Psihologija

Не постоје подаци о траженом курсу.
План курса:

1. недеља
предавање - Преглед курса, литература; истраживачка интересовања
Преглед курса, литература; истраживачка интересовања, ѕадаци

2. недеља
предавање - Студије науке; социјална историја квалитативних истраживања

3. недеља
предавање - Теоријске основе квалитативних истраживања

4. недеља
предавање - Епистемолошки проблеми квалитативних истраживања

5. недеља
предавање - Истраживачки нацрти за пилот студију
Истраживачки нацрти

6. недеља
предавање - Дефинисање истраживачких проблема

7. недеља
предавање - Методе прикупљања података

8. недеља
предавање - Анализа података

9. недеља
предавање - Анализа података - наставак

10. недеља
предавање - Интерпретација налаза

11. недеља
предавање - Критеријуми квалитета квалитативних истраживања

12. недеља
предавање - Извештаји

13. недеља
предавање - Извештаји - наставак

14. недеља
предавање - Евалуација

15. недеља
- - Испит
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Camic, P. et al. (2003). Qualitative Research in Psychology, Washington, APA, str. 3-112, 243-273, 275-297.
Creswell, J.W. (1998). Qualitative Inquiry and Research Design. London, Sage, str. 73-91.
Danziger, K. (1990). The social construction of psychological knowledge. In: Danziger. Constructing the subject. (str.179-197). Cambridge:Cambridge University Press.
Kvale, S.(2006). Dominaнce through Interviews and Dialogues. Qualitative Inquiry, 2006, 10. str. 1-21.
Lincoln, Y. (1995). Emerging criteria for quality in qualitative and interpretive research. Qualitative Inquiry, 1995, 1 (3), str. 275-289.
Mason (1996). Qualitative researching. London, Sage. str. 1-175
Polkinghorne, D. Narrative Knowing and the Human Sciences. New York, State Univ. of N, Y. Press. str. 101-123.
Гадамер, Х.-Г. (1963-1983/2005). Феноменолошки покрет. Београд, Плато. стр. 5-1
Нејгел, Е. (1974). Структура науке. Београд, Нолит. стр. 476-486
Фуко, М. (1969/1998). Археологија знања. Београд, Плато. стр. 5-85
Хабермас, Ј. (1968/1975). Сазнање и интерес. Београд, Нолит. стр. 181-233.
↑↑↑