Psihologija

Курс:
Перспективе у психологији образовања (докт.)
Предавачи: др Тинде Ковач-Церовићванредни професор у пензији
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: У курсу се обрађују главне актуелне теме у психологији образовања на продубљеном нивоу: саморегулисано и комплексно учење, емоције и учење, мотивација, епистемолошка и друга уверења и ставови ученика, родитеља и наставника у односу на образовање, осигурање квалитета образовања, карактеристике и начини унапређивања наставничке професије, психолошка истраживања и образовна политика и друге теме.
Циљ изучавања курса: Курс има за циљ да студентима омогући продубљено разумевање нових трендова у психологији образовања и да их оспособи за истраживање, праћење и дизајнирање образовних модела који почивају на новим знњима из ове области
Предуслови за полагање: За праћење курса предуслов су курсеви са мастерс и основних студија: Психолошке основе образовне политике и Психологија наставе и учења или еквивалент
Облици наставе: Предавања, израда есеја и извештаја, циљане посете релевантним установама које се баве образовањем, испитивање наставника, ученика и родитеља, обрада литературе
План курса:

1. недеља
предавање - Импликације и апликација психолошких школа и праваца у образовању
-

1. недеља
предавање - Саморегулисано учење и метакогниција
-

2. недеља
предавање - Импликације и апликација психолошких школа и праваца у образовању - 2. део
-

3. недеља
предавање - Учење у школском и ваншколском контексту, комплексно учење
-

4. недеља
предавање - Саморегулисано учење и метакогниција
-

5. недеља
предавање - Емоције и учење
-

6. недеља
предавање - Мотивација и учење
-

7. недеља
предавање - Епистемолошка и друга уверења и ставови ученика, родитеља и наставника у односу
-

8. недеља
предавање - Осигурање квалитета образовања
-

9. недеља
предавање - Наставничка професија и образовање наставника
-

10. недеља
предавање - Школа као заједница учења
-

11. недеља
предавање - Контроверзна питања у психологији образовања
-

12. недеља
предавање - Улога истраживања у стварању образовне политике
-

13. недеља
предавање - Европски и светски трендови у развоју образовања
-

14. недеља
предавање - Припрема за испит
-

15. недеља
предавање - Испит
-
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Darling-Hammond, L., Sykes, G. (1999): Teaching as the learning profession. San Francisco: Jossey Bass.
OECD (2007): Evidence in Education: Linking research and policy. Paris: OECD
Kovač-Cerović, T. & al. (2004): Квалитетно ообразовање за све - изазови реформе образовања
Kovač-Cerović, T., Vidović-Vizek, V., Powell, S. (2011). Parent participation in the life of schools. CEPS, Pedagoški fakultet, Ljubljana
Preiss,D.D., Sternberg,R.J.(Eds) (2010): Innovations in Educational Psychology: Perspectives on learning, teaching and human development. New York:Springer
Zhang,L, Sternberg, R.J.,Rayner, S. (Eds)(2012): Handbook of Intellectual Styles: Preferences in Cognition, Learning, and Thinking. New York: Springer
Brophy, J.(2004): Motivating students to learn. Lawrence Erlbaum Associates
Woolfolk, A. (2012): Educational Psychology. Pearson Education
Општа допунска литература
MacBeath, J. (2013): The Future of the Teaching Profession. Cambridge, UK
Daiute, C.(2010): Human Ddevelopment and political violence. New Yor: Cambridge University Press
Saginor, N.(2008): Diagnostic classroom observation: Moving beyond best practice. Thousand Oaks, CA: Corwin Press, SAGE
↑↑↑