Psihologija

Курс:
Образовање одраслих (осн.)
У оквиру предмета: Образовање одраслих
Предавачи: др Радован Антонијевићредовни професор
др Жељко Бралићванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 3.00
Садржај курса: Теоријска настава Конституисање андрагогије као науке. Концепције андрагогије. Образовање одраслих као друштвени и индивидуални феномен. Теорије развоја одраслих. Биолошке промене у одраслом добу. Когнитивне промене. Учење одраслих – теорије и модели. Концепција доживотног образовања. Систем образовања одраслих. Образовне потребе и интереси одраслих. Партиципација у образовању одраслих.
Циљ изучавања курса: Разумевање методолошко-епистемолошког статуса андрагогије; усвајање основних андрагошких појмова; разумевање филозофских, социјалних и психолошких димензија образовања одраслих; разумевање образовања одраслих као индивидуалног и социјалног феномена.
Предуслови за полагање: Положен испит из предмета Општа педагогија.
Облици наставе: Настава се организује кроз предавања и инструктивно-консултативни рад.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Кулић, Р., М. Деспотовић (2005): Увод у андрагогију. Београд: Свет књиге.
Деспотовић, М. (2000): Игра потреба – андрагошке варијације. Београд: ИПА.
Савићевић, Д. (2000): Корени и развој андрагогије. Београд: ИПА.
Савићевић, Д. (1983): Човјек и доживотно образовање. Титоград: Републички завод за унапређивање школства.
Савићевић, Д. (1991): Савремена схватања андрагогије. Београд: Просвета.
↑↑↑