Psihologija

Курс:
Морални развој
У оквиру предмета: Морални развој
Предавачи: др Јован Мирићредовни професор у пензији
др Драган Јанковићдоцент
др Ивана Степановић Илићдоцент
обавезни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Етика и мета-етика. Појам морала. Гносеолошки статус моралних речи. Природа моралног образлагања. Појам моралне аутономије. Нормативна етика: утилитаризам и деонтологија. Етика и психологија. Појам зла. Пијажеова теорија развоја моралног мишљења. Од објективне ка субјективној одговорности. Казнена правда. Колективна одговорност. Појам одговорности. Колбергова теорија. Ступњеви развоја моралног мишљења. Друштвено-морална перспектива. Морал и конвенције. Критеријуми разликовања. Туриелова теорија. Развој алтруистичког понашања. Емпатија и алтруизам. Хофманова теорија. Просоцијално морално мишљење. Теорија Н. Ајзенберг. Културалне разлике у образложењима моралних судова. Теорија социјалног учења. Експериментална и неекспериментална истраживања. Истраживање Д. Баумринд. Бандурина теорија учења по моделу. Развој послушности и самоконтроле. Психоанализа. Фројдова теорија моралног развоја. Теорија Е. Џејкобсон. Класификација истраживања моралног развоја. Проблеми моралног васпитања. Казна и награда у моралном васпитању. Узори. Васпитање и индоктринација. Дисциплинске технике и поступци. Морално васпитање у школи: морални аспекти курикулума, вршњаци и наставници. Морални појмови: достојанство, самопоштовање, поштовање, дужност, поштење. Школска правила владања. Методе подстицања моралног развоја. Метод ''+1'', метод демократке заједнице, метод суднице, моралне дилеме. Формални и садржински аспекти моралног мишљења.
Циљ изучавања курса: - усвајање знања о моралном развоју - за морално мишљење (разликовање чињеничког и вредносног, природа моралне аргументације итд.) - разумевање односа између етике и психологије - разумевање школског контекста моралног развоја - овладавање методама подстицања моралног развоја - развијање осетљивости за разликовање моралних од идеолошких аспеката образовања и васпитања
Предуслови за полагање: 1) Развојна психологија 2) Психологија учења 3) Психологија личности 4) Основи педагошке психологије
Облици наставе: Предавања, дискусије, демонстрације, рад у малим групама, самостални радови студената (конструкција прича, испитивање деце, вођење дискусије о моралним дилемама).
Обавезе студената: - похађање наставе (предавања и вежбе)............................................... 52 часова - самостални радови................................................................................ 6 ~ - спремање испита.................................................................................... 62 ~ - укупно...................................................................................................... 120 ~
Начин оцењивања рада и резултата: - током семестра парцијални испит у виду колоквијума - оцене за самосталне радове - завршни испит писмено и усмено
План курса:

1. недеља
предавање - Етика и мета-етика
Етика и мета-етика. Кантова филозофија морала. Утилитаризам. Морална аутономија.

1. недеља
вежбе - Врховно морално мерило
Примери и дискусија

2. недеља
предавање - Психоанализа
Психоанализа моралног развоја.

2. недеља
вежбе - Дилема «Хајнц» (Л. Колберг)
Дискусија

3. недеља
предавање - Теорија социјалног учења
Теорија социјалног учења: награда и казна

3. недеља
вежбе - Дилема «Хајнц»: правнички приступ
Демонстрација

4. недеља
предавање - Учење по моделу
Теорија социјалног учења: модели

4. недеља
вежбе - Објек. одговорност: конструкција прича
Самостални рад

5. недеља
предавање - Пијажеова теорија
Пијажеова теорија: објективна и субјективна одговорност

5. недеља
вежбе - Објективна одговорност: испитивање детета
Теренско испитивање

6. недеља
предавање - Пијажеова теорија
Пијажеова теорија: казнена правда, колективна одговорност

6. недеља
предавање - Дилема «Затвореник»
Дискусија

7. недеља
предавање - Колбергова теорија

7. недеља
вежбе - Колоквијум

8. недеља
предавање - Туриелова теорија
Морал и конвенције: Туриелова теорија

8. недеља
вежбе - Теорија социјалног учења
Tеорија соц. учења: ефикасност и моралност казне и награде дискусија

9. недеља
предавање - Просоцијално морално мишљење

9. недеља
вежбе - Теорија соц. учења: узори
Примери и дискусија

10. недеља
предавање - Моралне емоције
Моралне емоције: емпатија (М. Хофман), стид, кривица, достојанство

10. недеља
вежбе - Школска правила
Школска правила у очима ученика теренско испитивање

11. недеља
предавање - Морално васпитање
Морално васпитање: казна, награда, узори

11. недеља
вежбе - Школа и моралност
Дискусија

12. недеља
предавање - Индоктринација
Морално васпитање и индоктринација

12. недеља
вежбе - Урачунљивост и морална контрола
Дискусија

13. недеља
предавање - Школа и моралност
Школа као агенс моралне социјализације

13. недеља
вежбе - Појам зла
Дискусија
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
1. Мирић, Ј. (2001): Развој моралног мишљења, Калеком и Институт за психол., Београд, одабрани делови. 2. Миочиновић, Љ. (2004): Морални развој и морално васпитање, Институт за педаг. истраживања, Београд, одабрани делови.
3. Миочиновић, Љ. (1988): Когнитивни и афективни аспекти моралног развоја, Просвета, Београд, одабрани делови. 4. Поповић, Б.: Морални развој и морално васпитање, Институт за педаг. истраживања, Београд, одабрани делови.
5. Бабић, Ј.: Морал и наше време, Просвета, Београд, одабрани делови. 6. Приморац, И. (1977): Формални и садржински аспекти моралног васпитања
↑↑↑