 61-70=7; 71-80=8; 81-90=9; 91-100=10.
План курса:

1. недеља
предавање - Uvodno predavanje
Definisanje osnovnih pojmova: grad, urbanizacija, metropolizacija, urbanizam. Podela tema za projektne zadatke – pisani rad. Uputstvo za izradu pisanog rada i priprema za diskusiju (u principu vezano za izabranu temu rada).
Литература: Ljubinko Pušić, Grad, društvo, prostor, Zavod za uđbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1997.

2. недеља
предавање - Istorijsko institucionalne teorije o gradu
Pregled osnovnih karakteristika istorijsko-institucionalnog pristupa, Veberovo proučavanje autonomije srednjovekovnih evropskih gradova, stepen gradske autonomije balkanskih gradova, Brodelova proučavanja uloge gradova u svetskoj ekonomiji.
Литература: S. Vujović i M. Petrović »Urbana sociologija«, Zavod za uđbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2005.

2. недеља
семинар - Istorijsko institucionalne teorije o gradu

3. недеља
предавање - Klasici sociološke teorije i grad – Dirkem i Marks
Značaj podele rada za nastanak grada, tumačenja grada i različita shvatanja društvene podele rada (funkcionalističko integrativna vs. konfliktne teorije). Uloga grada u nastanku modernog društva – žiža napretka i/ili ambvivalentan odnos prema gradu
Литература: S. Vujović i M. Petrović »Urbana sociologija«, Zavod za uđbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2005.

3. недеља
семинар - Klasici sociološke teorije i grad – Dirkem i Marks

4. недеља
предавање - Klasična sociologija grada – Čikaška škola
Sociološke ideje i teorije koje su uticale na proučavanja grada u okvirima Čikaške škole. Društveno-istorijski kontekst nastanka, osnovne postavke i istraživačke teme. Tradicija kvalitativne metodologije i istraživanja susedstva. Uticajnost i kritička procena.
Литература: S. Vujović i M. Petrović »Urbana sociologija«, Zavod za uđbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2005. Čaldarović, O. Urbana sociologija: Socijalna teorija i urbano pitanje. Zagreb: Globus, 1985.

4. недеља
семинар - Klasična sociologija grada – Čikaška škola

5. недеља
предавање - Neomarksitsički pristup u urbanoj sociologiji
(Kapitalistički) Način proizvodnje kao nezavisna varijabla procesa urbanizacije i oblikovanja grada - Lefevrov koncept prava na grad i pojam urbane politike, Kastelsov fokus na kolektivnu potrošnju i urbano planiranje, Harvijeva proučavanja nemogućnosti ostvarivanja ciljeva društvene pravde u gradskim okvirima.
Литература: S. Vujović i M. Petrović »Urbana sociologija«, Zavod za uđbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2005.

5. недеља
семинар - Neomarksitsički pristup u urbanoj sociologiji

6. недеља
предавање - Neoveberijanski pristup
Koncept svetskih gradova (mreže svetskih gradova), globalnih gradova , informatičkog gradaPalovo proučavanja uloge gradskih menadžera u distribuciji urbanih resursa na tragu Veberovih proučavanja društvene moći i birokratije – urbani menadžerijalizam. Saundesovo proučavanje značaja stambenih klasa i podela u sektoru potrošnje po socijalnu diferencijaciju.
Литература: S. Vujović i M. Petrović »Urbana sociologija«, Zavod za uđbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2005.

6. недеља
семинар - Neoveberijanski pristup

7. недеља
предавање - Informatičko društvo i globalizacija
Socio-ekonomske promene na globalnom nivou i adekvatnost koncepta urbanog režima - od lokalne vlasti ka upravljanju gradom, značaj partnerstva javnog i privatnog sektoraKoncept svetskih gradova (mreže svetskih gradova), globalnih gradova , informatičkog grada. Gradovi kao ključna ekonomska, politička i kulturna središta finansijskih i informacionih tokova. Pitanje centralizacije u eri decentralizacije – efekti po distribuciju društvene moći.
Литература: S. Vujović i M. Petrović »Urbana sociologija«, Zavod za uđbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2005.

7. недеља
семинар - Informatičko društvo i globalizacija

8. недеља
предавање - Gradovi izvan globalne mape
Teorija modernizacije versus teorije zavisnosti – pozicioniranje gradova trećeg sveta i gradova postsocijalističke transformacije. Dualizam urbana teorija – razvojne studije. Koncept običnih gradova nasprat pojma klonirani gradovi. Mogućnosti glokalizacije - uvažavanje istorijsko institucionalnih specifičnosti i nasledja. Problematizovanje mreže gradova u nacionalnim okvirima.
Литература: S. Vujović i M. Petrović »Urbana sociologija«, Zavod za uđbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2005. M. Petrović „Globalizacija i gradovi” (Globalization and Cities) Sociologija, Vol. XLVI, No.2,2004

8. недеља
семинар - Gradovi izvan globalne mape

9. недеља
предавање - Regulaciona teorija – urbana politika
Socio-ekonomske promene na globalnom nivou i adekvatnost koncepta urbanog režima - od lokalne vlasti ka upravljanju gradom, značaj partnerstva javnog i privatnog sektora. Položaj i uticajnost ključnih aktera - institucionalni okvir, strateški resursi i mehanizmi regulacije. Preduzetnički grad – uloga jakog gradonačelnika i urbanog menadžera. Podredjenost socijalne i kulturne politike ekonomskom razvoju.
Литература: S. Vujović i M. Petrović »Urbana sociologija«, Zavod za uđbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2005.

9. недеља
семинар - Regulaciona teorija – urbana politika

10. недеља
предавање - Urbana politika i nivo razvijenosti
Razvojni koncepti i mehanizmi regulacije u gradovima trećeg sveta. Urbana politika i urbano planiranje u postsocijalističkom kontekstu – analiza odnosa ključnih aktera. Proaktivna i reaktivna urbana politika i planiranje.
Литература: M. Petrović „Globalizacija i gradovi” (Globalization and Cities) Sociologija, Vol. XLVI, No.2,2004 S. Vujović »Akteri urbanih promena u Srbiji« U Milić, A (ur) Društvena transformacija i strategije društvenih grupa, ISI FF, Beograd, 2004. S. Vujović i M. Petrović »Urbana sociologija«, Zavod za uđbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2005.

10. недеља
семинар - Urbana politika i nivo razvijenosti

11. недеља
предавање - Socio-prostorne nejednakosti, rodna dimenzija
Koncept podeljenog grada. Specifičnost urbanog siromaštva i socijalne strategije (urbane) politike. Indeksi deprivacije i indeksi segregacije. Značaj prostornih nejednakosti u eri povećane mobilnosti. Oblikovanje grada i rodna dimenzija. Razlike razvijenog i nerazvijenog sveta – odnos formalnog i neformalnog sektora. Barios kao totalna društvena činjenica. Specifičnost postsocijalističkog razvoja.
Литература: S. Vujović i M. Petrović »Urbana sociologija«, Zavod za uđbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2005. M. Petrović Sociologija stanovanja – Stambena politika : izazovi i mogucnosti , ISI, Filozofski fakultet, 2004.

11. недеља
семинар - Socio-prostorne nejednakosti, rodna dimenzija

12. недеља
предавање - Urbani socijalni pokreti
Građani i pravo na grad. Tradicija gradjanskih prava. Globalni akteri i pravo na grad. Značaj podela u sektoru potrošnje - gradjani vs klijenti. Urbani socijalni pokreti – obeležja i transformacija. Koncept socijalnog kapitala i promene urbane politike i urbanih socijalnih pokreta. Različiti društveni konteksti i razvijenost pokreta.
Литература: S. Vujović i M. Petrović »Urbana sociologija«, Zavod za uđbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2005. S. Vujović »Urbani socijalni pokreti« Grad u senci rata, 1997. S. Vujović i Jelušić M. “Ko odlučuje u Budvi”, Argonaut Budva, 1998. S. Pušič, ur. “Preduzetnici i grad”, SAS Novi Sad, 2002.

12. недеља
семинар - Urbani socijalni pokreti

13. недеља
предавање - Koncept održivog razvoja i gradovi
Definicija održivog razvoja. Značaj i ograničenja lokalnog nivo u njegovo implementaciji. Različitost problema gradova razvijenih i nerazvijenih zAgenda 21 kao operacionalni dokument održivog razvoja na lokalnom nivouemalja.
Литература: S. Vujović i M. Petrović »Urbana sociologija«, Zavod za uđbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2005. Pušić, Lj. (2001) Održivi grad- ka jednoj sociologiji okruženja. Beograd: Slobodan Mašić-biblioteka Nova 175, str. 47-90,229-260 Agenda 21

13. недеља
семинар - Koncept održivog razvoja i gradovi

14. недеља
предавање - Diskusija o dominantnim diskursima
Odnos urbane i društvene dinamike, neophodnost makro i mikro sociološke perspektive. Sojina klasifikacija šest diskursa – značaj diskursa simulacrum – koncept postmodernog grada Predaja pisanih radova.
Литература: S. Vujović i M. Petrović »Urbana sociologija«, Zavod za uđbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2005.

14. недеља
семинар - Diskusija o dominantnim diskursima

15. недеља
- - Ispit
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Sreten Vujović i Mina Petriović, Urbana sociologija, Zavod za uđžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2005.
Општа допунска литература
Sreten Vujović, Grad u senci rata, 1997. Ljubinko Pušić, Grad, društvo, prostor, Zavod za uđžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1997. Mina Petrović, Sociologija stanovanja, ISI FF, Beograd, 2004.
↑↑↑