Psihologija

Курс:
Морални развој (мастер) (мастер)
У оквиру предмета: Морални развој (мастер)
Предавачи: др Јован Мирићредовни професор у пензији
др Драган Јанковићдоцент
обавезни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Етика и мета-етика. Појам морала. Гносеолошки статус моралних речи. Морално образлагање. Појам моралне аутономије. Нормативна етика: утилитаризам и деонтологија. Етика и психологија. Појам зла. Пијажеова теорија развоја моралног мишљења. Објективна и субјективна одговорност. Колективна и преносива одговорност. Казнена правда. Колбергова теорија. Ступњеви развоја моралног мишљења. Идеје о моралном васпитању. Модел ’’+1’’ и ’’праведна заједница’’. Морал и конвенције. Туриелова теорија. Критеријуми разликовања. Хофманова теорија. Емпатија и алтруизам. Моралне емоције: осећање кривице. Теорија Н. Ајзенберг. Просоцијално морално мишљење. Теорија социјалног учења. Ескпериментална и неекспериментална истраживања. Дисциплинске технике. Учење по моделу. Морално васпитање. Индоктринација и васпитање. Казна и награда у васпитању. Формални и садржински аспекти моралног васпитања. Морално васпитање у породици. Узори. Вршњаци. Школа као оквир моралног васпитања.
Циљ изучавања курса: Усвајање знања из психологије моралног развоја и (елементарно) етике, познавање метода и техника испитивања моралног мишљења у развоју, развијање осетљивости за формалну страну морала.
Предуслови за полагање: Развојна психологија Психологија личности Психологија учења Увод у психологију образовања
Облици наставе: Предавања, дискусије, конструкције прича, теренска испитивања, рад у малим групама
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Бандура, А. (1982): УЛОГА ПРОЦЕСА УЧЕЊА ПО МОДЕЛУ У РАЗВОЈУ ЛИЧНОСТИ. У: ’Процес социјализације код деце’. Беoград: ЗУНС, 37-49.
Миочиновић, Љ. (1988): КОГНИТИВНИ И АФЕКТИВНИ ЧИНИОЦИ У МОРАЛНОМ РАЗВОЈУ. Београд: Просвета. Стране: 79-124.
Миочиновић, Љ. (2004): МОРАЛНИ РАЗВОЈ И МОРАЛНО ВАСПИТАЊЕ. Београд: Институт за педагошка истраживања. Стране: 63-86, 87-112, 125-129.
Мирић, Ј. (2001): РАЗВОЈ МОРАЛНОГ МИШЉЕЊА. Београд: Калеком. Стране: 13-21, 37-45, 54-59, 67-75, 76-85, 97-123, 132-138,
Поповић, Б.В. (1978): МОРАЛНИ РАЗВОЈ И МОРАЛНО ВАСПИТАЊЕ. Београд: Просвета. Стране: 53-74.
↑↑↑