Psihologija

Курс:
Перспективе у психологији образовања (докт.)
Предавачи: др Тинде Ковач-Церовићванредни професор у пензији
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: У курсу се обрађују главне актуелне теме у психологији образовања на продубљеном нивоу: саморегулисано и комплексно учење, емоције и учење, мотивација, епистемолошка и друга уверења и ставови ученика, родитеља и наставника у односу на образовање, осигурање квалитета образовања, карактеристике и начини унапређивања наставничке професије, психолошка истраживања и образовна политика и друге теме.
Циљ изучавања курса: Курс има за циљ да студентима омогући продубљено разумевање нових трендова у психологији образовања и да их оспособи за истраживање, праћење и дизајнирање образовних модела који почивају на новим знњима из ове области
Предуслови за полагање: За праћење курса предуслов су курсеви са мастерс и основних студија: Школска психологија и Психологија наставе и учења или еквивалент
Облици наставе: Предавања, израда есеја и извештаја, циљане посете, испитивање наставника, ученика и родитеља, обрада литературе
План курса:

1. недеља
предавање - Импликације и апликација психолошких школа и праваца у образовању

1. недеља
предавање - Саморегулисано учење и метакогниција

2. недеља
предавање - Импликације и апликација психолошких школа и праваца у образовању - 2. део

3. недеља
предавање - Учење у школском и ваншколском контексту, комплексно учење

4. недеља
предавање - Саморегулисано учење и метакогниција

5. недеља
предавање - Емоције и учење

6. недеља
предавање - Мотивација и учење

7. недеља
предавање - Епистемолошка и друга уверења и ставови ученика, родитеља и наставника у односу

8. недеља
предавање - Осигурање квалитета образовања

9. недеља
предавање - Наставничка професија и образовање наставника

10. недеља
предавање - Школа као заједница учења

11. недеља
предавање - Контроверзна питања у психологији образовања

12. недеља
предавање - Улога истраживања у стварању образовне политике
Литература: OECD (2007): Evidence in Education: Linking research and policy

13. недеља
предавање - Европски и светски трендови у развоју образовања

14. недеља
предавање - Припрема за испит

15. недеља
предавање - Испит
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Darling-Hammond, L., Sykes, G. (1999): Teaching as the learning profession; Fulan, M. (2005): Sile promene: Nastavak. Beograd: CIDA; Kovač-Cerović, T. & al. (2004): Квалитетно ообразовање за све
↑↑↑