Sociologija

Не постоје подаци о траженом курсу.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Антоњина Клосковска, Социологија културе, Чигоја штампа, Београд, 2001.
Е. В. Соколов, Културологија, Просвета, Београд, 2001.
Милан Дамјановић, Историја културе, Градина, Ниш, 1977.
Сретен Петровић, Културологија, Лела, Београд, 2000.
Општа допунска литература
Friedman J., Cultural Identity and Global Process, Sage Publications, London, 1994.
Calinescu Matei, Лица модернитета: авангарда, декаденција, кич, Стварност, Загреб, 1988.
Џејмс Џ. Фрејзер, Златна грана, БИГЗ, 1977.
Жан Ф. Лиотар, Постмодерно стање, Братство-јединство, Нови Сад, 1988.
Дејвид Чејни, Животни стилови, Clio, Београд, 2003.
↑↑↑