Psihologija

Курс:
Основи психотерапије и саветовања (осн.)
Предавачи: др Татјана Вукосављевић-Гвозденредовни професор
др Никола Петровићдоцент
обавезни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Упознавање са облицима психолошке помоћи (психотерапијом, саветовањем, психолошким интервенцијама) у историјском и социо-културном контексту; њиховим елементима (клијент, проблем, терапеут, терапијски однос, процес и промена); актуелним теоријским и практичним питањима у психотерапији (резилијентност, еклектика и интеграција, истраживања у психотерапији, допринос и критика психотерапије, етичка и законска питања у психотерапији, едукација и професионални развој терапеута , ризици и задовољства професије) као и специфичностима психотерапијског и саветодавног рада са децом, младима и породицама.
Циљ изучавања курса: Стицање основних знања и вештина и развој професионалних интересовања за област психотерапије и саветовања, који би се даље продубљивали кроз напредне курсеве.
Предуслови за полагање: Увод у клиничку психологију. Општа психопатологија.
Облици наставе: Интерактивна настава, едукативне видео траке, играње улога.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
1.Srna ,J. Vukosavljević –Gvozden, T. ( 2007.) : Psihoterapija i psihološko savetovanje U J. Berger, M.Mitić (Ur.) Klinička psihologija, Beograd, Centar za primenjenu psihologiju Odabrana poglavlja
2. Berger, J. (2000. ) Psihoterapija od leka do utopije, Beograd, Centar za primenjenu psihologiju
3.Corey,G.(2004.)Теоrija i praksa psihološkog savetovanja i psihoterapije, Zagreb, Naklada Slap
4. Nelson-Jones,R.(2007.) Praktične vještine u psihološkom savjetovanju i pomaganju, Zagreb, Naklada Slap
5. Bongar,B., Beutler L.E. (1995.) Comprehensive Textbook of Psychotherapy, New York, Oxford University Press
↑↑↑