Psihologija

Курс:
Психометрија (осн.)
У оквиру предмета: Психометрија
Предавачи: др Горан Опачићванредни професор
др Данка Пурићдоцент
обавезни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Одређење психометрије и основе психометријског приступа мерењу, индивидуалне разлике као предмет интересовања психологијеТеорија, конструкт, латентне и манифестне варијабле, индикатор, податак Основне метријске карактеристике Основе Класичне теорије теста и Теорије латентних црта /Теорије одговора на ставке-ТОС Дискриминативна моћ Објективност (међусобна сагласност процењивача) Поузданост, генерализабилност, Репрезентативност, Хомогеност Стандардна грешка мерењаВаљаност Усклађеност са теоријским поставкама (конструктна ваљаност) Несводивост – (дискриминативна и конкурентна ваљаност)Предвиђање успеха у критеријумској активности (предиктивна валјаност)Предвиђање припадности групи (дијагностичка и прогностичка употребљивост)Принципи конструкције психолошког тестапринципи прављења ставкипринципи одабира ставки: приступ усмерен на анализу ставки и факторску анализу наспрам приступа ослоњеног на спољни критеријум; приступ заснован на Теорији одговора на ставкама (ТОС)принципи анализе почетне
Циљ изучавања курса: да оспособи студенте да: 1. операционализују неки проблем (конструкт) 2. прикупе ваљане и поуздане информације, 3. сажму их и интерпретирају, 4. те клијенту предложе одлуку тако да грешка у одлуци коју овај донесе на основу тих информација буде миним
Предуслови за полагање: Статистика у психологији I и II и Методологија психолошких истраживања.
Облици наставе: 2 часа предавања седмично и 2 часа вежби у летњем семестру.
План курса:

1. недеља
предавање - Уводно предавање
Договор око обавеза и начина оцењивање

1. недеља
вежбе - Примена једне батерије тестова.
Зпознавање са различитим врстама тестова

2. недеља
предавање - Основе психометријског приступа - метријске карактеристике и релације међу њима
На предаванју се дефинишу специфичности психометријског приступа, дају се дефиниције метријских карактеристика и релације међу нјима

2. недеља
вежбе - Понављање основних статистичких појмова
Понавлјају се појмови Нормална расподела,Хи квадрат те Смирнов Колмогоров тест. Графички приказ расподеле резултата. Одређиванје пропорције случајева испод нормалне криве.

3. недеља
предавање - Дискриминативност
Обрађује се нормална расподела, поремећаји дискриминативности и њихово отклањање.

3. недеља
вежбе - Понављање основних статистичких појмова
Хи квадрат-тест Смирнов Колмогоров-тест

4. недеља
предавање - Објективност са уводом у поузданост
Недостаци различитих техника, објективност као интерсубјективна сагласност, постизанје објективности кроз стандардизацију поступка меренја. Различите методе и технике за утврђивање поузданости -тест ретест метода (доследност) -дељенје теста на два дела (Рулонов, Спирманов, Гутманов поступак)

4. недеља
вежбе - Спирман Браун, Рулон, Гутман
Утврђиванје поузданости Спирман Брауновим, Рулоновим и Гутмановим поступком

5. недеља
предавање - Различите методе за оцену поузданости - анализа ставки
Кудер-Ричардсонов поступак Кромбах Алфа Свођенје свих поступака на један

5. недеља
вежбе - Анализа ставки
Рачунање поузданости Кромбаховом алфом (Кудер ричардсоновим методом) Рачунање ваљаности и поузданости ставки, Критеријуми за избор ставки

6. недеља
предавање - Ваљаност - увод
О односима различитих облика валјаности

6. недеља
вежбе - Примена једног теста и дискусија о очигледној ваљаности
Употреба тестова личности у селекцији, проблем социјалне пожелјности

7. недеља
предавање - Ваљаност конструкта – Факторска ваљаност
Увод у анализу главних компонената и факторску анализу

7. недеља
вежбе - Факторска анализа 1
-

8. недеља
предавање - Факторска анализа – проблеми метода екстракције,броја фактора и ротације фактора
Различити критеријуми за процену потребног броја фактора, нјихове добре и лоше стране; понашање у различитим условима Примери различитих метода факторске и разлике међу њима Примери ортогоналних и косих ротација

8. недеља
вежбе - Факторска анализа 2
-

9. недеља
предавање - Прогностичка ваљаност
Предвиђање једноставног критеријума - примена регресионе анализе.

9. недеља
вежбе - Регресиона анализа
Ефикасност једне батерије тестова у предвиђању успеха из математике

10. недеља
предавање - Увод у канонички корелациону анализу
Услови Основне матрице и њихов утицај на величину повезаности Главни параметри и њихово тумаченје Недостаци и проблеми

10. недеља
вежбе - Каноничка корелациона анализа
-

11. недеља
предавање - Дијагностичка ваљаност
Предвиђање припадности групи - случај две групе. Дискриминациона анализа

11. недеља
вежбе - Каноничка дискриминациона анализа са две групе
-

12. недеља
предавање - Дијагностичка ваљаност (предвиђање припадности групи - случај више група)
-

12. недеља
вежбе - Каноничка дискриминативна анализа - случај више група
-

13. недеља
предавање - Таксономска ваљаност – проблеми пост хоцк класификације
Различите методе рачунамја дистанце, Различите методе одређивања припадности групи, Хиерархијске и нехиерархијске методе

13. недеља
вежбе - Анализа груписања
-

14. недеља
предавање - Основе ИРТ - поузданост и дискриминативност из позиције ИРТ
Специфичности приступа, полазне хипотезе, поузданост и дискриминативност из позиције ИРТ

14. недеља
вежбе - Графичко представљање односа између различитих параметара ИРТ
Графички приказ ставке вариранјем различитих параметара

15. недеља
предавање - испит
-

15. недеља
- - Консултације пред испит
-
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Буквић, А. (1982): Начела израде психолошких тестова, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд Тењовић, Л. (2002): Статистика у психологији – приручник, Центар за примењену психологију, Београд
Општа допунска литература
Фајгељ, С. (2003): Психометрија, Центар за примењену психологију, Београд Фулгоси, А. (1981) Факторска анализа, Школска књига, Загреб Момировић, К., Wолф, Б., Поповић Д. (1999) Увод у теорију мерењ
↑↑↑