Psihologija

Не постоје подаци о траженом курсу.
План курса:

1. недеља
предавање - Улога психолога у систему образовања
I УЛОГА ПСИХОЛОГА У СИСТЕМУ ОБРАЗОВАЊА 1.1. Систем образовања 1.2. Европски и светски трендови у развоју образовања 1.3. Савремени поглед на улогу психолога 2. Психолог у предшколским установама 2. 1. Специфична подршка васпитачима, деци, родитељима 2. 2. Подршка развоју предшколске установе

2. недеља
предавање - Психолог у школским установама
3. Психолог у школским установама 3. 1. Специфична подршка наставницима, деци, родитељима 3. 2. Подршка развоју школе

3. недеља
предавање - Психолог у специјалном образовању
4. Психолог у специјалном образовању 4. 1. Специфична подршка наставницима, деци, родитељима 4. 2. Подршка развоју школе 5. Психолог у домовима ученика

4. недеља
предавање - Психолог у институцијама за развој образовања и неформалном образовању
6. Психолог у институцијама за развој образовања 7. Психолог у неформалном образовању

5. недеља
предавање - Планирање, програмирање и праћење образовног и васпитног рада
II ПЛАНИРАЊЕ, ПРОГРАМИРАЊЕ И ПРАЋЕЊЕ ОБРАЗОВНОГ И ВАСПИТНОГ РАДА 8. 1 Вртић/школа као организација која учи 8.2 Утврђивање образовних и васпитних потреба деце/ученика, родитеља, предшколске/ школске установе и локалне средине 8.3 Утврђивање и употреба постојећих ресурса у образовној установи и локалној средини

6. недеља
предавање - Стратешко и акционо планирање
9 Стратешко и акционо планирање 9.1 Стратешко планирање развоја образовне институције 9.2 Годишње планирање и програмирање рада образовне институције 10 Евалуација образовног и васпитног процеса 10.1 Вредновање рада наставника и давање повратне информације о процесу наставе 10.2 Вредновање рада вртића/школе 10.3 Осигурање квалитета

7. недеља
предавање - Успостављање сарадничких односа у школи: сарадња са наставницима
III УСПОСТАВЉАЊЕ САРАДНИЧКИХ ОДНОСА 11. Сарадња са наставницима 11.1. Импликације психологије образовања и рад васпитача/наставника 11.2. Импликације раyвојне и социјалне психологије и рад васпитача/наставника 11.3 Специфична подршка васпитачима/наставницима у њиховом професионалном развоју 11.4 Помоћ и подршка у раду васпитачима/наставницима почетницима

8. недеља
предавање - Сарадња са родитељима и институцијама
12. Сарадња са родитељима 12.1 Саветодавни рад са родитељима 12.2 Сарадња са родитељима у превазилажењу проблема детета/ученика 13. Сарадња са институцијама од значаја за образовни и васпитни рад

9. недеља
предавање - Психолог као медијатор
14 . Психолог као медијатор 14. 1 Посредовање у сукобима у образовној институцији 14. 2. Подршка социјалне климе у одељењу 14. 3 Вршњачко посредовање

10. недеља
предавање - Рад са децом/ученицима
IV РАД СА ДЕЦОМ/УЧЕНИЦИМА 15. Утврђивање индивидуалног степена развоја деце/ученика 16. Праћење и подстицање индивидуалног развоја /ученика

11. недеља
предавање - Саветодавни рад са ученицима
17. Саветодавни рад са ученицима 17. 1 Помоћ у превазилажењу школског неуспеха 17. 2 Помоћ у превазилажењу личних и развојних проблема деце/ученика 17. 3 Професионално усмеравање ученика

12. недеља
предавање - Истраживање у образовању
V ИСТРАЖИВАЊЕ У ОБРАЗОВАЊУ 18. Улога истраживања у унапређивању образовне и васпитне праксе 19. Акционо истраживање 20. Презентација резултата истраживања у циљу унапређења праксе

13. недеља
предавање - Професионално усавршавање психолога
VI ПОФЕСИОНАЛНО УСАВРШАВАЊЕ ПСИХОЛОГА 21. Психолог као рефлексивни практичар
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Школска психологија – Зборник текстова – до 400 страна (у припреми): Приручници: Приручник о самовредновању скола, Приручник о школском развојном планирању, Каталог примера добре праксе у школском развојном планирању, итд
↑↑↑