Psihologija

Курс:
Психологија индивидуалних разлика: виши курс (мастер)
Предавачи: др Горан Кнежевићредовни професор
др Горан Опачићванредни професор
др Вања Ковићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: 1.Генератори индивидуалних разлика, њихове таксономије и ендофенотипови, 2.Савремене методе у истраживању индивидуалних разлика, 3.Еволуција и индивидуалне разлике, 4.Систем за бихејвиоралну активацију (екстраверзија), 5.Систем за бихејвиоралну инхибицију (страх, анксиозност, неуротицизам) и регулацију реакција на стрес, 6.Систем за регулацију реакција напада (агресивност), 7.Дезинтеграција регулативних функција (психотицизам, схизотипалност), 8.Систем бихејвиоралне флексибилности/ригидности, 9.г-фактор, групни фактори и метакогниција, 10.Самопоимање и самоевалуација, 12.Егзекутивне функције и меморија, 12. Генетска/ срединска детерминисаност понашања Практична настава: напредна употреба психолошких мерних инструмената, обрада података, студентске презентације, истраживачки рад (конструкција нацрта, теренски рад, стандарди писања научног рада), конструкција психолошких мерних инструмената (тестови, инвентари, скале), дискусионе групе
Циљ изучавања курса: Усвајање напредних појмова, информација и методских вештина. Усвајање одговарајућих академских вештина (презентације, писање радова). Примена усвојених знања у решавању проблема у пракси Критичка евалуација садржаја стручне и научне продукције
Предуслови за полагање: Психологија индивидуалних разлика, Психометрија, Психологија интелигенције
Облици наставе: Предавања, демонстрације, теренска истраживања, рад на рачунару, студентске презентације, самосталан истраживачки рад, дискусионе групе
План курса:

1. недеља
предавање - Упознавање са предметом, испитом и обавезама
Структура предмета Структура обавеза: а) презентација, б) тестирање и интервјуисање два кандидата (писање интегративног извештаја на основу различитих метода и техника процене, ц) „превод“ екстензивне листе компетенција у варијабле индивидуалних разлика Литература Комуникација преко емаила и моодле : http://lms.f.bg.ac.rs/ Структура испита

2. недеља
предавање - Психологија индивидуалних разлика, теме, методе и налази
Преглед дисциплине

3. недеља
предавање - Неке експерименталне парадигме у истраживању диспозиција
Implicit association test Affective priming IOWA gambling task Prisoner Dilemma

4. недеља
предавање - Центри за процену: преко способности и црта
Преглед налаза о значају спсобности и црта личности за предвиђање успешности у послу Шта су центри за процену Како изгледају задаци и ситуације које центри користе у процени кандидата Инкрементални допринос центара за процену предвиђању успешности у послу

5. недеља
предавање - Неуроанатомске, неуробиохемијске и неурофизиолошке основе понашања
Неуростатика: Анатомске основе понашања Неуродинамика: Биохемијске основе понашања Неуродинамика: Физиолошке основе понашања

6. недеља
предавање - Биолошке основе неуротицизма и екстраверзије
Систем за страх и анксиозност Неуротицизам Систем за трагање Екстраверзија

7. недеља
предавање - Биолошке основе агресивности и самоконтроле
Систем за срџбу и гнев Агресивност/хостилност/сарадљивост Психотицизам (Eysenckov)/импулсивност/савесност Аморалност

8. недеља
предавање - g
g- биолошке основе g- и процесирање информација метода корелираних вектора g- практична вредност

9. недеља
предавање - Егзекутивне функције
Егзекутивне функције Дезинтеграција Отвореност

10. недеља
предавање - Скале за контролу социјално пожељног одговорања - психометријски мит?
Да ли људи лажу приликом попуњавања тестова личности? Да ли умеју да слажу, ако желе? Да ли то раде у реалним животним ситуацијама, када постоји мотивација да се то ради? Да ли то уништава валидност тестова личности у ситуацијама каква је селекциона?

11. недеља
предавање - Одређење самопоимања
Шта је самопоимање?

12. недеља
предавање - Самопоимање - резултати истраживања
Самопоимања и критеријумске групе

13. недеља
предавање - Повратна информација о предиспитним обавезама и припрема за испит
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Zuckerman, M. (2005). Psychobiology of personality. Cambridge: Cambridge University Press (odabrana poglavlja).
Jensen, A. (1998). The g-factor. Westport, CT: Praeger (odabrana poglavlja)
Panksepp, J. (1998). Affective Neuroscience. The Foundations of Human and Animal Emotions. New York: Oxford University Press (одабрана поглавља)
Žeželj, I., Lazarević, Lj. i Pavlović, M. (2010). Test implicitnih asocijacija: teorijske i metodološke osnove. Psihologijske teme,1, 45-69.
Miyake, A. et al. (2000). The Unity and Diversity of Executive Functions and Their Contributions to Complex ‘‘Frontal Lobe’’ Tasks: A Latent Variable Analysis. Cognitive Psychology 41, 49–100
Meriac,J.P. et al(2008).Further Evidence for the Validity of Assessment Center Dimensions:A Meta-Analysis of the Incremental Criterion-Related Validity of Dimension Ratings.J of App Psych,93,1042–1052
↑↑↑