Psihologija

Курс:
Теорије и пракса психотерапије и саветовања
Предавачи: др Татјана Вукосављевић-Гвозденредовни професор
обавезни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Курс пружа основна сазнања о различитим теоријама и методама психотерапије и саветовања. Обухваћени су: психоаналитичка терапија, аналитичка терапија, клијентом усмеравана терапија, гешталт терапија, бихејвиор терапија, рационално емотивна и когнитивно бихејвиорална терапија, когнитивна терапија, породична терапија, постмодерна терапија. Разматраће се: а. кључни теоријски концепти; б. терапијски однос; ц. терапијски процес; д. терапијске технике; е. терапијске промене; ф. индикације за примену; г. доприноси и ограничења; х. евалуације процеса и исхода;
Циљ изучавања курса: Курс има следеће циљеве: а. упознавање и разумевање основних поставки теорије и метода различитих психотерапија; б. упоређивање и контрастирање различитих психотерапија; ц. развој мотивације за бављење психотерапијом и кристализацију сопствених преференција у вези врсте психотерапије; ц. развијање критичког размишљања о темама релевантним за ову област; д. развијање вештине активног слушања, препознавања и комуницирања различитих психолошких садржаја, е. развијање вештине јавног изношења својих схватања и аргумената кроз дискусију у групи; ф. повезивање наученог са властитим искуством
Предуслови за полагање: Основи психотерапије и саветовања; корисна су знања из Психологије личности, Индивидуалних разлика, Когнитивне психологије, Психологије учења, Психологије менталног здравља, Клиничке психологије, Опште и специјалне психопатологије.
Облици наставе: а. предавања (2 часа недељно) - 26 часова у семестру.б. вежбе (2 часа недељно) - 26 часова у семестру.
Обавезе студената: а. обавезно присуствовање предавањима уз претходну припрему која подразумева читање литературеб. обавезно присуствовање вежбама
Начин оцењивања рада и резултата: а. две анализе фрагмента сеансе (свака по 10%)б. два колоквијума (сваки по 20%) ц. писмени испит (40%)
План курса:

1. недеља
предавање - Историјат, системи и пракса психотерапије и саветовања

1. недеља
вежбе - Дискусија материјала са едукативне видео траке

2. недеља
предавање - Психодинамски приступи терапији (увод)

2. недеља
вежбе - Фројд, Јунг, Адлер – анализа базичних разлика

3. недеља
предавање - Психоаналитичка терапија

3. недеља
вежбе - Тематски разговор са гостом уз приказ и дискусију случаја

4. недеља
предавање - Психоаналитичка терапија

4. недеља
вежбе - Дискусија примера из литературе

5. недеља
предавање - Хуманистичко-егзистенцијалистички приступи (увод); Клијентом усмеравана терапија

5. недеља
вежбе - Дискусија примера из литературе; играње улога терапеута и клијента

6. недеља
предавање - Гешталт терапија

6. недеља
вежбе - Дискусија материјала са едукативне видео траке (Рут)

7. недеља
предавање - Когнитивно-бихејвиорални приступи терапији (увод)Бихејвиор терапија

7. недеља
вежбе - Дискусија материјала са едукативне видео траке (БТ)

8. недеља
предавање - Рационално емотивна и когнитивно бихејвиорална терапија

8. недеља
вежбе - Тематски разговор са гостом уз дискусију материјала са видео траке

9. недеља
предавање - Когнитивна терапија

9. недеља
вежбе - Играње улога терапеута и клијента

10. недеља
предавање - Системски приступи психотерапији (увод) Системске породичне терапије

10. недеља
вежбе - Генограм

11. недеља
предавање - Системске породичне терапије

11. недеља
вежбе - Тематски разговор са гостом, играње улога терапеута и клијента

12. недеља
предавање - Постмодерни приступи терапији

12. недеља
вежбе - Кристализација сопствених преференција у вези бављења психотерапијом

13. недеља
предавање - Тачке конвергенције и дивергенције различитих психотерапијских приступа

13. недеља
вежбе - Први интервју

14. недеља
предавање - Припрема испита

14. недеља
вежбе - Припрема испита

15. недеља
предавање - Испит

15. недеља
вежбе - Испит
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Corey, G. (2004). Теорија и пракса психолошког саветовања и психотерапије. Наклада. Слап. (поглавља: Психоаналитичка терапија, Клијентом усмеравана терапија, Гешталт терапија, Бихејвиор терапија, Когнитивно-бихејвиорална терапија, Терапија обитељс
Вукосављевић-Гвозден, Т. (2003). Психодинамски модел. У Biro, M., Butollo, W. (2003). Клиничка психологија. Катедра за Клиничку психологију Ludwig Maximilians Universitat, Munchen i Futura publikacije.
Вукосављевић-Гвозден, Т. (2003). Психоаналитичка терапија. У Biro, M., Butollo, W. (2003). Клиничка психологија. Катедра за Клиничку психологију Ludwig Maximilians Universitat, Munchen i Futura publikacije.
Срна, Ј. (2000). Породична терапија. У Стојнов, Д. (2000). Психотерапије. Београд. Завод за уџбенике и наставна средства.
Samuels, E. (2002). Јунг и његови следбеници. Београд. Завод за уџбенике и наставна средства. (поглавље: Аналитички процес).
Вукосављевић-Гвозден, Т. (2006). Теорије и пракса психотерапије и саветовања - приручник (у штампи).
↑↑↑