Psihologija

Курс:
Експерименталне методе и технике
Предавачи: др Василије Гвозденовићредовни професор
обавезни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Методологија експерименталних истраживања; Осмишљавање и дизајнирање психолошких екепримената; Етика експерименталних истраживања; Припрема стимулуса; Постављање и селекција експерименталних процедура; Припрема и обрада експерименталних података; Анализа варијансе за непоновљена и поновљена мерења; Представљање података; Експериментални извештај и писање научног чланка.
Циљ изучавања курса: Циљ курса јесте да студенту пружи основна знања из области експерименталне методологије, да га оспособи да замисли, креира и изведе експеримент, као и да примени статистичке методе у обради експерименталних података. Програм курса је састављен са претпоставком да студенти имају усвојена основна знања из Методологије психолошких истраживања и Статистике у психологији.
Предуслови за полагање: Положени испити: Методологија психолошких истраживања и Статистика у психологији Корисна су знања из: Психологије опажања, Когнинитивне психологије и Психологије памћења и мишљења
Облици наставе: Облик наставе и број часова / вежби у семестру Предавања: два часа недељно (укупно 26 часова) Вежбе: два часа недељно (укупно 26 часова)
Обавезе студената: Обавезно присуство предавањима и вежбама Одбрана експерименталног нацрта и припрема експеримента Извођење експеримента Писање извештаја и презентација
Начин оцењивања рада и резултата: Одбрана експерименталног нацрта и припрема експеримента – 50% Извођење експеримента – 25% Писање извештаја и презентација – 25%
План курса:

1. недеља
предавање - Увод у експерименталну психологију
Психологија као природна наука. Научна методологија. Формулисање проблема и експерименталних хипотеза.

1. недеља
вежбе - Основни појмови
Факторијални нацрти, типови експеримената, варијабле

2. недеља
предавање - Експериментални нацрти у психологији
Логика експерименталних истраживања. Зависне и независне варијабле. Експериментална и контролна група, Корелациона истраживања.

2. недеља
вежбе - Припрема експеримента
Стимулуси. Блоковање. Балансирање и рандомизација.

3. недеља
предавање - Експериментална контрола
Варијабле. Типови експерименталне контроле. Експерименталне парадигме.

3. недеља
вежбе - Нацрти
Експериментална и контролна група. Тест-ретест. Поновљени и непоновљени нацрти.

4. недеља
предавање - Етика експерименталних истраживања
Етички принципи извођења експериментата и кодекс психолога. Истраживање на људима и животињама.

4. недеља
вежбе - Етика
Однос са субјектима. Избегавање проблематичних ситуација (сексуално узнемиравање и сл.)

5. недеља
предавање - Извођење експеримената 1
Супер Лаб архитектура: подешавање програма и припрема експеримента.

5. недеља
вежбе - Извођење 1
Супер Лаб вежба: подешавање

6. недеља
предавање - Извођење експеримената 2
Супер Лаб архитектура: Блокови. Излагања. Догађаји. Варијабле. Регистрација.

6. недеља
вежбе - Извођење 2
Супер Лаб вежба: креирање експеримента

7. недеља
предавање - Извођење експеримената 3
Супер Лаб архитектура: постављање експеримента и форматирање излаза. Супер Лаб скрипт (командни језик и едитор)

7. недеља
вежбе - Припрема
Супер Лаб Алати (вежба на претходно добијеним подацима)

7. недеља
вежбе - Извођење 3
Супер Лаб вежба: извођење експеримента (вежба са студентима прве године или унутар групе)

8. недеља
предавање - Припрема података за анализу
РТ пречишћавање. Грешке и РТ. Приступи. Форматирање матрице података за анализу

9. недеља
предавање - Обрада експерименталних података
Анализа варијансе, поновљена и непоновљена мерења. Накнадни тестови. Корелација. Регресија.

9. недеља
вежбе - Обрада података
Statistica софтвер (вежба на претходно добијеним подацима)

10. недеља
предавање - Експерименталне процедуре 1
(Kогнитивна психологија) Лексичка одлука, семантичка верификација, примовање, конгруенција слика-реченица

10. недеља
вежбе - Експерименталне процедуре:
Супер Лаб вежба

11. недеља
предавање - Експерименталне процедуре 2
Визуелна перцепција: Визуелна претрага, визуелна идентификација (исто-различито), примовање, скала процене

11. недеља
вежбе - Експерименталне процедуре
Експерименталне процедуре: Супер Лаб вежба

12. недеља
предавање - Припрема за писање извештаја
Структура извештаја. Приказ података и дискусија

12. недеља
вежбе - Статистичка обрада података
Анализа варијансе

13. недеља
предавање - Извештај о експерименту
Правила и схеме писања извештаја. Резиме и припрема за испит (дискусија)

13. недеља
вежбе - Извештај
Вежба са корекцијама на основу података са курса. Практична припрема за испит: Извођење, обрада, презентација, извештај.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Тодоровић, Д. (1998). Основи методологије психолошких истраживања. Лабораторија за експерименталну психологију, Филозофски факултет, Универзитет у Београду. Solso, P., Johnson, H. H., & Kimberly B. M. (1998). Experimental Psychology, Longman, New York Гвозденовић, В. (у припреми). Приручник за вежбе из експерименталне психологије.
↑↑↑