Sociologija

Курс:
Социологија окружења (осн.)
У оквиру предмета: Социологија окружења
Предавачи: др Мина Петровићредовни професор
др Јелисавета Петровић доцент
изборни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Sadržaj kursa fokusira se na razumevanje odnosa društva i prirodne sredine, problematizovanjem dihotomnog pristupa koji implicitno podrazumeva mogućnost da se priroda stavi pod dominaciju odnosno kontrolu nauke, tehnologije i kapitalističke proizvodnje. Ktritički se razmatra teorija ekološke modernizacije, u čijem duhu je oblikovan diskurs održivog razvoja, kao i socijalnog konstruktivizma, koja ukazuje na značaj društvene moći u oblikovanju ekoloških rizika. Problematizuju se različiti ekološki diskursi, kao i odnos pojmova socijalne i ekološke pravde, te fenomeni ekološkog građanstva, upravljanja okruženjem i ekoloških pokreta.
Циљ изучавања курса: Osnovni cilj kursa je da studenti razumeju da ekološki problemi nisu nešto što postoji nezavisno od društva, već da su produkti procesa društvenog definisanja, pregovaranja i priznavanja, kako u privatnoj tako i u javnoj sferi, istovremeno uvažavajući realnu dimenziju degradacije okruženja.
Предуслови за полагање: Za uspešno pohadjanje ovog kursa potrebno je poznavanje opšte sociološke teorije, sociologije naselja i sociologije politike.
Облици наставе: Redovno pohadjanje i aktivno učestvovanje u nastavi: na predavanjima i vežbama; Priprema i vodjenje diskusije na jednom času vežbi; Izrada pismenog rada na jednu od tema kursa; Polaganje završnog usmenog ispita koji se sastoji od dva ispitna pitanja i razgovora o pismenom radu studenta koji se predaje na poslednjem času.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Cifric, Ivan ,2002. Okolis i odrzivi razvoj, Filozofski fakultet, Zagreb.
Klajv Ponting 2009. Ekološka istorija sveta, Odiseja, Beograd. odabrana poglavlja
Petrović, M. (ur.) 2012. Glokalnost transformacijskih procesa u Srbiji, Beograd: ISI, odabrana poglavlja.
Petrović, M. (ur) 2012. Sociologija okruženja, Sociologija , Vol. LIV, broj. 1.
Општа допунска литература
Hannigan, John (2006) Environmental Sociology, 2nd edition, Routlegde, London and New York.
M. Redclift and G. Woodgate, eds. 2010, International Handbook of Environmental Sociology, 2nd edition. Cheltenham, UK: Edward Elgar.
Matthias, G. and H. Heinrichs (eds.) 2010. Environmental Sociology: European Perspectives and Interdisciplinary Challenges. Springer, 141-158; 217-236.
↑↑↑