Sociologija

Курс:
Потрошачко друштво и урбани стилови живота (осн.)
Предавачи: др Мина Петровићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Teorijska zasnovanost kursa oslanja se na sociologiju konzumerizma. Uloga urbanih prostora potrošnje povezuje se sa tezom o dediferencijaciji postmodernog urbanog društva i značajem koji se pridaje pojmu životnog stila. Uočava se simultanost standardizacije i diferencijacije stilova života, te značaj prostora kao arena simboličkog kapitala i afirmacije identiteta. Pojam urbanog stila života razmatra se kao koncept (u jednini) i kao prakse (u množini), a razlike se identifikuju kako u socijalnoj tako i u prostornoj dimenziji. Ključne okosnice razmatranja urbanih stilova života u potrošačkom društvu jesu pojmovi javnog dobra i odgovornog građanstva. Teorijski koncepti čitaju se kroz različite prostorne fenomene: »klubizacije« i »džentrifikacije«, »enklavizacije«, »karnevalizacije« i »getoizacije«. Kritički se preispituju koncepti alternativne potrošnje i (neo)tribalizma (estetski naspram politički definisane zajednice). Sadržaj kursa se kontekstualizuje kroz iskustvo gradova različitog nivoa razvijenosti odnosno istorijskih specifičnosti.
Циљ изучавања курса: Unapređenje sposobnosti studenata u analizi strukturnih uslova i akterskih startegija koje određuju dostupnost resursa i kvalitet života u urbanom prostoru (društvu), kako u javnoj (grad) tako i u semi- javnoj sferi (susedstvo).
Предуслови за полагање: Za uspešno pohadjanje ovog kursa potrebno je poznavanje opšte sociološke teorije, urbane sociologije, kao i određenih aspekata sociologije kulture. Za studente sociologije uslov je odslušan predmet Sociologija naselja – sociologija grada.
Облици наставе: Nastava se izvodi kroz predavanja i vežbe,
План курса:

1. недеља
предавање - Potrošačko društvo: sociologija konzumerizma

2. недеља
предавање - Socijalna dediferencijacija i životni stil

2. недеља
семинар - Socijalna dediferencijacija i životni stil

3. недеља
предавање - Urbani stil života – koncept i prakse

4. недеља
предавање - Urbani prostor kao arena simboličkog kapitala/ afirmacije identiteta

4. недеља
семинар - Urbani prostor kao arena simboličkog kapitala/ afirmacije identiteta
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Vujović, S. I M. Petrović (2005) Urbana sociologija, ZUNS, Beograd.
Petrović, M. (2008) "Istraživanje socijalnih aspekata urbanog susedstva", Sociologija, br. 1.
Petrović, M. (2010) Potrošnja domaćinstava i socijalna diferencijacija u Srbiji 2003-2007, u S. Cvejić (ur.) Suživot sa reformama, Beograd : ISI FF, str. 125-152.
Hirt, S. and Pertrović, M. (2011) The Belgrade wall: The proliferation of gated housing in the Serbian capital after socialism, International Journal of Urban and regional Research, Vol. 35. No. 4: 753-777
Mina Petrović, (2009) Transformacija gradova – depolitizacija urbanog pitanja, ISI FF, Beograd .
Општа допунска литература
EUROSTAT baza statističkih podataka
URBANAUDIT baza podataka
Čaldarović Ognjen (2011), Urbano društvo na početku 21. stoljeća – osnovni sociološki procesi i dileme, Zagreb: HSD, Naklada Jasenski i Turk.
Fajf, N. (2002) Prizori ulice, Beograd: Clio, str. 109-130; 287-309; 351-384.
Fajf, N. (2002) Prizori ulice, Beograd: Clio, str. 109-130; 287-309; 351-384.
Clarke, D. (2003) The Consumer Society and the Postmodern City, Routledge, 2003.
Zukin, S, (1998) Urban Lifestyles: Diversity and Standardisation in Spaces of Consumption, Urban Studies, vol. 35, no 5-6, 825-839.
Florida, R (2002) Cities and the Creative Class, New York: Basic Books
Featherstone, M. (1991) City Cultures and Post-modern Lifestyles, Consumer Cultures and Postmodernism, 1991. Sage Publication, ch.7.
Stanilov, K. (ed) 2007 The Post-Socialist City, Springer.
↑↑↑