Sociologija

Курс:
Теорије о друштвеним променама (осн.)
Предавачи: др Младен Лазићредовни професор
др Јово Бакићванредни професор
др Јелена Пешићдоцент
обавезни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Током курса студенти ће се упознати са најзначајнијим теоријама/теоретичарима на подручју проучавања друштвених промена. Разјасниће се основни појмови који се користе у оквиру овог подручја (промена, раст, развој, прогрес). Изложиће се класичне теорије друштвене промене (еволуционизам, цикличне теорије), као и модернија схватања (теорије модернизације, зависности, светскосистемска схватања итд.). Уз упознавање студената са ауторима најутицајнијих студија, расправљаће се и о кључним проблемима унутар ове области (о улози идеја, великих личности, друштвених покрета и сл.).
Циљ изучавања курса: Циљ курса је да студенти стекну систематска знања о једном важном подручју унутар социолошке теорије, тако што ће им се понудити алтернативни приступи тумачењима друштвених промена.
Предуслови за полагање: За успешно похађање курса потребно је савладавање Увода у социологију и курсева из историје социолошких теорија. Студенти морају моћи читати део литературе на страном језику.
Облици наставе: Предавања и семинари. Један семестар, 15 x 1 час предавања i 15 x 2 часа семинара.
План курса:

1. недеља
семинар - Уводни час
Дискусија са студентима о њиховим предзнањима o појму класе, o друштвеним променама, o актуелним променама у друштву Србије, у другим пост-социјалистичким земљама, као и у развијеним земљама.

1. недеља
- - Уводни час
Упознавање са студентима; представљање програма курса и начина рада; подела семинарских радова.

2. недеља
предавање - Појам класе: теоријско и емпиријско становиште
Анализираће се различито дефинисањe појма класе с обзиром на теоријски приступ аутора, али и с обзиром на различит ниво општости на којем је ситуирана проблематика у оквиру које се појам користи. Посебно ће се у том смислу нагласити битна разлика у одређењу појма класе унутар општег теоријског, историјског и емпиријског истраживања.

2. недеља
семинар - Појам класе: теоријско и емпиријско становиште
На семинару ће студенти расправљати о тексту из литературе.

3. недеља
предавање - Савремене дискусије о класамa I: теза o превазиђености појма класе
У оквиру теме даје се преглед критичких приступа појму класе, развијених у америчкој и, касније, европској социологији од 1960-их година надаљe. Студенти се упознају с аргументима ових приступа, као и основним димензијама критике, нпр. Економских неједнакости, класног гласања, трансформације власништва итд.

3. недеља
семинар - Савремене дискусије о класамa I: теза o превазиђености појма класе
На семинару ће студенти расправљати о тексту из литературе.

4. недеља
предавање - Савремене дискусије о класама II: ре-афирмација појма класе
У оквиру теме приказују се нео-веберијанске и нео-марксистичке иновације теорије класа, као и њихова фузија, кроз дијалог с критичарима концепта друштвене класе. Посебно ћe се приказати приступ Охе Соренсена, као покушај синтезе веберијанског методолошког индивидуализма и марксистичког концепта експлоатације.

4. недеља
семинар - Савремене дискусије о класама II: ре-афирмација појма класе
На семинару ће студенти расправљати о тексту из литературе.
Литература: Слободан Цвејић. 2002. Домети класне анализе на крају XX века; Hout, M, C.Brooks and J.Manza. 1993. The Persistence of Classes in Post-industrial Societies. International Sociology 8: 259-277.

5. недеља
предавање - Концептуализација класа у истраживањима друштва у Југославији/Србији
Приказаће се различити приступи теоријском одређењу класа и операционализацији овог појма у истраживачким радовима социолога на простору некадашње Југославије. Размотриће се утицај различитих теоријских схватања на разврставањe података и добијање резултатa, који се разликују с обзиром на примењени оквир анализе.
Литература: Марија Богдановић. 1986. Друштвене неједнакости са становишта примењеног оквира анализе, Ревија за социологију, Но.3-4: 147-163.

5. недеља
семинар - Концептуализација класа у истраживањима друштва у Југославији/Србији
На семинару ће студенти расправљати о тексту из литературе.

6. недеља
предавање - Димензијe класног положаја I: истраживања материјалних неједнакости
Приказаће се налази истраживања материјалног положаја друштвених група у Србији у последњих двадесетак година. Посебно ће се обрадити различити индикатори материјалног положаја и начини њихове операционализације.

6. недеља
семинар - Димензијe класног положаја I: истраживања материјалних неједнакости
На семинару ће студенти расправљати о тексту из литературе.

7. недеља
семинар - Писање контролног есеја
Расправа о теми о којој је писан есеј.

7. недеља
- - Писање контролног есеја
Студенти ће на часу писати есеј на једну од тема обрађиваних током претходне наставе.

8. недеља
предавање - Димензије класног положаја II: истраживањa класне репродукције
Анализираће се више студија о друштвеној покретљивости у Србији крајем 20. и почетком 21. века. Посебна ће се пажња обратити на различите технике анализе података о апсолутној и релативној покретљивости
Литература: М. Поповић (ур.). 1987. Друштвене неједнакости – Социолошко истраживање у Београду, ИСИ ФФ, Београд; Марија Богдановић. 1994. Унутаргенерацијска покретљивост: упоредна анализа према републикама у бивш

8. недеља
семинар - Димензије класног положаја II: истраживањa класне репродукције
На семинару ће студенти расправљати о тексту из литературе.

9. недеља
предавање - Димензије класног положаја III: истраживања вредносних оријентација
Представиће се налази скорашњих истраживања вредносних оријентација у Србији и, у склопу тога, настојати указати на везу између класне припадности и доминантне вредносне оријентације. Показаће се и различите могућности операционализације вредносних оријентација и указати на теоријске претпоставке које леже у основи тих разлика, као и на теоријске импликације добијених емпиријских увида.

9. недеља
семинар - Димензије класног положаја III: истраживања вредносних оријентација
На семинару ће студенти расправљати о тексту из литературе.

10. недеља
предавање - Истраживања промена владајућих групација у Србији и Хрватској
Приказаће се налази емпиријских истраживања o владајућим друштвеним групама у Србији и Хрватској, добијени током последњих десетак година. Указаће се на разлике у процесима друштвеног реструктурисања у две земљe, али и на разлике у теоријским и истраживачким приступима аутора појединих истраживања.

10. недеља
семинар - Истраживања промена владајућих групација у Србији и Хрватској
На семинару ће студенти расправљати о тексту из литературе.

11. недеља
предавање - Класа, култура и стил живота
У оквиру ове теме нагласак је на савременим показатељима класне диференцијације на плану вредности, политичких опредељења, укуса, потрошње итд. Посебно се третира проблем културних маркера маргиналне класе и културног аспекта њене саморепродукције.
Литература: Rosemary Crompton. 1998. Culture, Class and Occupation (146-158), in R.Crompton, Class and Stratification, London: Polity Press; Buckingham, A.1999. Is There An Underclass in Britain? British Journa

11. недеља
семинар - Класа, култура и стил живота
На семинару ће студенти расправљати о тексту из литературе.

12. недеља
предавање - Глобализација и друштвене класе
Проблематизоваће се идеја o нестанку друштвених класа у време глобализације (Waters), односно преобликовање класног у друге обрасце друштвеног стратификовања (Beck), као и идеја o настанку новог облика транснационалног класног организовања.
Литература: Sklair Leslie. 2001. The Transnational Capitalist Class, ch. 2 - Globalizing Class Theory (pp. 10-34), Blackwell

12. недеља
семинар - Глобализација и друштвене класе
На семинару ће студенти расправљати о тексту из литературе.

13. недеља
предавање - Поларизација друштвене структуре, сиромаштво и друштвено искључење
Обрадиће се утицај глобализације на поларизацију друштвене структуре, пораст глобалних друштвених неједнакости и појаву новог вида друштвене маргинализације која је означена називом друштвено искључивање. Посебна пажња биће посвећена противречности између смањења апсолутног нивоа сиромаштва и пораста нивоа релативног сиромаштва која долази до изражаја под утицајем глобализације

13. недеља
семинар - Поларизација друштвене структуре, сиромаштво и друштвено искључење
На семинару ће студенти расправљати о тексту из литературе.

14. недеља
- - Индивидуалне консултације
Студенти ће се консултовати са наставником у вези с припремама за полагање усменог испита.

15. недеља
- - Полагање усменог испита
-
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
М. Поповић, М. Ранковић, Теорије и проблеми друштвеног развоја, БИГЗ 1981
P. Sztompka, The Sociology of Social Change, Blackwell, 1994
Општа допунска литература
Денис Смит, Успон историјске социологије, Завод за уџбенике и наставна средства, 2001
С. Тартаља, Зачарани круг, Младост, 1976
Н. Елијас, Процеси цивилизације, Издавачка књижарница Зорана Стојановића,
К. Полањи, Велика трансформација, Филип Вишњић, 2003
↑↑↑