Pedagogija

Курс:
Инклузија у образовању (осн.)
У оквиру предмета: Инклузија у образовању
Предавачи: др Вера Спасеновићредовни професор
др Зорица Шаљићдоцент
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Теоријска настава: Основне теоријске поставке инклузивног образовања. Различите могућности и видови пружања додатне подршке ученицима у васпитном и образовном раду. Улога кључних актера у процесу пружања додатне подршке ученицима. Основни проблеми у остваривању инклузивног образовања. Претпоставке унапређивања и развијања инклузивног приступа образовању. Практична настава: Идентификација ученика којима је потребна додатна подршка. Израда педагошког профила. Планирање мера индивидуализације и израда индивидуалног образовног плана. Улога кључних актера школског рада у процесу пружања додатне подршке ученицима.
Циљ изучавања курса: Упознавање са основним теоријским поставкама инклузивног образовања, стицање сазнања о мерама и стратегијама пружања додатне подршке ученицима у редовном систему образовања и стварању подстицајних услова за њихов развој, стицање основних сазнања и вештина потребних за практично деловање у циљу пружања адекватне додатне подршке ученицима којима је потребна, упознавање са препрекама и могућностима унапређивања остваривања инклузивног приступа образовању у нашој школској пракси.
Предуслови за полагање: -
Облици наставе: Предавања, дискусије, рад у малим групама, самостални рад студената на претраживању и анализи литературе и других извора података, усмена излагања студената, практичан рад студената у школи.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Вујачић, М. и Ђевић, Р. (2013). Инклузивно образовање: појмовно одређење, принципи и карактеристике. Теме, год. 37, бр. 2, 753-768.
Вујачић, М., Лазаревић, Е. и Ђевић, Р. (2015). Инклузивно образовање: од законске регулативе до практичне реализације. Теме, год. 39, бр, 1, 231-247.
Митић. М. (ур.) (2011). Процена потреба, тешкоћа, снага и подршке. У Деца са сметњама у развоју – потребе и подршка (стр. 78-88). Београд: Републички завод за социјалну заштиту.
Половина, Н. (2018). Парадигма позитивног развоја: могућност иновирања пракси инклузивног развоја. У Р. Ђевић и Н. Гутвајн, Уважавање различитости у функцији позитивног развоја деце и младих (стр. 17-31). Београд: Институт за педагошка истраживања.
Рајовић, В. (2011). Кључне промене општих схватања и праксе у раду са особама са потребом за додатном подршком. У М. Митић (ур.), Деца са сметњама у развоју – потребе и подршка (стр. 38-40). Београд: Републички завод за социјалну заштиту.
Ратковић, М., Хебиб, Е. и Шаљић, З. (2017). Инклузија у образовању као циљ и садржај реформи школских система. Настава и васпитање, год. 66, бр. 3, 437-450.
Спасеновић, В. и Матовић, Н. (2015). Припремљеност наставника предметне и разредне наставе за рад с децом са сметњама у развоју. Настава и Васпитање, год. 64, бр. 2, 207-222.
Хрњица, С. (2011). Дете са сметњама у развоју. У М. Митић (ур.), Деца са сметњама у развоју – потребе и подршка (стр. 31-38). Београд: Републички завод за социјалну заштиту.
Хрњица, С. (2009). Школа по мери детета 2. Београд: Save the Children UK.
↑↑↑