Sociologija

Курс:
Изазови савремене породице (осн.)
У оквиру предмета: Изазови савремене породице
Предавачи: др Смиљка Томановићредовни професор
др Драган Станојевићдоцент
изборни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Kurs pokriva probleme sociologije porodice I intimnih odnosa u širem opsegu I sa glavnim težištem na porodici u savremenosti I tranzicijskim društvima
Циљ изучавања курса: Cilj kursa je da se studenti upoznaju sa problemima savremene porodice , pristupima njihovom proučavanju I alternativnim putevima njihovog rešavanja u zemljama tranzicije. Ova saznanja treba studente da osposobe da iz sociološke perspektive i na kritički način problematizuju pitanja koja obeležavaju porodicu u savremenom svetu. Jedan od ciljeva kursa je postavljanje osnova za profesionalno osposobljavanje studenata za istraživački i praktični rad sa porodicama u našem okruženju.
Предуслови за полагање: Za uspešno pohađanje kursa potreban je odslušan kurs iz sociologije porodice
Облици наставе: Jedan semestar, 15 x 1 čas predavanja i 15 x 2 časa vežbi;
Обавезе студената: Redovno pohađanje i aktivno učestvovanje u nastavi: predavanjima i vežbama; Izrada seminarskog rada.
План курса:

1. недеља
предавање - Uvodno predavanje
Uvodno predavanje:Savremena porodica:kontroverze i izazovi; upoznavanje sa kursom i načinom rada

1. недеља
семинар - usluzni rad u domacinstvu i migracija zenske radne snage
-

2. недеља
предавање - Izazovi domaćeg rada- briga,staranje i nega članova
/

2. недеља
семинар - politika drzave prema porodici u Srbiji
-

3. недеља
предавање - Savremena porodica i država.Rat oko porodice
/

3. недеља
семинар - kontrola RADJANJA U sRBIJI.PREVENCIJA ILI INTERVENCIJA
-

3. недеља
семинар - kontrola radjanja u SRbiji
-

4. недеља
предавање - Porodica, radjanje i društvene strategije i mere
/

4. недеља
семинар - STRATEGIJE DOMACINSTAVA I SIROMASTVO U sRBIJI
-

5. недеља
предавање - porodično siromaštvo u siromašnom društvu.
/

5. недеља
семинар - srodnicki odnosi/prinuda ili dobrovoljnost?
-

6. недеља
предавање - Srodnički odnosi i socijalni kapital
/

6. недеља
семинар - stavovi prema braku /adolescenti i studenti.
-

7. недеља
предавање - Brak i partnerski odnosi
/

7. недеља
семинар - jednoroditeljske porodice i drustvena iskljucenost
-

8. недеља
предавање - Razvodi i jednoroditeljske porodice
/

8. недеља
семинар - vaspitni stavovi i metode roditelja u Srbiji
-

9. недеља
предавање - Savremeno roditeljstvo izmedju asimetrije i reciprociteta
/

9. недеља
семинар - porodicno staranje o starima
-

10. недеља
предавање - Intergeneracijski odnosi: izvori napetosti u porodici
/

10. недеља
семинар - Sta se desava sa integritetom i identiteom porodica u savremenosti?
-

11. недеља
предавање - procesi u savremenoj porodici
/

11. недеља
семинар - porodica u zemljama tranzicije/osnovni trendovi
-

12. недеља
предавање - Transformacije porodice u savremenosti i budućnost porodice
/

13. недеља
предавање - opsta debata
/

14. недеља
предавање - priprema za ispit
/

15. недеља
предавање - ispit
/
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Andjelka Milić: Sociologija porodice,Čigoja,2001Andjelka Milić(priredjivač)Društvena transformacija i strategije društvenih grupa,ISI,2004 (pojedini tekstovi).
A.Milic:Svakodnevni zivot porodica u vrtlogu drustvenog rasula,1991-1995 u:S.Bolcic:Drustvene promene i svakodnevni zivot.Srbija po;etkom 90-ih.ISI FF,Beograd,str.
↑↑↑