Psihologija

Курс:
Психодинамски приступ психопатологији (докт.)
Предавачи: др Татјана Вукосављевић-Гвозденредовни професор
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Kurs pruža obuhvatni konceptualni okvir za razumevanje aktuelnih tokova u psihodinamskom pristupu proceni i tretmanu. Ovaj okvir naglašava teorijski pluralizam uključujući i savremene postmoderne trendove, teoriju afektivnog vezivanja, nalaze neuronauka i empirijske nalaze o efikasnosti tretmana. Osnovne teme: a. psihodinamska procena i terapijski pristupi (individualna, grupna, porodična/bračna terapija), b. psihodinamski pristupi poremećajima na Aksis I unutar DSM-IV klasifikacije (shizofrenija, poremećaji afekata, anksiozni poremećaji, disocijativni poremećaji, parafilije i seksualne disfunkcije, zloupotreba supstanci i poremećaji ishrane, demencija), c. psihodinamski pristupi poremećajima na Aksis II unutar DSM-IV klasifikacije (poremećaji ličnosti: paranoidni, shizoidni, shizotipalni, granični, narcistički, histrionični, antisocijalni, opsesivno-kompulzivni, izbegavajući, zavisni).
Циљ изучавања курса: Unapređenje sposobnosti konceptualizacije slučaja i psihodinamskog razumevanja obuhvatnog skupa psihopatoloških kategorija (definisanih DSM-IV), razvijanje kritičkog razmišljanja o temama relevantnim za ovu oblast.
Предуслови за полагање: Modaliteti psihoterapije sa praktikumima: Psihoanaliza.
Облици наставе: Predavanja – interaktivna nastava; susreti se sastoje od diskusije literature i razmatranja ponuđenih primera.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Gabbard, G. O. (2000). Psychodynamic Psychiatry in Clinical Practice. The DSM-IV Edition. Washington, D: C., American Psychiatric Press, Inc.
Mitchell, S., Aron, L (1999). Relational Psychoanalysis: The Emergence of a Tradition. Hillsdale, NJ. The Analytic Press. (odabrana poglavlja)
↑↑↑