Psihologija

Курс:
Биолошка психологија (осн.)
У оквиру предмета: Биолошка психологија
Предавачи: др Надежда Недељковићредовни професор
обавезни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Предмет и приступи у биолошкој психологији; Биолошке основе покрета и вољних активности; Биолошка регулација хомеостазе: телесна температура, жеђ и исхрана; Биолошки ритмови, будност и спавање; Хормони и понашање; Сексуално и репродуктивно понашање; Биолошке основе емоционалног понашања; Биолошке основе душевних поремећаја; Психоактивне супстанце и понашање – врсте психофармака и њихова терапијска примена; Биолошке основе учења, памћења и мишљења; Биолошке основе језичких способности.
Циљ изучавања курса: Стицање основних знања о утицају нервног и ендокриног система на основне животне функције, понашање и више психичке процесе.
Предуслови за полагање: Предуслов за праћење курса су знања из Физиологије нервног система
Облици наставе: Предавања: (4+0 часова недељно). Укупно 52 часа у семестру. Рад у истраживачким групама
План курса:

1. недеља
предавање - Предмет и приступи у биолошкој психологији
Важност упознавања са биолошким основама психичког живота; Проблем "односа душа-тело" и преглед најважнијих филозофских решења. Методе биолошке психологије; неуроанатомске и неурохемијске технике; Студије с одстрањивањем и оштећењем; Регистрација евоцираних потенцијала (ЕРП); Методе неуроосликавања (МРИ, фМРИ, ПЕТ, ЦАТ); Студије са стимулацијом и инхибицијом нервог система; Бихејвиорални тестови; Рачунарско моделирање и симулација процеса.

2. недеља
предавање - Биолошке основе покрета и вољних активности
Типови покрета и нервна контрола вољне моторике; нервна основа рефлексних реакција; Мождана контрола покрета - улога моторног кортекса, базалних ганлија и малог мозга; Мождана организација вољних радњи.

3. недеља
предавање - Биолошка регулација хомеостазе и мотивисано понашање
Хипоталамус и хомеостаза; Нервни механизми регулације телесне температуре; Биолошки механизми глади и ситости; Регулација уноса хране; Биолошка основа поремећаја у вези са уносом хране; Регулација телесних течности;

4. недеља
предавање - Биолошки ритмови, будност и спавање
Типови биолошких ритмова - циркадијални, ултра- и инфрадијални, циркалунарни и циркануални; Функционална стања мозга - ЕЕГ; Физиолошки корелати спавања; Нервни механизми контроле будности и падања у сан; Фазе сна; Поремећаји спавања.

5. недеља
предавање - Хормони и понашање
Неуроендокрини систем и његова улога; Преглед Жлезда са унутрашњим лучењем; Хормони хипоталамуса и хипофизе; Хипоталамо-хипофизео-адренална оса; Хормони надбубрега; Хормони тиреоидне жлезде;

6. недеља
предавање - Сексуално и репродуктивно понашање
Полни хормони и сексуални развој; Утицај полних хормона на полну диференцијацију мозга; Утицај полних хормона на развој примарних и секундарних полних карактеристика; Утицај хипоталамуса на сексуално понашање; Хормони и понашање везано за репродукцију; Репродуктивне стратегије; Хормони, мозак и сексуална оријентација.

7. недеља
предавање - Биолошке основе емоционалног понашања
Типови емоција; Аутономни нервни систем и емоционално понашање; Нервна контрола емоционалног реаговања; Концепт лимбичког система; Страх и улога амигдалоидних једара; нервна и хуморална основа страха, одбрамбеног и агресивног понашања; Утицај можданих повреда на опажање и изражавање емоција.

8. недеља
предавање - Биопсихологија стреса
Појам стресора и стреса; Стрес као физиолошко стање организма; Хипоталамо-хипофизално-адренална оса и стрес; Утицај акутног и хроничног стреса на здравље; Ефекат стреса на имунолошки систем; Психонеуроимунологија као интегративна наука.

9. недеља
предавање - Биолошке основе душевних поремећаја
Типови душевних поремећаја; Нервне основе схизофреније; Нервни механизми биполарних поремећаја и депресије; Нервне основе анксиозних поремећаја.

10. недеља
предавање - Биолошке основе учења и памаћења
Систематизација основних видова учења у складу са сензорним модалитетом стимулуса; Систематизација основних типова памћења према временској организацији и садржају; Неурална основа краткотрајне и дуготрајне меморије; Модел дистрибуиране меморије; Меморијски системи; Улога медијалног темпоралног режња у формирању декларативне меморије; Улога међумозга у формирању меморије; Улога стриатног кортекса у формирању процедуралне меморије; Појам амнезија као најопштијих група меморијских поремећаја.

11. недеља
предавање - Ћелијске основе учења и памћења
Појам енграма као физичке репрезентације меморије; Ћелијске основе учења и памћења; Механизми модификације синапси током учења; Транмсмитерски и неуронални механизми укључени у учење и памћење;

12. недеља
предавање - Биолошке основе језичких способности
Еволуција језичких спсобности; Хемисферна специјализација и латерализација језичких функција; Неуроанатомија језичких способности - Брокаова и Верникеова зона; Типови афазија.

13. недеља
предавање - Психоактивне супстанце и понашање
Основни типови психофармака и њихова улога; Могући механизми деловања психофармака; Врсте, механизми и ефекти дуготрајне употребе дрога на понашање; Ендорфини и њихова модулаторска улога у мозгу.

14. недеља
- - Рекапитулација градива и припрема за испит
-

15. недеља
- - Испит
-
Литература и извори података:
Општа допунска литература
Препоручена литература: Biological Psychology. Rosenzweig MR, Breedlove SM, Leiman AL, Sinauer Ass. 2002
↑↑↑