Psihologija

Експерименталне методе и технике
Предавачи: др Василије Гвозденовићредовни професор
обавезни предмет
Број бодова: 6.00
Садржај предмета: Методологија експерименталних истраживања; Осмишљавање и дизајнирање психолошких екепримената; Етика експерименталних истраживања; Припрема стимулуса; Постављање и селекција експерименталних процедура; Припрема и обрада експерименталних података; Анализа варијансе за непоновљена и поновљена мерења; Представљање података; Експериментални извештај и писање научног чланка.
Циљ изучавања предмета: Циљ курса јесте да студенту пружи основна знања из области експерименталне методологије, да га оспособи да замисли, креира и изведе експеримент, као и да примени статистичке методе у обради експерименталних података. Програм курса је састављен са претпоставком да студенти имају усвојена основна знања из Методологије психолошких истраживања и Статистике у психологији.
Предуслови за полагање: Положени испити: Методологија психолошких истраживања и Статистика у психологији Корисна су знања из: Психологије опажања, Когнинитивне психологије и Психологије памћења и мишљења
Облици наставе: Предавања: два часа недељно (укупно 24 сата) Вежбе: два часа недељно (укупно 24 сата) Припрема експерименталног нацрта: 48 сати Припрема експеримента 48 сати Извођење експеримента 12 сати Писање извештаја и презензација 24 сата
Обавезе студената: Обавезно присуство предавањима и вежбама Одбрана експерименталног нацрта и припрема експеримента Извођење експеримента Писање извештаја и презентација
Постојећи курсеви:
↑↑↑