Psihologija

Курс:
Психологија рада и организације
Предавачи: др Ивана Петровићванредни професор
др Миланко Чабаркапаредовни професор
обавезни курс
Број бодова: 5.00
Садржај курса: Социјално-психолошки приступ раду, предмет и задаци психологије рада и организације, личност и организација, учење у процесу рада, задовољство и ставови према раду, мотивација за рад, радне групе и групна динамика, руковођење у организацији, комуницирање у процесу рада, конфликти у организацији, ометајући фактори радне средине.
Циљ изучавања курса: Преглед базичних проблема и теорија у психологији рада и организације и повезивање са њиховом применом у радним организацијама. Проширивање усвојених знања из области психологије рада и психологије межуљудских односа у правцу нових и сложенијих концепата и приступа. Развијање аналитичког и критичког приступа у читању стручне литературе. Сагледавање могућих приступа у решавању практичних проблема.
Предуслови за полагање: Основе психологије рада, Каријера, Психологија интелигенције
Облици наставе: Предавања 2 часа недељно (укупно 24 часа) Вежбе 3 часа недељно (укупно 36 часова)
Обавезе студената: Обавезно похађање предавања и вежби Израда семинарског рада Полагање колоквијума
Начин оцењивања рада и резултата: Активно учешће на предавањима и вежбама 5 Пројекат 30 Колоквијум 15 Испит 50
План курса:

1. недеља
предавање - 1. СОЦИЈАЛНОПСИХОЛОШКИ ПРИСТУП РАДУ
Појам рада и компоненте радног процеса Знацај и функције рада Подела рада Социјални контекст рада и вредновање у појединим друштвеним системима Карактеристике рада у појединим индустријским епохама Савремене промене у свету рада и предвиђања за будућност

1. недеља
вежбе - 1. СОЦИЈАЛНОПСИХОЛОШКИ ПРИСТУП РАДУ
Дискусија о социјално-психолошкијм приступима раду, савременим променама у свету рада

2. недеља
предавање - 2. ЛИЧНОСТ И ОРГАНИЗАЦИЈА
Појам и карактеристике организације Теорије организације Интеракција личности и организације Приступ организацији са становишта личности Приступ личности са становишта организације Психолошка страна опрганизације

2. недеља
вежбе - Психолошка страна опрганизације
Промене у савременим организацијама од значаја за личност: комплексност и динамичност послова, промене у образовној структури запослених, промене у структури рада, повећање социјалне одговорности. Дискусија.

3. недеља
предавање - 3. ПРЕДМЕТ И ЗАДАЦИ ПСИХОЛОГИЈЕ РАДА И ОРГАНИЗАЦИЈЕ
Схватања о предмету психологије рада Улога психолога рада у организацији Развој и перспективе психологије рада Методе и технике у психологији рада

3. недеља
вежбе - 3. ПРЕДМЕТ И ЗАДАЦИ ПСИХОЛОГИЈЕ РАДА И ОРГАНИЗАЦИЈЕ
Улога психолога рада у организацији. Гост психолог из праксе.

4. недеља
предавање - 4. УЧЕЊЕ У ПРОЦЕСУ РАДА
Учење као перманентна организациона потреба Облици учења у радној организацији Утврђивање образовних потреба Вредновање ефеката учења са становиста ефикасности појединца и циљева организације

4. недеља
вежбе - 4. УЧЕЊЕ У ПРОЦЕСУ РАДА
Вредновање ефеката учења са становиста ефикасности појединца и циљева организације. Израда инструмента.

5. недеља
предавање - 5. ЗАДОВОЉСТВО И СТАВОВИ ПРЕМА РАДУ
Приступ у проучавању задовољства Теорије задовољства

5. недеља
вежбе - 5. ЗАДОВОЉСТВО И СТАВОВИ ПРЕМА РАДУ
Задовољство послом, посвећеност радној организацији - процењивање

5. недеља
- - КОЛОКВИЈУМ

6. недеља
предавање - 5. ЗАДОВОЉСТВО И СТАВОВИ ПРЕМА РАДУ
Корелати задовољства Мерење задовољства Посвећеност радној организацији (модели, процењивање) Повезаност задовољства послом и радног понашања

6. недеља
вежбе - 5. ЗАДОВОЉСТВО И СТАВОВИ ПРЕМА РАДУ
Задовољство послом, посвећеност радној организацији - процењивање

7. недеља
предавање - 6. МОТИВАЦИЈА ЗА РАД
Приступи у проучавању мотивације за рад Класицне теорије мотивације у раду Савремене (мета) теорије мотивације

7. недеља
вежбе - 6. МОТИВАЦИЈА ЗА РАД
Испитивање мотивације за рад

8. недеља
предавање - 6. МОТИВАЦИЈА ЗА РАД
Мотивација за рад и културне вредности Значај мотивације у управљању људским ресурсима Мотиватори у процесу рада

8. недеља
вежбе - 6. МОТИВАЦИЈА ЗА РАД
Испитивање мотивације за рад

9. недеља
предавање - 7. РАДНЕ ГРУПЕ И ГРУПНА ДИНАМИКА
Врсте и функције група у радним организацијама Основне теорије групне интеракције (теорија групног синталитета, групног постигнуца, размене, привлацења) Утицај групе на прилагодавање условима рада Утицај групе на продуктивност Односи у групи и креативност Социјална клима и индикатори климе у организацији

9. недеља
вежбе - 7. РАДНЕ ГРУПЕ И ГРУПНА ДИНАМИКА
Утицај групе на одлучивање, практична вежба

10. недеља
предавање - 8. РУКОВОЂЕЊЕ У ОРГАНИЗАЦИЈИ
Функције руководиоца - менаџера Особине личности руководиоца Приступи руковођењу Стилови руковоЂења Ситуациони приступи руковођењу

10. недеља
вежбе - 8. РУКОВОЂЕЊЕ У ОРГАНИЗАЦИЈИ
Испитивање стилова руковођења

10. недеља
- - КОЛОКВИЈУМ

11. недеља
предавање - 9. КОМУНИЦИРАЊЕ У ПРОЦЕСУ РАДА
Анализа предности и недостатака различитих средстава комуникације у организацији.

11. недеља
предавање - 9. КОМУНИЦИРАЊЕ У ПРОЦЕСУ РАДА
Елементи процеса комуницирања Врсте комуникације Типови комуникације Тескоће у процесу комуницирања Начини отклањања тешкоћа

12. недеља
предавање - 10. КОНФЛИКТИ У ОРГАНИЗАЦИЈИ
Узроци конфликата Тумачење конфликата Врсте конфликата Типови конфликата Поступци у решавању конфликата Управљање конфликтима

12. недеља
вежбе - 10. КОНФЛИКТИ У ОРГАНИЗАЦИЈИ
Управљање конфликтима. Практична вежба.

13. недеља
предавање - 11. ОМЕТАЈУЋИ ФАКТОРИ РАДНЕ СРЕДИНЕ
Неповољни фактори радне средине Дехуманизација (отуђење) рада Неодговарајуће вредновање резултата рада Мере и поступци ублажавања и превазилажења ометајућих фактора

13. недеља
вежбе - Закључна дискусија
Закључна дискусија о раду психолога у области психологије рада и организације Гост - психолог из праксе

13. недеља
- - ЕВАЛУАЦИЈА
Евалуација рада студенара, евалуација наставе
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Пајевић, Десимир (2006). Психологија рада. Београд: Либер. Поглавља: Методе рационалног избора кадрова - селекција и класификација (127-181) Процена успешности на послу (283-295)
Петровић И. (1999) Вечито питање: Како мотивисати запослене, Директор, 49-55.
Petrović, I., Kovačević, P. (2000). Analiza posla. Ekonomika preduzeća, 48(novembar-decembar), 278-285.
Kovačević, P., Petrović, I. (2000). Privlačenje i selekcija ljudi. Ekonomika preduzeća, 48(novembar-decembar), 265-277.
Милосављевић, Гордана (2008). Тренинг и развој. Београд: ФОН. Поглавља: Тренинг у организацији (70-71) Пројектовање тренинга (99-107)
Друштво психолога Србије (2000). Кодекс етике. Београд: Друштво психолога Србије.
Guzina, Milica (1980). Kadrovska psihologija. Beograd: Naučna knjiga. Poglavlja: Proizvodna, radna adaptacija (57-65) Izostanci (66-71) Fluktuacija radne snage (72-80) Intervju za zaposlenje (155-165) Biografski podaci (167-172)
Dessler, G. (2007). Osnovi menadžmenta ljudskih resursa. Beograd: Data status.
Noe, Hollenbeck, Gerhart, Wright (2007). Menadžment ljudskih potencijala. Zagreb: Mate. Поглавља: Сепарација и задржавање запосленика (352-377)
Општа допунска литература
ПСИХОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА 9, Институт за психологију, 1997. БЛОК 1: Избор актуелних проблема у психологији рада код нас (стране 9-125)
Милица Гузина: УТИЦАЈ РАДА НА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ, Психолошка истраживања 3, Институт за психологију, 1984.(стране 413 -465)
Болчић С.: Свет рада у транзицији, Плато, Београд, 2003.
↑↑↑