Psihologija

Курс:
ПСИХОМЕТРИЈА
У оквиру предмета: Психометрија
Предавачи: др Горан Опачићванредни професор
др Данка Пурићдоцент
обавезни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Одређење психометрије и основе психометријског приступа мерењу, индивидуалне разлике као предмет интересовања психологијеТеорија, конструкт, латентне и манифестне варијабле, индикатор, податак Основне метријске карактеристике Основе Класичне теорије теста и Теорије латентних црта /Теорије одговора на ставке-ТОС Дискриминативна моћ Објективност (међусобна сагласност процењивача) Поузданост, генерализабилност, Репрезентативност, Хомогеност Стандардна грешка мерењаВаљаност Усклађеност са теоријским поставкама (конструктна ваљаност) Несводивост – (дискриминативна и конкурентна ваљаност)Предвиђање успеха у критеријумској активности (предиктивна валјаност)Предвиђање припадности групи (дијагностичка и прогностичка употребљивост)Принципи конструкције психолошког тестапринципи прављења ставкипринципи одабира ставки: приступ усмерен на анализу ставки и факторску анализу наспрам приступа ослоњеног на спољни критеријум; приступ заснован на Теорији одговора на ставкама (ТОС)принципи анализе почетне верзије теста/упитника и конструкције финалне верзијеСтандардизација теста/прављење норми:појам и улога норми у психолошком тестирањунорме као статистичке оцене популацијских параметара-чиниоци њиховог квалитетапринципи избора нормативног узорка: обезбеђивање репрезентативности узорка, принципи стратификације популације и одређивање величине нормативног узорка Употреба тестова у психологији:критеријумски тестови и тестови ослоњени на норме употреба тестова у индивидуалној дијагностичкој процени и групној селекцији: најчешћи проблеми и кључни принципиСтандарди психолошког тестирања: основна правила
Циљ изучавања курса: да оспособи студенте да: 1. операционализују неки проблем (конструкт) 2. прикупе ваљане и поуздане информације, 3. сажму их и интерпретирају, 4. те клијенту предложе одлуку тако да грешка у одлуци коју овај донесе на основу тих информација буде минимална.Те да1. разумеју новија емпиријска истраживања2. умеју да изаберу релевантну и веродостојну литературу· На нивоу вештина студент треба да уме:1. Да користи статистички пакет СПСС2. Да израчуна грешку мерења и прави скор3. Да утвриди релативну позицију појединца у односу на популацију с обзиром на мерену особину4. Да из датог скупа особа, водећи симултано рачуна о већем броју елемената изабере оне чија је вероватноћа успеха у некој активности највећа5. Да имајући у виду више елемената одреди приближну вероватноћу да испитаник припада некој нозолошкој категорији.6. Да направи накнадну ,тј. постхоц класификацију феномена (ентитета) користећи различите мере повезаности односно удаљености међу њима.
Предуслови за полагање: 2. Математика – базични средњошколски ниво3. Рачунари – WИНДОWС ОС, СПСС –базични ниво4. Статистика - савладане униваријатне технике, регресиона анализа, 5. Методологија
Облици наставе: 3 часа предавања седмично3 часа вежби у зимском и 2 у летњем семеструПројекат који се ради у малим групама у летњем семестру
Обавезе студената: Предавањa и вежбе су обавезни!
Начин оцењивања рада и резултата: Студенти се током вежби оцењују што чини 40% оценеКолоквијум на крају зимског семестра чини 20% оценеПисмени испит на крају чини 40% оцене
План курса:

1. недеља
предавање - Уводно предавање
Договор око обавеза и начина оцењивање

1. недеља
вежбе - Примена једне батерије тестова.
Зпознавање са различитим врстама тестова

2. недеља
предавање - Основе психометријског приступа - метријске карактеристике и релације међу њима
На предаванју се дефинишу специфичности психометријског приступа, дају се дефиниције метријских карактеристика и релације међу нјима

2. недеља
вежбе - Понављање основних статистичких појмова
Понавлјају се појмови Нормална расподела,Хи квадрат те Смирнов Колмогоров тест. Графички приказ расподеле резултата. Одређиванје пропорције случајева испод нормалне криве.

3. недеља
предавање - Дискриминативност
Обрађује се нормална расподела, поремећаји дискриминативности и њихово отклањање.

3. недеља
вежбе - Понављање основних статистичких појмова
Хи квадрат-тест Смирнов Колмогоров-тест

4. недеља
предавање - Објективност са уводом у поузданост
Недостаци различитих техника, објективност као интерсубјективна сагласност, постизанје објективности кроз стандардизацију поступка меренја. Различите методе и технике за утврђивање поузданости -тест ретест метода (доследност) -дељенје теста на два дела (Рулонов, Спирманов, Гутманов поступак)

4. недеља
вежбе - Спирман Браун, Рулон, Гутман
Утврђиванје поузданости Спирман Брауновим, Рулоновим и Гутмановим поступком

5. недеља
предавање - Различите методе за оцену поузданости - анализа ставки
Кудер-Ричардсонов поступак Кромбах Алфа Свођенје свих поступака на један

5. недеља
вежбе - Анализа ставки
Рачунање поузданости Кромбаховом алфом (Кудер ричардсоновим методом) Рачунање ваљаности и поузданости ставки, Критеријуми за избор ставки

6. недеља
предавање - Ваљаност - увод
О односима различитих облика валјаности

6. недеља
вежбе - Примена једног теста и дискусија о очигледној ваљаности
Употреба тестова личности у селекцији, проблем социјалне пожелјности

7. недеља
предавање - Ваљаност конструкта – Факторска ваљаност
Увод у анализу главних компонената и факторску анализу

7. недеља
вежбе - Факторска анализа 1

8. недеља
предавање - Факторска анализа – проблеми метода екстракције,броја фактора и ротације фактора
Различити критеријуми за процену потребног броја фактора, нјихове добре и лоше стране; понашање у различитим условима Примери различитих метода факторске и разлике међу њима Примери ортогоналних и косих ротација

8. недеља
вежбе - Факторска анализа 2

9. недеља
предавање - Прогностичка ваљаност
Предвиђање једноставног критеријума - примена регресионе анализе.

9. недеља
вежбе - Регресиона анализа
Ефикасност једне батерије тестова у предвиђању успеха из математике

10. недеља
предавање - Увод у канонички корелациону анализу
Услови Основне матрице и њихов утицај на величину повезаности Главни параметри и њихово тумаченје Недостаци и проблеми

10. недеља
вежбе - Каноничка корелациона анализа

11. недеља
предавање - Дијагностичка ваљаност
Предвиђање припадности групи - случај две групе. Дискриминациона анализа

11. недеља
вежбе - Каноничка дискриминациона анализа са две групе

12. недеља
предавање - Дијагностичка ваљаност (предвиђање припадности групи - случај више група)

12. недеља
вежбе - Каноничка дискриминативна анализа - случај више група

13. недеља
предавање - Таксономска ваљаност – проблеми пост хоцк класификације
Различите методе рачунамја дистанце, Различите методе одређивања припадности групи, Хиерархијске и нехиерархијске методе

13. недеља
вежбе - Анализа груписања

14. недеља
предавање - Основе ИРТ - поузданост и дискриминативност из позиције ИРТ
Специфичности приступа, полазне хипотезе, поузданост и дискриминативност из позиције ИРТ

14. недеља
вежбе - Графичко представљање односа између различитих параметара ИРТ
Графички приказ ставке вариранјем различитих параметара

15. недеља
предавање - испит

15. недеља
- - Консултације пред испит
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Буквић, А. (1982): Начела израде психолошких тестова, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд Тењовић, Л. (2002): Статистика у психологији – приручник, Центар за примењену психологију, Београд
Општа допунска литература
Фајгељ, С. (2003): Психометрија, Центар за примењену психологију, Београд Фулгоси, А. (1981) Факторска анализа, Школска књига, Загреб Момировић, К., Wолф, Б., Поповић Д. (1999) Увод у теорију мерења и метријске карактеристика композитних мерних инструмената, Универзитет у Приштини, Приштина Момировић, К Ед. (1998) Реалност психолошких Конструката, Симпозиум 1, Институт за психологију и лабораторија за експерименталну психологију, Београд
↑↑↑