Sociologija

Курс:
Методологија социолошких истраживања II (осн.)
Предавачи: др Владимир Илићредовни професор
др Жељка Манићдоцент
обавезни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Oвo je напредни kурс из Meтoдологије социолошких истраживања kojи обухвата разматрање проблема мерења, поступака узрочне анализе и досега најзначајнијих оријентација у савременој социолошкој методологији.
Циљ изучавања курса: Циљ курса је да се студенткиње и студенти оспособе да на основу знања стечених на курсу Meтoдологија социолошких истраживања I и на овом курсу на самосталан начин примене стечено методолошко знање у истраживању различитих друштвених појава.
Предуслови за полагање: Услов за слушање курса Методологија социолошких истраживања 2 јесте прикупљених 6 EPSB бодова на курсу Методологија социолошких истраживања 1.
Облици наставе: 15 x 2 часа предавања и 15 x 2 часа семинара у петом семестру.
План курса:

1. недеља
предавање - Етика у социолошком истраживању; теорија и истраживање
Етика у социолошком истраживању; теорија и истраживање (2 сата)

1. недеља
семинар - Етика у социолошком истраживању; теорија и истраживање
Етика у социолошком истраживању; теорија и истраживање (2 сата)

2. недеља
предавање - Основни принципи класификације и мерења
Основни принципи класификације и мерења (2 сата)

2. недеља
семинар - Основни принципи класификације и мерења
Основни принципи класификације и мерења (2 сата)

3. недеља
предавање - Биографски метод
Биографски метод, особине и начин примене (2 сата)

3. недеља
семинар - Биографски метод
Биографски метод, особине и начин примене (2 сата)

4. недеља
предавање - Метод случаја
Метод случаја, особине и начин примене (2 сата)

4. недеља
семинар - Метод случаја
Метод случаја, особине и начин примене (2 сата)

5. недеља
предавање - Анализа садржаја. Експеримент
Анализа садржаја, особине и начин примене. Експеримент, особине и начин примене. (2 сата)

5. недеља
семинар - Анализа садржаја. Експеримент
Анализа садржаја, особине и начин примене. Експеримент, особине и начин примене. (2 сата)

6. недеља
предавање - Основи мултиваријантне анализе
Основи мултиваријантне анализе, особине и начин примене. (2 сата)

6. недеља
семинар - Основи мултиваријантне анализе
Основи мултиваријантне анализе, особине и начин примене. (2 сата)

7. недеља
предавање - Функционална анализа
Функционална анализа, основни принципи и начин примене (2 сата)

7. недеља
семинар - Функционална анализа
Функционална анализа, основни принципи и начин примене (2 сата)

8. недеља
предавање - Упоредни метод
Упоредни метод, особине и начин примене (2 сата)

8. недеља
семинар - Упоредни метод
Упоредни метод, особине и начин примене (2 сата)

9. недеља
предавање - Припрема за колоквијум

9. недеља
семинар - Припрема за колоквијум

10. недеља
- - Колоквијум

11. недеља
предавање - Припрема за испит

11. недеља
семинар - Припрема за испит

12. недеља
предавање - Припрема за испит

12. недеља
семинар - Припрема за испит

13. недеља
предавање - Припрема за поправни колоквијум

13. недеља
семинар - Припрема за поправни колоквијум

14. недеља
- - Поправни колоквијум

15. недеља
- - Испит
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Mилић Вojин, Социолошки метод, Нолит, Београд, 1996, стр. 358-376, 571-639, 679-767.
Богдановић Maрија, Методолошке студије, Институт за политичке студије, Беoград, 1993, стр. 81-178
Илић Владимир, Функционализам у социологији, ИСИ, Београд, 1995, стр. 15-38, 99-117.
Илић Владимир, «Kвантитативни и квалитативни приступ у упоредном истраживању», Социологија, бр. 2, 2000, Београд, стр. 247-269
↑↑↑