Sociologija

Курс:
Социо-економска транзиција (докт.)
У оквиру предмета: Социо-економска транзиција
Предавачи: др Марија Бабовићредовни професор
др Огњен Радоњићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: У првом делу курса ће се студенти упознати са основним механизмима функционисања тржишта роба и услуга, тржишта рада и сектора финансија у бившим социјалистичким земаљама и консеквентно разлозима због којих је прелазак на тржишно привређивање била неминовност. У другом делу курса тема су функције и структура савремених финансијских тржишта, данас квинтесенцијалног механизма кретања и дистрибуције капитала у међународним размерама. На крају, у трећем делу ће бити извршена компаративна анализа социјалистичке доктрине, неолибералне доктрине и мисли савремене институционалне економије на релацији друштво-јавни сектор-тржиште.
Циљ изучавања курса: Циљ курса је да се студенти упознају са савременим тенденцијама социо-економских промена у пост-социјалистичким и савременим капиталистичким земљама.
Предуслови за полагање: Завршене мастерс студије или академско звање магистра наука.
Облици наставе: Предавања.
План курса:

1. недеља
предавање - КЉУЧНИ ПРОБЛЕМИ СОЦИЈАЛИСТИЧКИХ ПРИВРЕДА
Криза раста Субоптимална алокација ресурса Дисторзија цена, курса и камата Слом мотивационог система и одсуство предузетништва Имовинска структура Политички проблеми аутократског система

2. недеља
предавање - КЉУЧНЕ ЕТАПЕ УСПОСТАВЉАЊА НОВОГ СИСТЕМА
Макроекономска стабилизација Либерализација Институционалне реформе Реструктуирање реалног и финансијског сектора Социјални трошкови и социјални програм

3. недеља
предавање - МОДЕЛИ И ТЕХНИКЕ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ РЕАЛНОГ СЕКТОРА
Продаја Подела: - запослени - грађани

4. недеља
предавање - МОДЕЛИ И ТЕХНИКЕ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ РЕАЛНОГ СЕКТОРА
Пренос на институционалне инвеститоре Денационализација

5. недеља
предавање - ПРИВАТИЗАЦИЈА И УСПОСТАВЉАЊЕ НОВЕ ЕКОНОМСКО-СОЦИЈАЛНЕ СТРУКТУРЕ
-

6. недеља
предавање - ФУНКЦИЈЕ И ЗНАЧАЈ ФИНАНСИЈСКИХ ТРЖИШТА
Основне функције финансијских тржишта и учесници финансијских тржишта Финансијска вс. реална актива Врсте финансијских инструмената (кредити и хартије од вредности) Подела финансијских тржишта

7. недеља
предавање - ПОЈЕДИНАЦ, ФИНАНСИЈСКИ ПОСРЕДНИЦИ И ФИНАНСИЈСКА ТРЖИШТА
Појединац, устројство финансијских тржишта и раздвајање функције управљања од функције власништва Инвестирање вс. шпекулисање Препреке директном приступу појединца финансијским тржиштима: високи трансакциони трошкови, недовољна диверсификација ризика и проблем асиметричних информација

8. недеља
предавање - ПОЈЕДИНАЦ, ФИНАНСИЈСКИ ПОСРЕДНИЦИ И ФИНАНСИЈСКА ТРЖИШТА
Финансијски посредници Основне функције финансијских посредника: трансформација рочности механизам плаћања редуцирање трансакционих трошкова и диверсификација ризика ублажавање проблема асиметричне информисаности (штетна селекција и морални хазард)

9. недеља
предавање - ИСТОРИЈАТ РАЗВОЈА ФИНАНСИЈСКИХ ТРЖИШТА
Прва финансијска тржишта Финансијска тржишта после I светског рата Развој финансијских тржишта после II светског рата Неолиберализам, дерегулација и глобална финансијска тржишта од 1980-тих

10. недеља
предавање - ОСНОВНИ ПРЕДУСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ ЛИКВИДНИХ И СТАБИЛНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ТРЖИШТА
Права акционара Права кредитора Спроводљивост закона Стандарди пословног извештавања

11. недеља
предавање - Трансформација савремених тржишта рада у условима глобализацијских промена
-

12. недеља
предавање - Трансформација савремених тржишта рада у условима глобализацијских промена
-

13. недеља
предавање - Трансформација тржишта рада у земљама некадашњег социјализма

14. недеља
предавање - Трансформација тржишта рада у Србији
-

15. недеља
предавање - Положај маргинализованих друштвених група на тржишту рада у Србији
-
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Zec, M i B. Živković (1997), “Tranzicija realnog i finansijskog sektora” Institut ekonomskih nauka, Beograd.
Friedman, M. i R. Friedman (1996), “Sloboda izbora: lični stav.” Global Book, Novi Sad.
Bernstein, P.L. (1998b), “Stock Market Risk in a Post Keynesian World.” Journal of Post Keynesian Economics, Vol. 21, No. 1.
Davidson, P. (2002), “Financial Markets, Money and the Real World.“ Edward Elgar Publishing Limited.
Crotty, J. (1990), “Owner-Manager Conflict and Financial Theories of Investment Instability: A Critical Assesment of Keynes, Tobin and Minsky“ Journal of Post Keynesian Economics, Vol. 12, No. 4.
Crotty, J. (1990), “Keynes on Stages of Development of the Capitalist Economy: The Institutionalist Foundation of Keynes Methodology“ Journal of Economic Issues, Vol. 24, No. 3.
Whalen, C.J. (1997), “Money-Manager Capitalism and the End of Shared Prosperity.“ Journal of Economic Issues, Vol. 31.
Chancellor, E. (2000), “Devil Take the Hindmost: A History of Financial Speculation.” A Plume Book, New York.
Bortolotti, B., M. Fantini and D. Siniscalco (2001), “Privatisation: Politics, Institutions and Financial Markets” Emerging Market Review.
Chris Tilly and Charles Tilly (1994) „Capitalist Work and Labor Markets“, in Smelser, N. And Swedberg, R. (eds.) The Handbook of Economic Sociology, Russel Sage Foundation, New York: 283-312.
O’Reilly, J., Fagan, C. (eds.) (1998) Part-Time Prospects: an International Comparison of Part-Time Work in Europe, North America and the Pacific RIM, London: Routledge International Labour Organization, World employment report 2004-2005 http://www.ilo.org/public/english/employment/strat/wer2004.htm
Janice Bell (2000) Unemployment in Transition: Restructuring and Labour Markets in Central Europe (Economics in Transition to the Market), Routledge, London.
Mihail Arandarenko (ur.) (2006) Mapiranje tržišta rada Srbije: ocena regionalnih rizika i potencijala, CEVES, Beograd.
Grupa 484 (2007) Položaj izbeglica na tržištu rada i njihovo uključivanje u aktivne mere zapošljavanja, Beograd.
Galbraith, J.K (2001), “Dobro društvo – humani redosled.” Grmeč, Beograd.
Whalen, C.J. (1999), “Hyman Minsky’s Theory of Capitalist Development.“ Jerome Levy Economics Institute, Working Paper No. 277.
Stiglitz , J. (2002), ”Protivrečnosti globalizacije.” SBM-x, Beograd.
La Porta, R., F.L. de Silanes, A. Shleifer, R.W. Vishny (1996), "Law and Finance." NBER Working Paper, July 1996.
Galbraith,J.K. (1997), ”Novac – odakle je došao, gde je otišao.” Grmeč, Beograd.
Mishkin, S.F. (2002), "The Economics of Money, Banking and Financial Markets." Addison-Wesley Longman Inc, United States.
Fabozzi, J.F., F. Modigliani, F.J. Jones and M.G. Ferri (2002), “Foundations of Financial Markets and Institutions.” Prentice–Hall International Inc.
Castels, M. (2000) Uspon umreženog društva, Golden marketing, Zagreb.
Vlada Republike Srbije (2005), Nacionalna strategija zapošljavanja Republike Srbije.
Romski informativni centar (2007) Položaj Roma na tržištu rada u šumadijskom regionu, Kragujevac.
Savet za ravnopravnost polova Republike Srbije, UNDP Srbije, Položaj žena na tržištu rada u Srbiji.
TRANSITION REPORT, European Bank for Reconstruction and Development, 1995-2007.
WORLD DEVELOPMENT REPORT, World Bank, Washington D.C., 1996-2007.
↑↑↑