Psihologija

Курс:
Школска психологија (мастер)
У оквиру предмета: Школска психологија
Предавачи: др Тинде Ковач-Церовићванредни професор
др Данијела Петровићредовни професор
обавезни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: 1. Улога психолога у систему образовања, 2. Планирање, програмирање и праћење образовног и васпитног рада; 3. Успостављање сарадничких односа: (а) сарадња са наставницима, (б) сарадња са родитељима, (ц) сарадња са институцијама од значаја за образовни и васпитни рад, 4. Саветодавни рад са децом/ученицима; 5. Квалитативна истраживањa у образовању; 6. Професионално усавршавање психолога
Циљ изучавања курса: Школска психологија је курс који оспособљава студенте психологије да разумеју природу и сложеност захтева који се у систему образовања поставаљују у односу на улогу психолога и да своју професионалну улогу конципирају у складу са тим захтевима.
Предуслови за полагање: За праћење курса Школска психологија предуслов је да су положени следећи курсеви: Психологија учења и наставе, Евалуација знања и образовних исхода
Облици наставе: Предавања, критичка анализа и дискусија појединих тема, стратешко планирање, психолошко испитивање, израда нацрта акционог истраживања
План курса:

1. недеља
предавање - Улога психолога у систему образовања 1
Улога психолога у образовањз - Европски и светски трендови
Литература: Петровић, Д. и Димитријевић, Б. (2013) Како школски психолози у Србији виде своју професионалну улогу?, Настава и васпитање, 62(3), 421-437

2. недеља
предавање - Квалитативна истраживања у образовању 1
Улога истраживања у унапређивању образовне и васпитне праксе
Литература: Petrović, D. (2008) Akciono istraživanje – neka teorijska i praktična pitanja, u Stojnov D. (ured.) Metateorijske osnove kvalitativnih istraživanja, Zepter Bookworld, Beograd, str.237-275

3. недеља
предавање - Улога психолога у систему образовања 2
Улога психолога у нашем образовном систему Правилник рада стучних сарадника у ПУ, основном и средњем образовању Професионални развој психолога у образовању
Литература: Popadić, D. (2009) Nasilje u školama, Institut za psihologiju i UNICEF, Beograd, str. 235-283

4. недеља
предавање - Подстицање мотивације за школско учење
Литература: Trebješanin, B. (2009) Motivacija za učenje, Učiteljski fakultet, Beograd

5. недеља
предавање - Прећење васпитно-образовног процеса
Приказ различитих метода и приступа за опсервацију часова
Литература: Havelka, N. (2000) Učenik i nastavnik u obrazovnom procesu, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograda, str. 11-36
Jovanović, V, Petrović, D., Milivojević, Z., Jeremić, J., i Lažetić, P. (2013) Obrazovna inkluzija dece romske nacionalnosti, Beograd, Dosije studio.

6. недеља
предавање - Подршка развоју институције
Литература: Beara, M., Gavrilov, M., Maksimović, B., Opačak, I., Simić, Lj. i. Stefanović, J. (2002) Školsko razvojno planiranje, 1-3, Ministarstvo prosvete i sporta Republike Srbije, Beograd
Teodorović, J. (2009) School effectiveness – literature review, Zbornik instituta za pedagoška istraživanja, 41 (1), pp. 7-24

7. недеља
предавање - Подршка развоју наставника
7.1 Сарадња са васпитачима и наставницима 7.2 Специфична подршка васпитачима/наставницима у њиховом професионалном развоју 7.3 Помоћ и подршка у раду васпитачима/наставницима почетницима
Литература: Petrović, D., Leutwyler, B., Zlatković, B., Mantel, C. & Dimitrijević, B. (2013).Teachers’ Intercultural Sensitivity.An Approach for Teacher Education,.Vranje, Plutos.

8. недеља
предавање - Квалитативна истраживања у образовању 2

9. недеља
предавање - Праћење и подстицање индивидуалног развоја деце /ученика

10. недеља
предавање - Каријерно саветовање
Литература: Amundson, N.A., Haris-Boulzbi, Dž., Najls, C.Dž. (2010) Osnovni elementi karijernog savetovanja – procesi i tehnike, Begrad, BOŠ, str.1-45, 114-135, 152-155

11. недеља
предавање - Квалитативна истраживања у образовању 2
Литература: Cohen, L., Manion, L., Morison, K. (2007) Metode istraživanja u obrazovanju, Naklada Slap, Zagrev, str.137-241

12. недеља
предавање - Психолог као медијатор

13. недеља
предавање - Професионално усавршавање психолога
Психолог као рефлексивни практичар

14. недеља
- - Припрема за испит

15. недеља
- - Припрема за испит
↑↑↑