Psihologija

Курс:
Језик и индивидуалне разлике (мастер)
Предавачи: др Дејан Лаловићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: а) Психометријски приступ истраживању способности у домену језика. б) Експериментални приступ истраживању индивидуалних разлика у домену језика. в) Улога меморије и процеса памћења у испољавању индивидуалних разлика у домену језика. г) Старосне и полне разлике у памћењу и способностима у домену језика. д) Примена неурофизиолошких метода и техника и метода и техника неуроосликавања у истраживањима индивидуалних разлика у домену језика. ђ) Примене мера способности домену језика у такозваним примењеним областима психологије.
Циљ изучавања курса: Пружање информацију о садржају и процени когнитивних потенцијала на којима почива коришћење језиком и начинима процене способности у домену језика.
Предуслови за полагање: За праћење курса нису потребни додатни формални предуслови, поред оних који су предвиђени Статутом Филозофског факултета у Београду.
Облици наставе: Предавања: 3 часа недељно. Индивидуалне консултације. 3 часa укупно.
План курса:

1. недеља
предавање - 1. Факторско  корелациона истраживања способности у домену језика
1.1 Положај и место језичких у факторским теоријама и моделима интелектуалних способности 1.2 Језичке способности у склопу Gf – Gc теорије и Теорије о три стратума интелигенције (језичке способности и фактори вишег реда) 1.3 Домаћа истраживања језичких способности

2. недеља
предавање - 2. Однос језичких са осталим интелектуалним способностима
2.1 Језичке и способности у области памћења и учења 2.2 Језичке и способности резоновања 2.3 Језичке способности и фактори знања и постигнућа

3. недеља
предавање - 3. Приступ којим се наглашава улога елементарних вербалних процеса.
3.1 Однос језичких способности и елементарних вербалних процеса  гледишта водећих истраживача. 3.2 Језичка способност и процеси когнитивне обраде сублексичких елемената језика 3.3 Језичка способност и процеси когнитивне обраде лексичких елемената језика 3.4 Језичка способност и процеси когнитивн обраде реченица и дискурса.

4. недеља
предавање - 4. Приступ којим се наглашава улога свесних стратегија и знања.
4.1 Истраживања индивидуалних стратегија коришћења интерног, односно екстерног језичког контекста. 4.2 Истраживања ефеката индивидуалних разлика у лексичком и схематизованом знању на језичке способности.

5. недеља
предавање - 5. Индивидуалне разлике у радној меморији и језичим способностима
5.1 Ефикасност радне меморије и вербална способност – класичне и новије мере 5.2 Улога знања; интеракција знања и радне меморије у испољавању вербалне способности 3.4 Новије концепције о односу индивидуалних разлика у памћењу и вербалној способности

6. недеља
предавање - 6. Новије концепције односа индивидуалних разлика у памћењу и језичким спос.
6.1 Концепција Дугорочне радне меморије Ериксона и Кинча (1995)  преглед и критике 6.2 Има ли више врста радне меморије, или је она јединствена и независна од садржаја?

7. недеља
предавање - 7. Старење, памћење и способности у домену језика.

8. недеља
предавање - 8. Разлике међу половима у погледу способности у домену језика.

9. недеља
предавање - 9. Резултати примене електрофизиолошких метода и техника.
9.1 Основне чињенице о основним неурофизиолошким методама 9.2 Електрофизиолошке студије индивидуалних разлика у језичким способностима (мерење електричних евоцираних потенцијала ERP, мерење магнетних евоцираних потенцијала ERF).

10. недеља
предавање - 10. Резултати примене хемодинамичких метода и техника.
10.1 Хемодинамичке студије индивидуалних разлика у језичким способностима (позитронска томографија PET, функционална магнетна резонанца fMRI)

11. недеља
предавање - 11. Области примене мера језичких способности
11.1 Мере језичких способности у селекцији за школовање 11.2 Мере језичких способности као један од диференцијалних индикатора у неуропсихологији 11.3 Језичка способност као предиктор успешности у учењу и обуци.

12. недеља
предавање - СТАНДАРДИ И ТЕХНИКЕ ПИСАЊА ПРЕГЛЕДНИХ РАДОВА: УПУТСТВА СА ПРИМЕРИМА

13. недеља
предавање - ЗАВРШНЕ ИНДИВИДУАЛНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Дејан Лаловић (2008): "Језик и индивидуалне разлике", Завод за уџбенике и наставна средства, Београд.
J. B. Carroll (1993): Human Cognitive Abilities: A Survey of Factor-Analytic Studies. Cambridge University Press. (одабрани делови)
L.L. Light and D. M. Burke (1993): Language, Memory, and Aging. Cambridge University Press. (одабрани делови)
D. Halpern (2000): Sex Differences in Cognitive Abilities. Lawrence Erlbaum Associates. (одабрани делови)
R. Cabeza and Alan Kingstone (2006): Handbook of Functional Neuroimaging of Cognition. The MIT Press. (одабрани делови)
C. M. Brown and P. Hagoort (1999): The Neurocognition of Language. Oxford University Press. (одабрани делови)
D. J. Herrman (2005): Applied Cognitive Psychology: A Textbook. LEA (одабрани делови)
↑↑↑