Sociologija

Курс:
Демографија партнерства и рађања (осн.)
Предавачи: др Мирјана Бобићредовни професор
др Милица Весковић Анђелковићдоцент
изборни курс
Број бодова: 3.00
Садржај курса: Kurs obuhvata teme povezane sa demografskim aspektima (post)modernih promena u braku, tj partnerstvu kao i natalitetu. Činjenica je da je pad rađanja ispod nivoa neophodnog za prostu reprodukciju stanovništva (zamenu generacija) osnovni visedecenijski trend demografskog razvitka zemalja evropskog kulturnog kruga, kao i zemalja u postsocijalističkoj transformaciji, sa projektovanim daljim nastavkom te negativne tendencije, to naučnu i istraživačku pažnju treba usmeriti kako na promene unutar braka (ponašanja prema partnerstvu) tako i na posledice tih promena na makro planu, kao što su: pad bračnosti, odlaganje stupanja u brak, porast samaca (nestupanja u brak), porast broja razvoda, jednočlanih i staračkih domacinstava, i, posledično, porast raznolikosti porodičnih životnih stilova, kao i privatnih aranžmana. Isto tako, bitno je demografski opisati I u širem antroposociološkom kontekstu objasniti pojave, kao sto su: starenje nataliteta (fertiliteta), tj odlaganje, odustajanje od rađanja
Циљ изучавања курса: Cilj kursa je da studenti ovladaju osnovnim demografskim pokazateljima bračnosti I partnerstva, da ih povežu sa varijablama fertiliteta, ali I da razumeju složenu determinističku osnovu koja u različtim sredinama proizvodi nizak natalitet.
Предуслови за полагање: Za uspesno pohađanje kursa potrebna su znanja iz socijalne demografije, opšte sociološke teorije, socijalne antropologije kao i: poznavanje stranih jezika (engleskog) i interneta.
Облици наставе: Jedan semestar, 12 x 1 cas predavanja i 12 x 1 cas vezbi);
План курса:

1. недеља
предавање - Uvodni cas
/

2. недеља
предавање - Bračnost i (postmoderno) partnerstvo
-

3. недеља
предавање - Pokazatelji bračnosti i partnerstva
-

4. недеља
предавање - Pokazatelji rađanja
-

5. недеља
предавање - Povezivanje varijabli partnerstva i rađanja
-

6. недеља
- - prvi kolokvijum
-

7. недеља
предавање - Tranzicija partnerstva u razvijenim državama Zapada
-

8. недеља
предавање - Blokirana tranzicija partnerstva u Srbiji
-

9. недеља
предавање - (Ne)dovoljno rađanje u razvijenim državama Zapada
-

10. недеља
предавање - (Ne)dovoljno rađanje u Srbiji
-

11. недеља
предавање - Problem determinanti transformacije partnerstva i nedevoljnog rađanja
-

12. недеља
предавање - Primeri objašnjenja fenomena nedovoljnog rađanja
-

13. недеља
- - drugi kolokvijum, test ili esej
-

14. недеља
вежбе - Popravni kolokvijum i prezentacija seminara/projekata
Prezentacija projekata, seminari

15. недеља
- - Projekti ili seminari, popravni kolokvijum
Popravni kolokvijum, prezentacija projekata ili seminara
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Bobic, Mirjana (2007) Demografija i Sociologija: Veza ili sinteza? Beograd: Službeni Glasnik; str 140-145; 209-222,
Bobić, Mirjana (2003) Brak ili/i partnerstvo; demografsko-sociološka studija, Beograd: ISI FF i Čigoja Stampa, str 7-85.
Milić, Anđelka (2001) Sociologija Porodice: Kritika i Izazovi; Beograd, Čigoja Štampa, str 113-152
Општа допунска литература
Baletić – Wertheimer, Alica (1990/1991) “Problem determinacije posttranzicionone etape u razvoju stanovništva, Stanovništvo, br 3-4;1-2
Blagojević, Marina (1991) Žene izvan kruga: profesija i porodica, Beograd, ISI FF (Institut za socioloska istrazivanja Filozofskog fakulteta)
Blagojević, Marina (1997) Roditeljstvo i fertilitet: Srbija devedesetih, Beograd: Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta, str 90-144
Bobić, Mirjana (2004) “Transformacija braka – strategije konzerviranja i odlaganja promena u Milić Anđelka (prired) Društvena transformacija i strategije društvenih grupa:
Bobić, Mirjana (2006) Blokirana transformacija bračnosti u Srbiji – kašnjenja ili izostanak »druge demografske tranzicije« u Tomanović, Smiljka (ur), Društvo u previranju,
Mijatović, Boško (2000) “O mikroekonomskoj teoriji fertiliteta”, Stanovništvo, br 1-4
Milić, Anđelka (1994) Žene, politika, porodica, Beograd: Institut za političke studije, str 79-166
Petrović, Mina (1994) Svakodnevni život u gradu i roditeljstvo, Beograd: Centar za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka, str 3-27 I 213-224
Petrovic, Ruza (1991) "Brak i drustvena stratifikacija", Sociologija, br 1-2, Vol. XXXIII
Rajković, Ljubica (2002) Odlučivanje o rađanju u savremenoj porodici, Beograd: Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta, str. 1-53, 99-252
Rašević, Mirjana (1999) Planiranje porodice kao stil života, Beograd: Centar za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka, str 7-85
Rašević, Mirjana (2002) “Voljna sterilizacija u Srbiji: nezadovoljena potreba?” Stanovništvo, 1-4
Štulhofer, Aleksandar i Kiril Miladinov (2004) «Kraj intimnosti? Suvremensot, globalizacija i ljubavne veze», Sociologija, 1, vol XLVI, januar-mart
Tomanović, Smiljka i Suzana Ignjatović (2004) «Mladi u Tranziciji: Između porodice porekla i porodice opredeljenja» u Mihailović, S (ed) Mladi zagubljeni u tranziciji, Beograd:
Statisticke publikacije, domaće i strane, godišnjaci, demografske statistike, godišnjaci, knjige popisa
Strane publikacije i delovi iz zbornika i monografija za prevodjenje (po dogovoru sa nastavnikom)
↑↑↑