Sociologija

Курс:
Социологија етничких група и нација (осн.)
Предавачи: др Јово Бакићванредни професор
Немања Костић асистент
изборни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Излажу се теоријска становишта исконског поимања нација (примордијализам), многовековног поимања нације (перенијализам), етносимболистички приступ проучавању нације, модернистички приступ са његовим различитим теоријама, као што су развојне теорије, инструментализам и конструктивизам, неомарксизам, постмодернизам, и интеракционистичке теорије. Разматрају се доприноси водећих ауторитета у области: Ентонија Смита, Ернеста Гелнера, Фредрика Барта, Бенедикта Андерсона, Ерика Хобзбаума, Ханса Улриха Велера, Доминик Шнапер. На семинарима се пореде супротстављена теоријска становишта, нпр. исконска теорија Пјера Ван Ден Бергеа о нацији као проширеној породици и конструктивистичка теорија Ерика Хобзбаума о измишљању традиције. На радионицима се групе студената труде да нађу примере који би потврђивали супериорност једне или друге теорије; воде се расправе између група које заступају једну односно другу теорију национализма и нације.
Циљ изучавања курса: Циљ је да се студенти упознају са основним теоријским становиштима о етничкој заједници, национализму и нацији.
Предуслови за полагање: Усвојена социолошка знања са претходних година студија.
Облици наставе: Интерактивна настава. Предавања, семинари, радионице.
План курса:

1. недеља
предавање - Исконске теорије нације

1. недеља
семинар - Нација производи национализам? Национализам производи нацију?

2. недеља
предавање - Многовековно поимање нација

2. недеља
семинар - Индустријализација и штампарски капитализам као најважнији услов јављања нације

3. недеља
предавање - Модернистички приступ нацији

3. недеља
семинар - Улога државе и интелектуалаца у стварању нације

4. недеља
предавање - Развојне теорије (теорије модернизације)

4. недеља
семинар - Просветитељство, Француска револуција 1789, романтизам и настанак нације

5. недеља
предавање - а) Инструменталистичке теорије; теорије етничког такмичења

5. недеља
семинар - Значај етничке везаности и етноисторије групе за настанак нације

6. недеља
предавање - б) Инструменталистичке теорије: теорије етничке сегрегације

6. недеља
семинар - Етничка везаност и нација: модерне или ванвременске чињенице?

7. недеља
предавање - Неомарксистичке теорије нације

7. недеља
семинар - Дефиниције и класификације национализма

8. недеља
предавање - Етносимболизам

8. недеља
семинар - Функције и значај национализма за савремено друштво и политику

9. недеља
предавање - Постмодернистичке теорије нације

9. недеља
семинар - Судбина нације у глобалном постмодерном друштву

10. недеља
предавање - Интеракционистички приступ етничкој групи и нацији

10. недеља
семинар - Уставни патриотизам, мултикултурализам и национални идентитет

11. недеља
вежбе - Радионица: заступање теорија на примерима различитих нација

12. недеља
предавање - Национализам, патриотизам и империјализам

12. недеља
семинар - Банални национализам и уставни патриотизам
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Aндерсон Бeнедикт. (1998). Нација: замишљена заједница. Београд: Плато.
Барт Ф. (1997). Етничке групе и њихове границе, у: Tеорије o eтницитету, Путиња Ф. и Стреф-Фенар Ж.
Бакић Jово (2006). Теоријско-истраживачки приступи етничкој везаности (ethnicity), национализму и нацији.
Шнапер Доминик (1996). Заједница грађана. O модерној идеји нације. Сремски Карловци и Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића.
Хрох Mирослав (1979). »Обликовање модерних нација и национални покрет 19. стољећа«. Часопис за сувремену повијест, XI/1, стр. 23-40.
Смит A. (1998). Национални идентитет. Београд: 20. век.
Хобзбаум Ерик, Ренџерс Теренс (2002). Измишљање традиција. Београд: 20. век.
Путиња Филип, Стреф-Фенар Жослин (1997). Теорије о етницитету. Београд: 20. век.
Општа допунска литература
Молнар Александар (1997). Народ, нација, раса. Београд: Београдски круг.
Бакић Јово (2004). Идеологије југословенства између српског и хрватског национализма 1918-1941. Зрењанин: Градска народна библиотека "Жарко Зрењанин".
Шулце Хаген (2002). Држава и нација у европској историји. Београд: "Филип Вишњић".
Вeлeр Ханс Улрих (2002). Национализам: историја-форме-последице. Нови Сад: Светови.
Куљић Тодор (2006). Критичка култура сећања, у: Култура сећања, стр. 273-328.
↑↑↑