Sociologija

Курс:
Основи економије - општи курс
У оквиру предмета: Основи економије
Предавачи: др Огњен Радоњићредовни професор
обавезни курс
Број бодова: 7.50
Садржај курса: Курс се бави анализом основних економских феномена на вертикали појединац, предузеће и држава полазећи од основних принципа (реткост и корисност) на основу којих сви учесници у економском животу оптимизирају сопствени избор користећи тржишни механизам селекције и алокације ресурса. Консеквентно, курсом се покрива проблематика производње, потрошње и расподеле где се анализира место и улога појединаца и предузећа, као основних привредних јединица, у привредном, и шире, друштвеном систему. Такође, ради целовитости и конзистентности анализе, посебна пажња се посвећује анализи тржишних институција којима се дефинишу механизми повезивања основних привредних јединица. На основу проучавања понашања привредних јединица, које је дефинисано институционалним аранжманима, формулише се адекватна државна економска политика која има за циљ успостављане мaкроекономске стабиности у дугом року. Без познавања основних одредница запослености, инвестиција, инфлације и привредног раста, макроекономска стабилност постаје нерешива енигма за сваку владу са дугорочним негативним ефектима на благостање становништва.
Циљ изучавања курса: Циљ курса је да се студенти упознају са основама економије као науке о рационалној употреби ограничених ресурса и оптимизацији задовољења стално растућих потреба појединца и друштва у целини. Да би циљ курса био испуњен студенти се упознају са основним економским појмовима, теоријским концептима и институционалним механизмима и процедурама функционисања привредног система на микро и макро нивоу. Курс пружа могућност упознавања студента са широким спектром економских варијабли које кроз институције система утичу на друштвена кретања и на које друштвена кретања утичу повратно.
Предуслови за полагање: Нема предуслова.
Облици наставе: Један семестар, 15 x 3 часа предавања и 15 x 2 часа вежби. Предавања и вежбе се изводе на табли и путем PowerPoint презентације. Настава се одржава недељно.
Обавезе студената: Студенти су обавезни да редовно похађају наставу. Толерише се до 3 изостанка са предавања и 3 изостанка са вежби у току целог семестра.
Начин оцењивања рада и резултата: Редовно похађање наставе је предуслов изласка на испит. У току године ће се одржати две писмене провере знања на које није обавезно изаћи. Свака положена писмена провера знања носи максимално 33 поена. У збиру, дакле, предиспитне обавезе учествују са 66 поена максимално. Резултати писмене провере знања важе до краја текуће школске године. Финална провера знања (усмено), која се састоји од давања одговора на једно питање, носи максимално приближно 33 поена. Без положене финалне провере знања, у случају да је студент положио обе писмене провере знања у току године, студент не може добити коначну оцену. Студенти који нису положили прву писмену проверу знања немају право да изађу на другу писмену проверу знања. Уколико је студент положио прву писмену проверу знања, али не и другу, завршни испит се састоји из два питања од којих свако носи приближно по 33 поена максимално. Уколико студент није положио ниједну писмену проверу знања, завршни испит носи 100 поена максимално, односно, студент усмено одговара на три питања при чему свако питање носи приближно 33 поена максимално. Скала бодовања студената по испитном питању (укупно 3 питања, при чему свако носи максимално приближно 33 бода): 18-20 поена - оцена 6 20,5-23 поена - оцена 7 23,5-26,5 поена - оцена 8 27-30 поена - оцена 9 30,5-33 поена - оцена 10 Поени које носе 3 питања се сабирају и чине коначну оцену при чему је збирна скала: 51-60 поена - оцена 6 61-70 поена - оцена 7 71-80 поена - оцена 8 81-90 поена - оцена 9 91-100 поена - оцена 10
План курса:

1. недеља
предавање - ОСНОВИ ЕКОНОМСКЕ НАУКЕ
Полазни принципи - реткост - корисност - оптимизација избора Основне релације - појединац - предузеће - држава - тржиште - информација, селекција, алокација, дистрибуција - ресурси - рад, капитал, земља Обухват макроекономије и микроекономије

1. недеља
вежбе - ТЕОРИЈА ВРЕДНОСТИ
Изражавање вредности робе Структура вредности Облици вредности

2. недеља
предавање - РОБНА ПРИВРЕДА
Појам Настанак Основни закони Регулативни механизми Потребе Производња Друштвени производ и доходак

2. недеља
вежбе - ТЕОРИЈА ВРЕДНОСТИ
Класична политичка економија - теорија радне вредности Маргинализам - субјективна теорија вредности

3. недеља
предавање - ТЕОРИЈА ФИРМЕ И КОРПОРАЦИЈЕ
Власничке форме Пословање и биланс Финансијски показатељи

3. недеља
вежбе - ТЕХНОЛОШКЕ МОГУЋНОСТИ ДРУШТВА И КОРИСТИ ОД ТРГОВИНЕ
Мерење бруто домаћег производа Номинални и реални бруто домаћи производ Индекс потрошачких цена Производне могућности и крива производних могућности Специјализација и трговина Принцип апсолутне и компаративне предности Компаративна предност и трговина

4. недеља
предавање - ТЕОРИЈА ФИРМЕ И КОРПОРАЦИЈЕ
Финансирање и распоред резултата Мотиви и циљеви корпорација Менаџерска револуција

4. недеља
вежбе - ТРЖИШТЕ, ЦЕНЕ, ПОНУДА И ТРАЖЊА
Понуда, тражња, тржиште Тржиште и конкуренција Закон тражње Закон понуде Равнотежа на тржишту и равнотежна цена Неравнотежа на тржишту Промена равнотеже на тржишту Функције тржишта и цене Прост модел функционисања економије

5. недеља
предавање - НОВАЦ
Настанак и теорија новца Емисија и новчана регулација Новчани оптицај и сурогати новца

5. недеља
вежбе - ЕЛАСТИЧНОСТ ПОНУДЕ И ТРАЖЊЕ
Ценовна еластичност тражње Укупан приход и ценовна еластичност тражње Доходовна еластичност тражње Унакрсна еластичност тражње Ценовна еластичност понуде Примена еластичности

6. недеља
предавање - НОВАЦ
Новчани агрегати Папирни новац Међународни стандарди и међународна ликвидност

6. недеља
вежбе - ПОНАШАЊЕ ПОТРОШАЧА: ТЕОРИЈА ИЗБОРА
Неокласична теорија - теорија понашања потрошача и могућности избора Корисност, реткост, буџетско ограничење и крива индиференције Оптимизација избора потрошача

7. недеља
- - ПРВА ПИСМЕНА ПРОВЕРА ЗНАЊА
У I писмену проверу знања улазе следеће области: ОСНОВИ ЕКОНОМСКЕ НАУКЕ РОБНА ПРИВРЕДА ТЕОРИЈА ВРЕДНОСТИ ТЕХНОЛОШКЕ МОГУЋНОСТИ ДРУШТВА И КОРИСТИ ОД ТРГОВИНЕ ТЕОРИЈА ФИРМЕ И КОРПОРАЦИЈЕ НОВАЦ

8. недеља
предавање - РАСПОДЕЛА И ОБЛИЦИ КАПИТАЛА
Профит и индустријски капитал Рента и власништво над земљом Камата и банкарски капитал Дивиденда и акцијски капитал Најамнина и тржиште рада Колективни преговори Партиципација - власничка - управљачка

8. недеља
вежбе - ПОНАШАЊЕ ПОТРОШАЧА: ТЕОРИЈА ИЗБОРА
Ефекат дохотка и ефекат супституције Извођење криве тражње

9. недеља
предавање - ТРЖИШТЕ НОВЦА
Новчано тржиште - тржиште жиралног новца - кредитно тржиште - есконтно и ломбардно тржиште Инструменти тржишта новца Учесници на тржишту новца

9. недеља
вежбе - ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДЊЕ
Укупан приход, укупан трошак и профит Опортунитетни трошкови: Економски вс. рачуноводствени профит Производна функција и крива укупних трошкова Различите мере трошкова

10. недеља
предавање - ТРЖИШТЕ КАПИТАЛА
Примарно тржиште Секундарно тржиште Врсте хартија од вредности

10. недеља
вежбе - ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДЊЕ
Криве трошкова и њихови облици Трошкови у кратком и дугом року Оптимизација трошкова производње у дугом року

11. недеља
предавање - ЈАВНИ СЕКТОР И ДРЖАВА
Домети јавног сектора Функционисање државних предузећа Буџет и политика јавних расхода

11. недеља
вежбе - ПРОИЗВОДЊА И ПОНАШАЊЕ ПРОИЗВОЂАЧА
Приход фирме на тржишту савршене конкуренције Максимизирање профита и крива понуде фирме на тржишту савршене конкуренције - краткорочна одлука фирме да обустави производњу - дугорочна одлука фирме да да изађе са или да уђе на тржиште

12. недеља
предавање - МОДАЛИТЕТИ ЕКОНОМСКЕ ПОЛИТИКЕ
Теоријски основи економске политике - kејнзијанизам - mонетаризам - eкономија понуде - школа рационалних очекивања Кредитно-монетарна политика Фискална политика Политика дохотка Индустријска политика

12. недеља
вежбе - ПРОИЗВОДЊА И ПОНАШАЊЕ ПРОИЗВОЂАЧА
Крива понуде на тржишту савршене конкуренције - кратак рок: тржишна понуда са фиксираним бројем фирми - дуги рок: тржишна понуда са слободним улазом и излазом

13. недеља
предавање - МОДАЛИТЕТИ ЕКОНОМСКЕ ПОЛИТИКЕ
Политика цена Платно-билансна политика Пољопривредна политика Еколошка политика Антиинфлациони програми

13. недеља
вежбе - ПРОИЗВОДЊА И ПОНАШАЊЕ ПРОИЗВОЂАЧА
Модели несавршене конкуренције

14. недеља
- - ДРУГА ПИСМЕНА ПРОВЕРА ЗНАЊА
У II писмену проверу знања улазе следеће области: ТРЖИШТЕ, ЦЕНЕ, ПОНУДА И ТРАЖЊА ЕЛАСТИЧНОСТ ПОНУДЕ И ТРАЖЊЕ ПОНАШАЊЕ ПОТРОШАЧА: ТЕОРИЈА ИЗБОРА TРОШКОВИ ПРОИЗВОДЊЕ ПРОИЗВОДЊА И ПОНАШАЊЕ ПРОИЗВОЂАЧА

15. недеља
- - УСМЕНИ ИСПИТ
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
1. Грегори Манкју, ПРИНЦИПИ ЕКОНОМИЈЕ, Економски факултет Београд, 2004 (Стране: 19-28, 45-104, 269-321, 349-356, 377-378, 457-473, 503-514, 523-527, 530-531).
3. Мирољуб Лабус, ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ, Стубови културе, Београд, 1995, 1999 (Стране: 17-60, 125-190, 208-226, 249-277, 408-442).
↑↑↑