Psihologija

Курс:
Статистичка анализа мултиваријационих података у психологији (докт.)
Предавачи: др Горан Кнежевићредовни професор
др Горан Опачићванредни професор
др Лазар Тењовићдоцент
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Математичка основа неопходна за разумевање статистичке анализе мултиваријационих података; мултиваријационе дистрибуције: нормална, симетрична елиптична, Вишартова; услови за примену појединих мултиваријационих статистичких поступака у решавању истраживачких проблема у психологији; тумачење резултата добијених статистичким анализама мултиваријационих података. Практично извођење мултиваријационих статистичких поступака у статистичком програму на примерима из психологије
Циљ изучавања курса: Стицање темељних теоријских знања и вештина неопходних за статистичку анализу мултиваријационих података у психологији.
Предуслови за полагање: Савладан садржај курса Одабране теме из статистике и психометрије.
Облици наставе: Предавања, групни рад.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Момировић, К., Волф, Б., & Поповић, Д. (1999). Увод у теорију мерења и интерне метријске карактеристике композитних мерних инструмената , 2. издање (Додатак 1: Основи линеарне алгебре).Приштина: ФФК.
Ковачић, З. (1994). Мултиваријациона анализа, Београд: Економски факултет.
Тењовић, Л. (2002). Статистика у психологији – приручник, Београд: Центар за примењену психологију (Главе X, XIV, XVI, XVII, XVIII и Додатак 3: Основни појмови матричне алгебре).
Општа допунска литература
Фајгељ, С. (2005). Психометрија, Београд: Центар за примењену психологију (Додатак: Подсетник за мултиваријатну анализу индивидуалних разлика).
Кнежевић, Г. , & Момировић, К. (1996). Алгоритам и програм за анализу релација каноничке корелацијске анализе и каноничке анализе коваријанси, У П. Костић (Ур.): Мерење у психологији, 2, Београд.
Wilcox, R. R. (2005). Introduction to Robust Estimation and Hypothesis Testing, 2nd Ed. New York: Academic Press.
Thompson, B. (2004). Exploratory and Confirmatory factor analysis Understanding Concepts and Applications, American Psychological Association.
↑↑↑