Psihologija

Курс:
Нови приступи у разумевању психологије рада и организације (докт.)
Предавачи: др Миросава Ђуришић-Бојановићредовни професор у пензији
др Миланко Чабаркапаредовни професор
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Садржај предмета обухвата следеће области: савремене парадигме, перспективе и пракса психологија рада и организационе психологије, организациони развој и промене, лидерство. Tимски рад, конфликти на раду, мерење и процена радне успешности, избор кадрова и управљање каријером, мотивација за рад и савремени тренинг.
Циљ изучавања курса: Оспособљавање за разумење, истраживање, и решавање проблема психологије рада и организације, из перспективе савремених сазнања и нових парадигми, са циљем побољшања ефикасности рада.
Предуслови за полагање: Завршене основне и мастер студије психологије и испуњене све предиспитне обавезе
Облици наставе: Предавања,презентације,дискусије, консултације.
План курса:

1. недеља
предавање - Савремене парадигме и проблеми у психологији рада
-

2. недеља
предавање - Принципи, методе и поступци избора и вођења запослених
-

3. недеља
предавање - Учење и тренинг за промене
-

4. недеља
предавање - Мотивација и радно понашање
-

5. недеља
предавање - Рад и ментално здравље
-

6. недеља
семинар - процењивање успешности запослених
-

7. недеља
предавање - Управљање организационим променама
-

8. недеља
предавање - Интерперсонални односи на раду - методе решавања и управљања конфликтима
-

9. недеља
семинар - Лидерство - анализа савремених приступа
-

10. недеља
предавање - Тимски рад
-

10. недеља
предавање - Тимски рад
-

11. недеља
пројекат - Израда модела кадровских и организационих промена
-

12. недеља
семинар - Анализа теоријских модела за управљање променама
-

13. недеља
- - Испит
-
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Dipboye, R.at al.(1994):Understanding Industrial and Organizational Psychology An Integrated Approach.New York:Harcourt Brace College Publishers
Haslam, A.(2004):Psychology in Organizations.London:SAGE Publications
Millward L. (2004): Understading Occupational and Organizational Psychology. London:SAGE Publications
Robbins,P.(1997):Managing Today.New Yersey:Prentice Hall
Borman, W at al.(2003): Industrial and Organizational Psychology.New York: John Wiley
Чабаркапа М. Човек и радна средина - психофизиолошки и еколошки аспекти рада. Чигоја штампа, Београд, 2008.
Болчић С. Свет рада у трансформацији. Клио, Београд, 2003.
↑↑↑