Sociologija

Курс:
Савремени проблеми одрживог развоја (мастер)
Предавачи: др Марија Бабовићредовни професор
др Слободан Цвејићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: У оквиру предавања биће обрађени проблеми односа између привреде, друштва и животне средине, општег здравља, економске равноправности, социјалне кохезије, преовлађујућег стила живота. У оквиру практичне наставе студенти ће анализирати документе практичне политике у одговарајућим областима одрживог развоја, како основне налазе, тако и препоручене мере политике. Осим тога, анализираће одабране проблеме из ове области и предлагати основне методолошке поступке и индикаторе, као и одговарајуће мере практичне политике.
Циљ изучавања курса: Циљ овог курса је да студенти стекну основна знања о динамици и предусловима одрживог развоја, као и да буду способни да самостално описују и анализирају проблеме одрживог развоја.
Предуслови за полагање: За праћење овог курса нема посебних предуслова, али су неопходна основна знања из основа економије и опште социологије.
Облици наставе: Настава се одвија у 15 недеља путем интерактивних предавања, семинара и радионица.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Милановић, Б. (2006) Одвојени светови. Мерење глобалне неједнакости. Београд: Програм за развој Уједињених нација
Cifrić, I. (1989) Socijalna ekologija. Zagreb: Globus.
Gorz, A. (1982) Ekologija i politika. Beograd: Prosveta.
Meadows, D.H. et al (1974). Granice rasta. Zagreb: Stvarnost
Galbraith, J.K. (1997) Dobro društvo - humani redosled. Beograd: Grmeć
Вељковић, Н. (2006) Економија и екологија - изазов будућности. Теме, Вол. ХХХ, бр. 3.
Сен, А. (2002) Развој као слобода. Београд: Филип Вишњић.
Babovic, M. (1989) „Granice društvenog razvitka“, Ranković, M. (ur.), Deformacije i granice društvenog razvitka, Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu, Beograd, 1989, st
↑↑↑