Psihologija

Курс:
Психометрија 2 (осн.)
У оквиру предмета: Психометрија 2
Предавачи: др Горан Опачићванредни професор
др Данка Пурићдоцент
обавезни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Различити облици ваљаности и њиховог утврђивања - регерсиона анализа, анализа главних компоненти, факторска анализа, каноничка корелациона анализа, каноничка дискриминациона анализа, анализа груписања, одређивање преломног скора; Рачунарски подржано тестирање; Проблеми ваљаности.
Циљ изучавања курса: Упознавање са различитим начинима валидације тестова и применом тестова у селекцији.
Предуслови за полагање: Статистика у психологији I и II, Методологија психолошких истраживања Услов за слушање курса је одслушан курс Психометрија 1
Облици наставе: 2 часа предавања и 2 часа вежби недељно
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Фајгељ, С. (2003): Психометрија, Центар за примењену психологију, Београд Фулгоси, А. (1981) Факторска анализа, Школска књига, Загреб Момировић, К., Wолф, Б., Поповић Д. (1999) Увод у теорију мерењ
Буквић, А. (1982): Начела израде психолошких тестова, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд Тењовић, Л. (2002): Статистика у психологији – приручник, Центар за примењену психологију, Београд
↑↑↑