Sociologija

Курс:
Основе социологије организације (осн.)
Предавачи: др Марија Бабовићредовни професор
др Душан Мојићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Одређење домена и предмета социологије организације и основних теоријско-методолошких оријентација; прецизирање теоријских и примењених значења појмова организације и радне организације, структуре организације, релевантне околине организације, организацијске културе, моћи у организацији, савремених типова радних организација; анализа проблема организацијске ефикасности, руковођења, друштвених сукоба и начина њиховог превазилажења; осврт на главне трендове у мењању савремених радних организација.
Циљ изучавања курса: Омогућити студентима да упознају савремена социолошка знања о својствима организација, чиниоцима њиховог уобличавања и структурирања, о актерима који делују унутар организација, о трендовима у мењању организација.
Предуслови за полагање: Основна знања из социолошке теорије (Увода у социологију, Савремене социолошке теорије).
Облици наставе: Интерактивна предавања и семинарска настава.
План курса:

1. недеља
предавање - Особености социолошког приступа у изучавању организација

1. недеља
семинар - Увод у семинарску наставу

2. недеља
предавање - Структурирање организације - формална и неформална структура

2. недеља
семинар - Упоредна анализа структура савремених организација

3. недеља
предавање - Релевантна околина организације

3. недеља
семинар - Емпиријска истраживања односа организације и околине

4. недеља
предавање - Организацијска култура

4. недеља
семинар - Студија случаја култура појединих организација

5. недеља
предавање - Детерминанте организацијског обликовања и мењања

5. недеља
семинар - Фактори организационе структуре

6. недеља
семинар - Припрема за колоквијум

6. недеља
- - Колоквијум

7. недеља
предавање - Типови радних организација

7. недеља
семинар - Развојни циклуси организација

8. недеља
предавање - Особине партиципативних организација

8. недеља
семинар - Савремени облици и праксе партиципације запослених

9. недеља
предавање - Односи моћи у радним организацијама

9. недеља
семинар - Савремена изучавања прерасподела моћи у организацијама

10. недеља
предавање - Руковођење радним организацијама

10. недеља
семинар - Стилови руковођења и организацијска ефикасност

11. недеља
предавање - Друштвени сукоби у радним организацијама

11. недеља
семинар - Савремени модели превазилажења сукоба у организацијама

12. недеља
предавање - Савремене тенденције у мењању радних организација

12. недеља
семинар - Емпиријска изучавања промена радних организација

13. недеља
предавање - Својства организација у условима информатичких технологија

13. недеља
семинар - Мрежне организације

14. недеља
предавање - Припрема за испит

14. недеља
семинар - Припрема за испит

15. недеља
- - Испит
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Силвано Болчић, Свет рада у трансформацији, Плато, Београд, 2003
Обрадовић Ј., Рус В., Жупанов Ј. 1975. Производне организације и самоуправљање II. Загреб: Филозофски факултет Свеучилишта у Загребу, стр. 36-51.
Јанићијевић Н. 1997. Организациона култура. Нови Сад: Ulixes; Београд: Економски факултет, стр. 38-46
Castells M. 2000. Uspon umreženog društva. Zagreb: Golden marketing, str. 184-211
Babović, M. (1999) “Politički model radne organizacije – stanovište Dž. Fefera”, Sociologija, No: 1: 17-47
Mojić D. 2003. Stilovi vođstva menadžera u Srbiji. Beograd: Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta.
Mojić D. 2007. Organizacije i nacionalna kultura, Sociologija, God. XLIX, Br. 4
Mojić D. 2003. The Influence of National Culture on Organizational Subcultures and Leadership Styles in Serbian Enterprises: An Empirical Analysis, Sociologija, Vol. XLV, No. 4
Mojić D. 2002. Noviji pristupi proučavanju vođstva u organizacijama, Sociologija, God. XLIV, Br. 2
Општа допунска литература
Morgan G. 1986. Images of Organization. London: Sage, pp. 321-344
Watson T. 2000. Sociology, Work and Industry. London: Routledge, pp. 233-330
↑↑↑