Psihologija

Курс:
Неурокогниција и примењена когниција (докт.)
Предавачи: др Дејан Лаловићредовни професор
др Вања Ковићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Теоријска: Предавања Практична: Демонстрација ERP i метода праћења покрета очију
Циљ изучавања курса: Стицање знања о савременим методама иѕучававања когниције; стицање ѕнања о одређеним применама психологије когниције.
Предуслови за полагање: Положено "Моделовање когнитивних процеса".
Облици наставе: Предавања Демонстрације
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Ward, J. (2012). The Students Guide to Social Neuroscience. Hove: Psychology Press. (одабрана поглавља).
Gazzaniga, M.S. (2010). The Cognitive Neurosciences. MIT Press, Cambridge, (4th Edition). (одабрана поглавља)
F.DURSO, R. NICKERSON, S. DUMAIS, S. LEVANDOWSKY, T. PERFECT: Handbook of Applied Cognition, John Wiley & Sons, 2007. (odabrana poglavlja)
Општа допунска литература
различити чланци у зависности од специфичних интересовања кандидата
↑↑↑