Psihologija

Не постоје подаци о траженом курсу.
План курса:

1. недеља
предавање - Генератори индивид. разлика, таксономије и одређење плаузибилних ендофенотипова
•Представљање, упознавање са структуром предмета и испита, наставницима, обавезама и литературом •Генератори индивидуалних разлика, њихове таксономије и одређење плаузибилних ендофенотипова

1. недеља
вежбе - Генератори индивид. разлика, таксономије и одређење плаузибилних ендофенотипова
Генератори индивидуалних разлика, њихове таксономије и одређење плаузибилних ендофенотипова

2. недеља
предавање - Савремене методе у истраживању индивидуалних разлика
•Истраживачки нацрти •Статистичке методе •Психофизиолошке методе (ЕЕГ, евоцирани потенцијали, ПЕТ, електродермална активност, кардиоваскулана активност, ЦТ, МРИ, фМРИ) •Неурофармаколошки метод

2. недеља
вежбе - Избор теме за семинарски рад и избор релевантне литературе
•Утврђивање тема и избор чланака •Утврђивање структуре семинарског рада

3. недеља
предавање - Еволуција и индивидуалне разлике
•Методе •Контроверзне теме •Преживаљавање, спаривање, родитељство и живот у групи •Доприноси еволуционе психологије психологији индивидуалих разлика
Литература: Tooby, J. & Cosmides, L. (1990). On the Universality of Human Nature and the Uniqueness of the Individual: The Role of Genetics and Adaptation. Journal of Personality, 58: 18-67

3. недеља
вежбе - Израда нацрта истраживања – избор проблема и методологије (менторски рад)
•Утврђивање истраживачких питања •Утврђивање елемената нацрта које студент треба да развије

4. недеља
предавање - Систем за бих. активацију и систем за бих. флексибилност
•Историјски преглед система за само-стимулацију •Факторско-аналитичке студије •Природа конзуматорног понашања евоцираног системом за бих. активацију •Неуродинамика система за самостимулацију •Улога система за бих. активацију у учењу и памћењу •Бих. сисем активације и делузионо понашање •Бих.флексибилност/ригидност и ставови/ интересовања/ вредности •Улога ових система у цвкодневном понашању људи (задовољство животом, академска успешност, успешност на послу, здравље, положај у групи)

4. недеља
вежбе - Систем за бих. активацију и систем за бих. флексибилност: мерење
•Упознавање са мерним инструментима •Примена релевантних метода у решавању проблема везаних за дату област

5. недеља
предавање - Систем за бих. инхибицију и регулацију реакција на стрес
•Преклинички модели изучавања страха •Факторско-аналитичке студије •Базични мождани систем за генерисање страха •Неуродинамика система за бих. инхибицију •Систем за бих. инхибицију и учење •ХПА (Хипоталамо-питуитарно-адренална) оса •Стрес и метаболизам •Глукокортикоидни рецептор •Генетски полиморфизми и стрес •Улога ових система у свакодневном понашању људи(задовољство животом, академска успешност, успешност на послу, здравље, положај у групи)

5. недеља
вежбе - Систем за бихејвиоралну инхибицију и регулацију реакција на стрес: мерење
•Упознавање са мерним инструментима •Примена релевантних метода у решавању проблема везаних за дату област

6. недеља
предавање - Систем за регулацију реакција напада (агресивност)
•Таксономије агресивности •Факторско-аналитичке студије •Улога срединских и социјалних варијабли у генерисању агресивности •Базични мождани системи за генерисање агресивности •Неуродинамика система за регулацију напада •Улога система за бихејвиоралну флексибилност/ригидност и система за регулацију реакција напада у понашању људи и њиховом свакодневном прилагођавању (задовољство животом, академска успешност, успешност на послу, здравље, положај у групи)

6. недеља
вежбе - Систем за регулацију реакција напада (агресивност): мерење
•Упознавање са мерним инструментима •Примена релевантних метода у решавању проблема везаних за дату област

7. недеља
предавање - Дезинтеграција регулативних функција (психотицизам, схизотипалност)
•Историјски преглед система за интеграцију регулативних функција •Факторско-аналитичке студије •Базични мождани системи који учествују у интеграцији регулативних функција •Неуродинамика система за интеграцију регулативних функција •Улога система за интеграцију регулативних функција у понашању људи и њиховом свакодневном прилагођавању (задовољство животом, академска успешност, успешност на послу, здравље, положај у групи)

7. недеља
вежбе - Дезинтеграција регулативних функција (психотицизам, схизотипалност): мерење
•Упознавање са мерним инструментима •Примена релевантних метода у решавању проблема везаних за дату област

8. недеља
предавање - Самопоимање и самоевалуација 1
•Историјски преглед истраживања самопоимања и самоевалуације •Факторско-аналитичке студије

8. недеља
вежбе - Самопоимање и самоевалуација 1: мерење
•Упознавање са мерним инструментима •Примена релевантних метода у решавању проблема везаних за дату област

9. недеља
предавање - Самопоимање и самоевалуација 2
•Локус контроле, одбрамбени механизми и самопоимање •Самопоимање и разноврсни бихејвиорални корелати

9. недеља
вежбе - Самопоимање и самоевалуација 2: мерење
•Упознавање са резултатима добијеним на различитим групама

10. недеља
предавање - g-фактор, групни фактори и метакогниција
•g и групни фактори •хеуристике у закључивању, метакогниција и индивидуалне разлике
Литература: Jensen, A. (1998). The g-factor. Westport, CT: Praeger (odabrana poglavlja)

10. недеља
вежбе - Излагање и дискусија семинарског рада
Излагање семинарских радова (Powerpoint презентација обавезна) у оквиру 15 минута, и одговарање на питања колега и наставника (5 минута)

11. недеља
предавање - Генетска/ срединска детерминисаност понашања
•Популациона генетика •Квантитативна генетска теорија •Кванитативне генетске методе: понашање животиња, породичне студије људског понашања, студије близанаца и адопционе студије •Доприноси беихејвиоралне генетике психологији индивидуалих разлика
Литература: Plomin, R., DeFries, J.C. & McClearn (1990). Behavioral Genetics: A primer. New York: Freeman and company (odabrana poglavlja).

11. недеља
вежбе - Излагање и дискусија семинарског рада
Излагање семинарских радова (Поwерпоинт презентација обавезна) у оквиру 15 минута, и одговарање на питања колега и наставника (5 минута)

12. недеља
предавање - Излагање и дискусија резултата тестирања (или конструкције мерног инструмента)
•Излагање резултата тестирања, или конструкције мерног инструмента (Powerpoint презентација обавезна) у оквиру 10 минута, и одговарање на питања колега и наставника (5 минута)

12. недеља
вежбе - Излагање и дискусија нацрта истраживања
•Излагање нацрта истраживања (Поwерпоинт презентација обавезна) у оквиру 10 минута, и одговарање на питања колега и наставника (5 минута)

13. недеља
предавање - Психологија индивидуалних разлика и ментални поремећаји
•Димензионално и категоријално схватање менталних болести •Природа менталних болести и таксометријски модели •Друге емпиријске парадигме у истраживању природе менталних поремећаја •Карактеристике постојећих система за класификацију менталних обољења и вероватне карактеристике будућих •Досадашњи резултати емпиријских истраживања менталних поремећаја у смислу њиховог адекватнијег опојмљења као димензија или категорија
Литература: Meehl, P.E. (1995). Bootstraps Taxometrics: Solving fhe Classification Problem in Psychopahology. American Psychologist, 50: 266-275.
Widiger, T. A. & Samuel, D. B. (2005). Diagnostic Categories or Dimensions? A Question for the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders – Fifth Edition. Journal of Abnormal Psychology, 114: 494-504.

13. недеља
вежбе - Психологија индивидуалних разлика и ментални поремећаји: мерење
•Упознавање са мерним инструментима •Примена релевантних метода у решавању проблема везаних за дату област

14. недеља
- - Рекапитулација градива и припрема за испит

15. недеља
- - Испит
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Zuckerman, M. (2005). Psychobiology of personality. Cambridge: Cambridge University Press (odabrana poglavlja).
Hogan, R., Hogan, J. & Roberts B. W. (1996). Personality Measurement and Employment Decisions: Questions and Answers. American Psychologist, 51:469-477
↑↑↑