Pedagogija

Курс:
Педагошка психологија (осн.)
У оквиру предмета: Педагошка психологија
Предавачи: др Јелена Врањешевићванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 5.00
Садржај курса: Теоријска настава Управљање процесом образовно-васпитног рада: Планирање и евалуација наставног процеса; Управљање разредом/групом и дисциплина; Креирање сигурне и подстицајне средине за учење; Инклузивно образовање: Стереотипи и предрасуде у образовном контексту као препрека за инклузију; Механизми који одржавају/подржавају неједнакост у образовању; Основе инклузивног образовања; Креирање контекста за социјалну инклузију Компетенције одраслих у образовно-васпитном процесу: комуникацијске компетенције, вештине конструктивног решавања сукоба (медијација и преговарање), сарадња са породицом и локалном заједницом Практична настава Препознавање доминантних стереотипа у образовном контексту и њихова деконструкција; Препознавање баријера за инклузију и истраживање начина њиховог превазилажења; Вежбање вештина конструктивне комуникације у образовном контексту (ја поруке, активно слушање, вештине медијације)
Циљ изучавања курса: Разумевање контекста у којем се учење и подучавање одвијају; Разумевање основних принципа социјалне инклузије и образовања заснованог на уважавању различитости, као и кључних компетенција у процесу креирања инклузивног контекста.
Предуслови за полагање: ----
Облици наставе: Фронтална настава ; Интерактивни облици рада, рад у групама; Извођење ad hoc истраживања на програмске теме; Психолошка анализа и интерпретациjи прикупљених података
План курса:

1. недеља
предавање - Увод у педагошку психологију - преглед садржаја курса

2. недеља
предавање - Управљање процесом образовно-васпитног рада: планирање наставног процеса

3. недеља
предавање - Управљање процесом образовно-васпитног рада: Евалуација наставног процеса

4. недеља
предавање - Управљање разредом/групом и дисциплина

5. недеља
предавање - Основе инклузивног образовања - социјална инклузија

6. недеља
предавање - Стереотипи и предрасуде у образовном контексту као препрека за инклузију

7. недеља
предавање - Механизми који одржавају/подржавају неједнакост у образовању

8. недеља
предавање - Креирање контекста за социјалну инклузију

9. недеља
предавање - Компетенције актера у образовно-васпитном процесу: комуникацијске компетенције

10. недеља
предавање - Вештине конструктивног решавања сукоба (медијација и преговарање)

11. недеља
предавање - Сарадња са породицом и локалном заједницом

12. недеља
предавање - Евалуација курса и припрема за завршни испит
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
1. Визек Видовић, В., Ријавец, М., Влаховић-Штетић, В. и Миљковић, Д. (2014). Психологија образовања. Београд: Клет.
2. Гордон, Т. (1998). Како бити успешан наставник. Београд: Креативни центар
3. Ковач-Церовић, Т., Попадић, Д. и Росандић, Р. (1995). Учионица добре воље. Београд: Група Мост (стр. 13-21; 37-48)
4. Вулфолк, А., Хјуз, М. и Волкап, В. (2015). Психологија у образовању III. Београд: Клио.
5. Stubbs, S. (2008): Inclusive education where there are few resources. The Atlas Alliance (преведено треће поглавље: Шта је заиста инклузивно образовање? Концепти и приступи)
6. Вујачић, М. (2006): Проблеми и перспективе деце са посебним потребама. Зборник Института за педагошка истраживања, 38/1, стр. 190 – 204
7. Стојић, Т. и сар. (2007). Водич за унапређење инклузивне образовне праксе. Београд: Фонд за отворено друштво (стр. 19 – 49)
8. Попадић, Д. (2009) Насиље у школама. Београд: Институт за психологију и УНИЦЕФ.
↑↑↑