Psihologija

Курс:
Психологија породице
У оквиру предмета: Психологија породице
Предавачи: др Снежана Светозаревићдоцент
изборни курс
Број бодова: 3.00
Садржај курса: 1. основна одредјења, дефинисање породице, као друштвене групе као и у односу на своја суштинска својства; 2. различити приступи у дефинисању породи~ног здравља односно дисфункционалности; 3. теоријски модели породице; 4. родитељство и његове основн е карактеристике; 4. породица под стресом или у кризи; 5. породица, здравље и болест; 6.породица са посебним тешко}ама-породица детета са развојним тешкоћама; 8. алтернативне породице и родитељства за децу без родитељског старања 7. нови породични модалитети и измењени породи~ни циклуси; 8. процена брака и породице; 9. особености истра`ивања породице.
Циљ изучавања курса: • стицање основних знања о породици као јединственој групи значајној за одрастање и развој појединца;• разумевање и усвајање системске парадигме како у односу на разумевање породице, тако и разумевање других социјално-психолошких феномена• разумевање нових породичних модалитета у циљу рушења митова о породици код будућих стручњака• повезивање дотадашњих знања из психологије и примена на област породице;• стицање неопходнох оквира за боље разумевање и асимиловање знања из предмета развојне психологије, дечје психопатологије, клиничке процене;• сагледавање примењивости теоријских концепата и метода процене породице у различитим областима;• упознавање са могућностима и захтевима интердисциплинарног приступа када је породица у питању;• подстицање студената да истражују специфична питања у области породице путем упознавања са резултатима и дометима истраживања код нас и у свету.
Предуслови за полагање: За праћење курса Психологија породице нису потребни посебни предуслови, корисна су знања из Психологије личности, Психологије менталног здравља, Развојне психологије и Развојне психопатологије.
Облици наставе: 1. Предавања: Облик рада: предавање уз коришћење графоскопа, ЛЦД пројектор, комбиновање за која је неопходна припрема студената и која представљају комбинацију излагања и дискусионих група, где се за тему поред наставника, а по његовим упутствима, припремају још двоје студената (прилози из литературе, студије случаја, истра`ивања)Број часова: 2 часа недељно X 13 недеља = 26 часа.Укупан број часова: 26 часа предавања
Обавезе студената: Припрема за предавања и учешће у дискусионим групама, припрема два самостална приказа појединих тема у оквиру курса на начин договорен са наставником.Похађање наставе 26 Припрема за наставу 9 Обавеза 25 Припрема за испит 30Укупно 90
Начин оцењивања рада и резултата: Укупна оцена се израчунава на основу оцена самосталних радова и писменог испита-тест знања.ПРОПОРЦИЈА 50%:50%
План курса:

1. недеља
предавање - ОДРЕђЕЊЕ ПОРОДИЦЕ
• Значај породице, односно породичног приступа у психологији У различитим областима) • Дефиниције породице • Одређење породице као особене друштвене групе • Суштинске одреднице породице : структура, развој, трансгенерацијски пренос повезаност са околином
Литература: • Марковиђ, О., Бергер Д. (1990): Психолошка дијагностика породице и брака, Клиничка психологија-ур. Бергер, Биро и Хрњица, Научна књига, Београд • Милојковић М., Срна Ј., Миђовић Р. уред. (1997): Породична терапија, Центра за брак и породицу • Митић, М. (1997): Породица и стрес-између пораза и наде, Институт за психологију и "Жарко Албуљ", Београд

2. недеља
предавање - ЗДРАВА/НОРМАЛНА/ФУНКЦИОНАЛНА ПОРОДИЦА
• Различити модели и критеријуми за одредјивање нормалности породице; њихове предности и ограничења • Заједничко у различитим приступима. • Нормалност породичних процеса-Породични животни циклус • Митови о савременој породици. • Савремена породица-мноштво промена И фактори који су томе допринели.
Литература: • Марковиђ, О., Бергер Д. (1990): Психолошка дијагностика породице и брака, Клиничка психологија-ур. Бергер, Биро и Хрњица, Научна књига, Београд • Милојковић М., Срна Ј., Миђовић Р. уред. (1997): Породична терапија, Центра за брак и породицу • Мити}, М. (1997): Породица и стрес-између пораза и наде, Институт за психологију и "Жарко Албуљ", Београд

3. недеља
предавање - ТЕОРИЈСКИ МОДЕЛИ ПОРОДИЦЕ
• Системска парадигма као доминантна у концептуализацији породице. • Теоријски модели који нагласак стављају на структуру (Олсон, Бергер) • Теоријски модели који нагласак стављају на развој (Стеингласс, Цартер, Wалсх)
Литература: • Мити}, М. (1997): Породица и стрес-између пораза и наде, Институт за психологију и "Жарко Албуљ", Београд

4. недеља
предавање - ТЕОРИЈСКИ МОДЕЛИ ПОРОДИЦЕ
• Теоријски модели који нагласак стављају на развој (Стеингласс, Цартер, Wалсх)
Литература: • Мити}, М. (1997): Породица и стрес-између пораза и наде, Институт за психологију и "Жарко Албуљ", Београд

5. недеља
предавање - РОДИТЕЉСТВО
• Мотивација за родитељство. • Процесс настајања И формирања родитељства • Митови о идеалном детету и биолошким родитељима. • Типови родитеља, различити васпитни стилови. • Стрес родитељства као особен феномен (модел, процена, истраживање) • Адекватно инеадекватно родитељство.
Литература: • Капор-Стануловиђ, Н. (1985): Психологија родитељства, Нолит, Београд

6. недеља
предавање - ПОРОДИЦА ПОД СТРЕСОМ ИЛИ У КРИЗИ
• Дефиниција И особенсоти породичног стреса • Врсте породичних стресора-нормативни (развојни) и акцидентни и индекси њихове тежине • Модели за разумевање и приказивање породичног стреса • Механизми превладавања породичног стреса
Литература: • Мити}, М. (1997): Породица и стрес-између пораза и наде, Институт за психологију и "Жарко Албуљ", Београд • Митић, М. (1997): Породица, здравље и болест у: Бергер Д. Здравствена психологија, Друштво психолога Србије-Центар за примењену психологију, Београд

7. недеља
предавање - ПОРОДИЦА, ЗДРАВЉЕ И БОЛЕСТ
• Породични фактори очувања здравља и превенције болести • Породица и болест-модели за разумевање (психсосоцијални модел здравља) • Улога оболелог у породици • Родитељи И здравље детета
Литература: • Митић, М. (1997): Породица, здравље и болест у: Бергер Д. Здравствена психологија, Друштво психолога Србије-Центар за примењену психологију, Београд

8. недеља
предавање - ПОРОДИЦЕ СА ПОСЕБНИМ ТЕШКОЋАМА
• Породице са дететом ометеним у развоју • Породице где један од родитеља има ментални поремећај • Породице у рату И избеглиштву • Породично насиље, фактори ризика за злостављање И занемаривање деце.
Литература: • Митић, М. (1997): Породица, здравље и болест у: Бергер Д. Здравствена психологија, Друштво психолога Србије-Центар за примењену психологију, Београд

9. недеља
предавање - АЛТЕРНАТИВНЕ ПОРОДИЦЕ
• Ко су деца без родитељског старања, питања одузимања родитлејског права • Усвојитељске породице • Хранитељске породице
Литература: • Капор-Стануловиђ, Н. (1985): Психологија родитељства, Нолит, Београд

10. недеља
предавање - НОВИ ПОРОДИЧНИ МОДАЛИТЕТИ И ИЗМЕЊЕНИ ПОРОДИЧНИ ЦИКЛУСИ
• Брачни животни циклус • Развод и оснивање нових породица. • Подобност родитеља за старање о детету (по разводу) И процена подобности • Лезбијске и хомосексуалне породице
Литература: • Марковиђ, О., Бергер Д. (1990): Психолошка дијагностика породице и брака, Клиничка психологија-ур. Бергер, Биро и Хрњица, Научна књига, Београд • Милојковић М., Срна Ј., Миђовић Р. уред. (1997): Породична терапија, Центра за брак и породицу

11. недеља
предавање - ТЕХНИКЕ ЗА ПРОЦЕНУ БРАКА И ПОРОДИЦЕ
• Популарне психолошке технике за процену породичних апсеката • Технике конструисане за процену породице: технике самоизвештавања и опсервације
Литература: • Срна, Ј. (2003): Генограм у: Биро, Буттоло уред. Клиничка психологија, Катедра за клиничку психологију Лудвиг Максимилијан Универзитета у Минхену и Футура публикације, Нови Сад • Стакић, Ђ. (1994):Еко мапа, Методе и технике за процену брака и породице, Зборник радова, Социјална мисао, Београд

12. недеља
предавање - ТЕХНИКЕ ЗА ПРОЦЕНУ БРАКА И ПОРОДИЦЕ
• Генограм • Технике за праћење промена у породици
Литература: • Срна, Ј. (2003): Генограм у: Биро, Буттоло уред. Клиничка психологија, Катедра за клиничку психологију Лудвиг Максимилијан Универзитета у Минхену и Футура публикације, Нови Сад • Стакић, Ђ. (1994):Еко мапа, Методе и технике за процену брака и породице, Зборник радова, Социјална мисао, Београд Методе и технике за процену брака и породице, Зборник радова, Социјална мисао, Београд

13. недеља
предавање - ПСИХОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА ПОРОДИЦЕ КОД НАС
-
Литература: Психолошка истраживања 4., Институт за психологију Бгд., 1992
↑↑↑