Psihologija

Курс:
Статистика у психологији 2 (осн.)
У оквиру предмета: Статистика у психологији 2
обавезни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Униваријационе статистичке процедуре: Т-тест, једнофакторијална и двофакторијална анализа варијансе, корелациона и регресиона анализа, анализа номиналних (категоричких) варијабли, одабрани статистички поступци за податке у облику рангова, робустне статистичке методе – основни појмови. Практично извођење поступака у статистичком програму на примерима из психологије
Циљ изучавања курса: Овладавање основним принципима статистичке анализе података и савладавање најчешће коришћених поступака статистичке анализе података у психологији.
Предуслови за полагање: Одслушани курсеви и испуњене предиспитне обавезе са курсева Методологија психолошких истраживања и Статистика у психологији 1
Облици наставе: Предавања,Групни рад.
План курса:

1. недеља
предавање - Статистичко оцењивање параметара и тестирање статистичких хипотеза
- Оцењивање параметара: основни принципи оцењивања и статистичке особине оценитеља; - Тестирање статистичких хипотеза: основни принципи тестирања нулте хипотезе, типови грешака у закључивању на основу теста нулте хипотезе, снага статистичког теста и одређивање потребне величине узорка.

1. недеља
вежбе - Рад са функцијама у статистичком програму за дистрибуције узорковања
Рад са функцијама у статистичком програму за теоријске дистрибуције вероватноћа које се најчешће појављују као дистрибуције узорковања статистика за тестирање статистичких хипотеза: Биномна, Студентова, Хи-квадрат и Снидикорова расподела.

2. недеља
предавање - Линеарна корелација и једнострука регресиона анализа
- однос корелације и регресије – појам предикторске и критеријумске варијабле у регресионом моделу; - оцењивање параметара линеарног регресионог модела – принцип најмањих квадрата; - тест статистичке значајности коефицијента линеарне корелације; - тестови статистичких хипотеза у регресионој анализи; - услови за примену коефицијента линеарне корелације и линеарне регресионе анализе.

2. недеља
вежбе - Линеарна корелација и једнострука регресиона анализа
Линеарна корелација и једнострука регресиона анализа: практично извођење у статистичком програму на примерима из психологије

3. недеља
предавање - Вишеструка регресиона анализа
- појам композитне варијабле и линеарне комбинације варијабли; - вишеструки линеарни регресиони модел; - оцењивање параметара – принцип најмањих квадрата; - тестови статистичких хипотеза; - проблем доприноса појединих предикторских варијабли објашњењу варијабилитета критеријумске варијабле – семипарцијална и парцијална корелација; - стабилност оцена регресионих параметара; - величина ефекта; - одређивање потребне величине узорка.

3. недеља
вежбе - Вишеструка регресиона анализа: практично извођење
Вишеструка регресиона анализа: практично извођење у статистичком програму на примерима из психологије

4. недеља
предавање - Бинарна логистичка регресија
- бинарна критеријумска варијабла у линеарном регресионом моделу; - логит трансформација критеријумске варијабле и бинарни логистички регресиони модел; - оцењивање параметара логистичког регресионог модела – принцип максималне веродостојности; - тестови статистичких хипотеза; - услови за примену бинарне логистичке регресионе анализе.

4. недеља
вежбе - Бинарна логистичка регресија: практично извођење
Бинарна логистичка регресија: практично извођење у статистичком програму на примерима из психологије

5. недеља
предавање - Тестирање статистичке значајности разлика између аритметичких средина – Т-тест
- зависни и независни узорци; - Т-тест за два независна узорка – тест нулте хипотезе, мере величине ефекта, одређивање потребне величине узорка и услови примене; - Т-тест за два независна узорка – тест нулте хипотезе, мере величине ефекта, одређивање потребне величине узорка и услови примене.

5. недеља
вежбе - Тестирање статистичке значајности разлика између аритметичких средина Т-тестом
Тестирање статистичке значајности разлика између аритметичких средина Т-тестом за два независна и два зависна узорка: практично извођење у статистичком програму на примерима из психологије

6. недеља
предавање - Једнофакторијална униваријациона анализа варијансе
- модел анализе варијансе са једним непоновљеним фактором; - модел фиксних и случајних ефеката; - глобални тест нулте хипотезе, мере величине ефекта, одређивање потребне величине узорка и услови примене; - накнадни тестови и априорни контрасти; - једнофакторијална анализа варијансе као вишеструки регресиони модел са бинарним предикторским варијаблама.

6. недеља
вежбе - Једнофакторијална униваријациона анализа варијансе: практично извођење
Једнофакторијална униваријациона анализа варијансе: практично извођење у статистичком програму на примерима из психологије

7. недеља
предавање - Двофакторијална униваријациона анализа варијансе
- модел анализе варијансе са два непоновљена фактора; - модел фиксних и случајних ефеката; - појам интеракције фактора; - глобални тестови нултих хипотеза, мере величине ефекта, одређивање потребне величине узорка и услови примене; - накнадни тестови и априорни контрасти.

7. недеља
вежбе - Двофакторијална униваријациона анализа варијансе: практично извођење
Двофакторијална униваријациона анализа варијансе: практично извођење у статистичком програму на примерима из психологије

8. недеља
предавање - Анализа варијансе у нацртима са поновљеним мерењима
- модел анализе варијансе са једним поновљеним фактором: глобални тест нулте хипотезе, накнадни тестови, мере величине ефекта, одређивање потребне величине узорка и услови примене; - модел анализе варијансе са једним поновљеним и једним непоновљеним фактором: глобални тест нулте хипотезе, накнадни тестови, мере величине ефекта, одређивање потребне величине узорка и услови примене.

8. недеља
вежбе - Анализа варијансе у нацртима са поновљеним мерењима: практично извођење
Анализа варијансе у нацртима са поновљеним мерењима: практично извођење у статистичком програму на примерима из психологије

9. недеља
предавање - Тестирање претпоставке о расподели вероватноћа и анализа контингенцијских табела
Тестирање претпоставке о расподели вероватноћа категоричке варијабле Хи - квадрат тестом: - очекиване и опажене (емпиријски добијене) учесталости по модалитетима категоричког обележја; - тест нулте хипотезе. Анализа дводимензионалних контингенцијских табела – Хи-квадрат тест и мере асоцијације двеју категоричких варијабли: - појам статистичке независности двеју категоричких варијабли; - очекиване и опажене (емпиријски добијене) заједничке учесталости у ћелијама контингенцијске табеле која

9. недеља
вежбе - Тест о расподели вероватноћа и анализа дводимензионалних контингенцијских табела
Тест о расподели вероватноћа категоричке варијабле и анализа дводимензионалних контингенцијских табела: практично извођење у статистичком програму на примерима из психологије

10. недеља
предавање - Анализа тродимензионалних контингенцијских табела
- узајамна независност три категоричке варијабле; - појам конфундирајуће варијабле; - интеракција у табелама контингенције: Симпсонов парадокс

10. недеља
вежбе - Анализа контингенцијских табела у присуству конфундирајуће варијабле: практично
Анализа контингенцијских табела у присуству конфундирајуће варијабле: практично извођење у статистичком програму на примерима из психологије

11. недеља
предавање - Анализа вишедимензионалних контингенцијских табела - увод у логлинеарне моделе
- појам логлинеарног модела; - логлинеарни модел за контингенцијску табелу са две категоричке варијабле; - логлинеарни модели вишедимензионалних контингенцијских табела: оцене параметара модела, избор модела и интерпретација

11. недеља
вежбе - Анализа вишедимензионалних контингенцијских табела: практично извођење
Анализа вишедимензионалних контингенцијских табела: практично извођење у статистичком програму на примерима из психологије

12. недеља
предавање - Одабрани статистички поступци за анализу података у облику рангова
- рангови као подаци; - редоследни статистици; - статистички тестови који не зависе од претпоставке о облику дистрибуције мера у популацији и непараметријски поступци; - поступци за испитивање повезаности два или више низова рангованих података: Спирманов ро-коефицијент, Кендалов тау-коефицијент и Кендалов W-коефицијент; - поступци за анализу статистичке значајности разлика два или више независних узорака: Ман-Витнијев тест

12. недеља
вежбе - Одабрани статистички поступци за анализу података у облику рангова: практично
Одабрани статистички поступци за анализу података у облику рангова: практично извођење у статистичком програму на примерима из психологије

13. недеља
предавање - Робустне статистичке методе – основни појмови
- појам робустности у статистици: робустност статистичких тестова за тестирање хипотеза и робустност оценитеља параметара; - робустни параметри и робустни оценитељи: основни критеријуми робустности параметара и оценитеља; - несагласни резултати (аутлајери) и резистентност оценитеља на аутлајере; - робустни параметри и оценитељи централне тенденције и распршења у униваријационом случају.

13. недеља
вежбе - Рачунање робустних оценитеља централне тенденције у статистичком програму
Рачунање робустних оценитеља централне тенденције у статистичком програму и поређење неробустних и робустних оценитеља централне тенденције на примерима из психологије.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
1. Драгићевић, Ч. (2002). Статистика за психологе, Београд: Центар за примењену психологију
2. Тењовић, Л. (2002). Статистика у психологији – приручник, Београд: Центар за примењену психологију
3. Момировић, К.(1988). Анализа номиналних варијабли, Љубљана: ЈУС (Главе од 1 до 6 – од 1. до 81. стране и глава 8 – од 100. до 111. стране).
Општа допунска литература
1. Тодоровић, Д. (1998). Методологија психолошких истраживања, Лабораторија за експерименталну психологију, Београд, 1998.
2. Фајгељ, С. (2005). Методе истраживања понашања, Београд: Центар за примењену психологију (глава VI – од 467 до 545 стране).
↑↑↑