Psihologija

Курс:
Психологија учења (осн.)
У оквиру предмета: Психологија учења
Предавачи: др Дејан Лаловићредовни професор
др Вања Ковићванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 5.00
Садржај курса: теоријска настава: значај психологије учења за андрагогију. Научни статус појмова у психологији учења. Трансфер у учењу. Различити теоријски приступи разумевању учења: бихејвиоризам и исходи учења; хуманистичке теорије и трансформисање личности путем учења; когнитивизам, памћење и виши контролни механизми; ситуирано учење у заједницама праксе; конструктивизам и конструисање знања. практична настава: примена и увежбавање принципа активног учења
Циљ изучавања курса: стицање знања из психолошких теорија учења и памћења, са посебним нагласком на теорије и појмове релевантне за учење одраслих
Предуслови за полагање: положен испит из Опште психологије са 1. године студија У АКРЕДИТАЦИЈИ "ПСИХ. УЧЕЊА" НА СТУДИЈАМА ПСИХОЛОГИЈЕ НАЧИЊЕНЕ СУ ГРЕШКЕ КОЈЕ ЋЕ БИТИ ИСПРАВЉЕНЕ У ТЕКУЋЕМ ЦИКЛУСУ АКРЕДИТАЦИЈЕ. В. ДОЛЕ.
Облици наставе: предавања, вежбе и радионице активног учења О ЦИЉЕВИМА, ИСХОДУ И САДРЖАЈУ ПРЕДМЕТА КОЈИ СУ ЗБИЉА РЕАЛИЗОВАНИ 2009-2012. ВЕРОДОСТОЈНА ИНФОРМАЦИЈА МОЖЕ СЕ ДОБИТИ ОД НАСТАВНИКА.
План курса:

1. недеља
предавање - Упознавање и увођење у садржај курса
Упознавање студената са циљевима и садржајем курса и са њиховим обавезама током слушања курса. Психолошко знање као могући чинилац еманципације и/или као чинилац управљања и контроле над другим особама.

1. недеља
вежбе - различите технике за упознавање на курсевима за одрасле

2. недеља
предавање - психологија учења и андрагогија
Значај психологије учења за андрагогију. Различити облици примене психологије учења у андрагогији. Значење учења у психологији учења и у андрагогији.

2. недеља
вежбе - упознавање са принципима активног учења и критичког читања текста

3. недеља
предавање - различити теоријски приступи тумачењу учења: бихејвиоризам 1. део
одлике бихејвиористичког приступа учењу. Облици учења: класично и оперантно условљавање.

3. недеља
вежбе - различити теоријски приступи разумевању учења: бихејвиоризам 2. део
Бихејвиоризам, исходи учења и модификација понашања. Етички проблеми у вези са модификацијом понашања. Бихејвиоризам у андрагогији. Критика бихејвиористичких тумачења и пракси управљања учењем

4. недеља
предавање - различити теоријски приступи разумевању учења: хуманистичке теорије
Хуманистичке теорије, Маслов и Роџерс. Значај хуманистичких теорија за андрагогију. Учење и јаство. Трансформисање јаства путем учења.

4. недеља
вежбе - хуманистички дискурс учења: Карл Роџерс
разлике бихејвиористичког и хуманистичког приступа учењу. Рад у групама

5. недеља
предавање - научни статус појмова у психологији учења
објективизам у савременој психологији учења

5. недеља
вежбе - логичко методолошки статус појмова у психологији учења
интервенишуће варијабле и хипотетички конструкти

6. недеља
предавање - учење у различитим облицима психологије
Перцепција, емоције, мотивација. Учење и особине личности.

6. недеља
вежбе - први колоквијум

7. недеља
предавање - теоријски приступи учењу: когнитивизам
Основне идеје когнитивистичког тумачења учења и памћења. Упоређивање бихејвиористичког и когнитивистичког приступа учењу.

7. недеља
вежбе - активно учење

8. недеља
предавање - когнитивизам 2. део
мишљење и разумевање. Одлике мисаоног процеса

8. недеља
вежбе - радионица активног слушања

9. недеља
предавање - конструктивизам
Основни принципи конструктивизма. Проблеми инструкције у конструктивистичком приступу.

9. недеља
вежбе - радионица: примена идеја радикалног конструктивизма у инструкцији
радионица: различито конструисање ситуације учења (Умберто Матурана)

10. недеља
предавање - трансфер у учењу
теорије трансфера.

10. недеља
вежбе - трансфер

11. недеља
предавање - индивидуалне разлике у способностима за учење
различита теоријска тумачења интелектуалних способности

11. недеља
вежбе - активно учење

12. недеља
предавање - решавање проблема
фазе решавања проблема. Експертско решавање проблема. Креативност.

12. недеља
вежбе - други колоквијум

13. недеља
предавање - мотивација и учење
коначни циљ поучавања: доживотно учење. Самовођено учење.

13. недеља
вежбе - евалуација курса
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Вучић,Л. (1989), Педагошка психологија, Савез друштава психолога Србије, београд
Радоњић, С. (1985), Психологија учења (књига прва), Завод за уџбенике и наставна средства, Београд
Радоњић, С. Психологија учења (други део), Завод за уџбенике и наставна средства, Београд
Роџерс, К. Како постати личност
↑↑↑