Sociologija

Курс:
Социологија масовне културе - изборни курс
Предавачи: др Ђокица Јовановићредовни професор
др Немања Звијердоцент
изборни курс
Број бодова: 4.00
План курса:

1. недеља
предавање - Савремено друштво и култура
Научно-техничка револуција и култура. Нови век и култура. Човек као субјект. Разарање / стварање догми.

2. недеља
предавање - Теорије о масовној култури
Маршал Маклуан, Едгар Морен, Абрахам Мол, Антоњина Клосковска, Жан Бодријар, Пјер Бурдије.

3. недеља
предавање - Масовно друштво
Настанак масовног друштва. Индустријска револуција. "Доба када су овце појеле људе". Миграција: село - град.

4. недеља
предавање - Масовна култура
Културна индустрија, индустрија свести и производња масовног укуса. Масовни медији као основа масовне културе. Народна, масовна и елитна култура Уједначавање (хомогенизација) масовне културе Култура и тржиште.

5. недеља
предавање - Социологија масовних комуникација
Штампа, филм, радио, телевизија, носиоци звука и слике, интернет и њихова комуникацијска моћ. Пошиљалац и прималац: да ли је могућа интеракција? Садржај масовних комуникација: “императив” масовног укуса” или “императив” центара индустрије масовне културе?

6. недеља
предавање - Масовни медији
Друштвена улога масовних медија: информисање, интерпретација, повезивање, социјализација, забава; употреба масовних медија и утицај на појединца: образовни утицај на ставове и мнење, на понашање; дисфункције и злоупотребе.

7. недеља
предавање - Масовна култура и идеологија
Производја идеологије. Идеолошка функционализација масовне културе. Идеологија масовне културе. Демоктратски потенцијал масовне културе. Популистички карактер масовне културе. Модели друштвене моћи и позиција масовних медија у њима. Комуникација и манипулација.
Литература: Đokica Jovanović, Jasmina Petrović, Saša Madić, Parodija tragičnog. Kič kao konstituens političke i kulturne ideologije u Srbiji, Filozofski fakultet, K. Mitrovica; IFDT, Beograd i IAC, Niš, 2002.

8. недеља
предавање - Тривијална култура
Социологија кича. Друштвена условљеност кича Карактер кича. Релација: култура – кич Тривијална литература. Потрошачка култура. Масовни медији и кич. Кич и шунд. Продукција и рецепција кича. Гаџет и кемп. Политика и кич. Религија и кич. Туристички киц. Мода и кич. Кич као “културни” норматив свакодневице. Вредности и кич.
Литература: Jadranka Goja, Socio-psihološki aspekti trivijalne književnosti, Kulturni radnik, Zagreb, 6/1986.

9. недеља
предавање - (Псеудо)Ретрадиционализација
Мода “традиционалне културе” (пр.: феномен “wорлд мусиц”). Ремитологизација. Апотеоза традиције (случај: Србија). Клерикализам у масовној култури. Да ли је могућ “повратак ка изворишту духовности”?
Литература: Ђокица Јовановић, Zašto je Srbija sama? – Pitanja, u: Geokultura razvoja i kultura mira na Balkanu – etnička i religijska pozadina, Instititut za sociologiju, Filozofski fakultet, Niš, 2006.

10. недеља
предавање - Стил живота и масовна култура
Стил живота и друштвена структура. Расправе о животним стиловима. Квалитет живота. Животни стандард. Доколица. Да ли је могућа типологија животних стилова
Литература: Đokica Jovanović, Sunovrat u zajednicu, Gradina, Niš; Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Beograd, 1995.

11. недеља
предавање - Јавно мнење
Јавно мнење: развој појма. Савремене теорије јавног мнења. Јавно мнење као комуниколошки појам. Јавно мнење као предмет емпиријских истраживања Конституисање јавности. Да ли је могућа јавност као фактор трансформације политике моћи ка политици одговорности? Јавност и консензус о друштвеним вредностима. Медији: претпоставка јавности или “мрвљење” јавности.
Литература: Edmund Lič, Kultura i komunikacija, XX vek, Beograd, 2002.

12. недеља
предавање - Масовна култура и уметност
Литература: Miloš Ilić, Sociologija kulture i umetnosti, Naučna knjiga, Beograd, 1991.

13. недеља
предавање - “Глобално село” и масовне комуникације
Свет у обручу комуникацијске мреже. Електронска међузависност. “Све се зна и ништа не се не зна”. Информација као моћ. Политички и финансијски (идеолошки) монопол над информацијом. “Седма сила” од “Афере Драјфус” до сервилности. Универзални језик масовних комуникација. “Вестернизација” и отпори.
Литература: Maršal Makluan, Poznavanje opštila - čovekovih produžetaka, Prosveta, Beograd, 1971.

14. недеља
предавање - Културни модели
Поткултура. Контракултура. Алтернативна култура. Доминантна култура.
Литература: Miloš Ilić, Kultureme, Naučna knjiga, Beograd, 1985.

15. недеља
предавање - Постмодерна
Постмодерна култура према предмодерној и модерној. Означитељ и “стварност”. Деконструкција. Разградња легитимитета “великих тема”. Човек као нарцис. Потребе “сада и одмах”.
Литература: Žan F. Liotar, Postmoderno stanje, Bratstvo-jedinstvo, Novi Sad, 1988.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Абрахам Мол, Кич, уметност среће, Градина, Ниш, 1973.
Антонина Клосковска, Масовна култура, Матица српска, нови Сад, 1985.
Ђило Дорфлес, Мит и кич, Књижевност, 3-4-5/1989.
Ђокица Јовановић, Јасмина Петровић, Саша Мадић, Пародија трагичног, кич као конституенс политичке и културне идеологије, Филозофски факултет, Косовска Митровица; Инстититут за филозофију и друштвену теорију, Београд; Истраживачко-аналитички центар
Џон Фиск, Популарна култура, Клио, Београд, 2001.
Џон Кин, Медији и демократија, Филип Вишњић, Београд, 1995.
Едгар Морен, Дух Времена, I-II, XX век, Београд, 1979.
Едмунд Лич, Култура и комуникација, XX век, Београд, 2002.
Франсис Бал, Моћ Медија, Клио, Београд, 1997.
Лудвиг Гиц, Феноменологија кича, XX век, Београд, 1979.
Луј Доло, Индивидуална и масовна култура, Клио, Београд, 2000.
Маршал Маклуан, Познавање општила – човекових прожетака , Просвета, Београд, 1971.
Сузан Бак-Морс, Свет снова и катастрофа, Београдски круг, Београд, 2005.
Antonjina Kloskovska, Masovna kultura, Matica srpska, Novi Sad, 1985.
Џон Кин, Медији и демократија, Филип Вишњић, Београд, 1995.
↑↑↑