Psihologija

Курс:
Историја економске мисли (осн.)
У оквиру предмета: Историја економске мисли
Предавачи: др Огњен Радоњићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: На курсу ће се студенти упознати са најистакнутијим мислиоцима и школама економске теорије кроз историју. Обухваћене су економске мисли и идеје првих робовласничких држава, антике, средњег века, доба меркантилизма, физиократске школе, класичне политичке економије, марксистичке реакције, маргинализма, кејнзијанистичке револуције и савремене економске мисли у виду монетаризма, школе рационалних очекивања и школе економије понуде. Биће анализиране мисли и теоријске поставке најрепрезентативнијих представника одређеног историјског доба или школе, где ће се студенти упознати са дометима и ограничењима теорија које се обрађују.
Циљ изучавања курса: Курс има за циљ да студенте упозна са еволуцијом у значењу и значају основних економских појмова, механизама и канала трансмисије промена у односима између основних економских варијабли кроз економски, и шире друштвени, систем.
Предуслови за полагање: Нема предуслова.
Облици наставе: Предавања се изводе на табли и помоћу PowerPoint презентације. Предавања се одржавају недељно.
План курса:

1. недеља
предавање - Уводни час
На уводном часу ће се студенти упознати са планом рада, предметом и циљевима курса.

2. недеља
предавање - Еволуција економских идеја
1. Еволуција економских идеја 1.1. Стари Исток 1.2. Античка Грчка 1.3. Рим 1.4. Ранохришћанска мисао

3. недеља
предавање - Меркантилизам и физиократизам
2. Меркантилизам и физиократизам 2.1. Полазне премисе 2.2. Различито гледиште на изворе богатства

4. недеља
предавање - Појам вредности робе
3. Појам вредности робе 3.3. Изражавање вредности 3.4. Структура вредности 3.5. Облици вредности

5. недеља
предавање - Класична економија
4. Класична економија 4.1. Адам Смит - теорија вредности - расподела - капитал и новац - привредни раст

6. недеља
предавање - Класична економија
4. Класична економија 4.2. Давид Рикардо - Рикардова доктрина ренте - теорија вредности - концепт компаративне предности у спољној трговини 4.3. Томас Роберт Малтус - Малтусов закон становништва 4.4. Жан Батист Сеј - Сејов закон тржишта 4.5. Џон Стјуарт Мил - хуманизација капиталистичког начина производње

7. недеља
- - Писмена провера знања
У писмену проверу знања улазе следеће области: Еволуција економских идеја Меркантилизам и физиократизам Појам вредности робе Класична економија

8. недеља
предавање - Марксов теоријски систем
5. Марксов теоријски систем 5.1. Теорија вредности 5.2. Теорија капитала и експлоатације 5.3. Теорија репродукције

9. недеља
предавање - Маргинализам
6. Маргинализам 6.1. Настанак 6.2. Основни принципи и правци 6.3. Метод анализе 6.4. Бечка школа: К. Менгер,Ф.ф.Визер, Е. ф. Бем-Баверк

10. недеља
предавање - Маргинализам
6. Маргинализам 6.5. Лозанска школа: Леон Валрас, Вилфредо Парето 6.6. Кембриџка школа: Алфред Маршал

11. недеља
предавање - Кејнзијанска револуција
7. Кејнзијанска револуција 7.1. Критика Сејовог закона тржишта 7.2. Однос штедња-инвестиције

12. недеља
предавање - Кејнзијанска револуција
7. Кејнзијанска револуција 7.3. Трошковна теорија инфлације 7.4. Циклична кретања друштвене репродукције 7.5. Држава благостања

13. недеља
предавање - Савремена економска мисао на западу
8. Савремена економска мисао на западу 8.1. Монетаризам - критика Кејнзовог економског учења - вертикална дугорочна Филипсова крива - теорија инфлације

14. недеља
предавање - Савремена економска мисао на западу
8. Савремена економска мисао на западу 8.2. Школа рационалних очекивања 8.3. Економија понуде

15. недеља
- - Усмени испит
-
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Скрипта за студенте социлогије “Историја економске мисли”
Галбрајт, Џ.К. 1995. “Економија у перспективи – критичка повијест” Мате д.о.о., Загреб.
Екелунд,Р.Б., и Х.Ф.Роберт, 1997. "Повијест економске теорије и методе", Мате д.о.о., Загреб.
Општа допунска литература
Јакшић, М. и Пејић, Л. 1995. “ Доктрине великих економиста” Економски факултет, Београд.
↑↑↑